Serviciul Public Poliția Locală

Adresa: Comuna Snagov, satul Ghermănești, Șoseaua Ghermănești nr.49,
județul Ilfov, cod poștal 077170

Mobil: 0737 009 430

E-mail: primaria_snagov@yahoo.com

PROGRAM : 07:00 – 19:00

  Mesaj

  Regulament de Organizare și Funcționare a Poliției Locale Snagov

  CAPITOLUL I Dispoziţii generale

  Art. 1. Prevederile prezentului Regulament-cadru reglementează modul de organizare şi funcţionare a Poliţiei locale Snagov şi se aplică personalului Poliţiei locale Snagov organizată în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 155/2010.

  CAPITOLUL II Organizarea poliţiei locale şi categorii de funcţionari publici

  Art. 2. (1) La nivelul comunei Snagov poliţia locală se organizează, în condiţiile legii, ca un compartiment funcţional, fără personalitate juridică, la nivel de serviciu în cadrul aparatului de specialitate al primarului.

  (2) În cadrul poliţiei locale se organizează:

  1. structura de ordine şi linişte publică şi pază a bunurilor;
  2. structura din domeniul circulaţiei pe drumurile publice;
  3. structura de disciplină în construcţii şi afişajul stradal;
  4. structura de protecţia mediului;
  5. structura de activitate comercială;
  6. structura cu atribuţii pe linie de evidenţă a persoanelor.

  Art. 3. (1) Funcţiile publice din poliţia locală, inclusiv funcţiile publice specifice de poliţist local, în raport cu nivelul studiilor necesare ocupării,se clasifică după cum urmează:

  1. clasa I cuprinde funcţiile publice pentru a căror ocupare sunt necesare studii superioare de lungă durată, absolvite cu diploma de licenţă sau echivalent;
  2. clasa a II-a cuprinde funcţiile publice pentru a căror ocupare sunt necesare studii superioare de scurtă durată, absolvite cu diplomă;
  3. clasa a III-a cuprinde funcţiile publice pentru a căror ocupare sunt necesare studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat.

  (2) Funcţionarii publici din poliţia locală, numiţi în funcţiile publice prevăzute pentru clasele a II-a şi a III-a, pot ocupa numai funcţii publice de execuţie.

  Art.4. (1) După nivelul atribuţiilor, funcţionarii publici din cadrul poliţiei locale pot fi:

  1. funcţionari publici de conducere;
  2. funcţionari publici de execuţie.

  (2) Funcţionarii publici de conducere din cadrul poliţiei locale sunt numiţi, în conformitate cu prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

  Art. 5. Funcţia publică de execuţie este structurată pe grade profesionale, astfel:

  1. superior, ca nivel maxim;
  2. principal;
  3. asistent;
  4. debutant.

  CAPITOLUL III Selecţionarea, pregătirea şi numirea personalului poliţiei locale

  Art. 6. (1) Funcţionarii publici din poliţia locală pot fi numiţi debutanţi sau definitivi, în condiţiile Legii nr. 188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

  (2) La terminarea perioadei de stagiu, activitatea funcţionarilor publici debutanţi din poliţia locală se evaluează în conformitate cu procedura de evaluare a activităţii funcţionarilor publici debutanţi.

  Art.7. (1) La înfiinţarea poliţiei locale, personalul acesteia se preia de la Poliţia Comunitară,precum şi de la structurile din aparatul de specialitate al primarului, prevăzute de lege, cu încadrarea în numărul de posturi aprobat de consiliul local.

  (2) Preluarea personalului potrivit alin. (1) se face pe funcţii publice de aceeaşi categorie, clasă sau grad profesional prin hotărâre a autorităţii deliberative a administraţiei publice locale.

  Art. 8. (1) Funcţiile publice vacante din cadrul poliţiei locale se ocupă potrivit prevederilor Legii nr. 188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

  (2) Condiţiile de organizare şi de desfăşurare a concursului sau a examenului se stabilesc prin dispozitie a primarului comunei Snagov cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

  Art. 9. Personalul contractual din cadrul poliţiei locale care exercită atribuţiile prevăzute la art. 6 (lit. h) din Legea nr. 155/2010 trebuie să îndeplinească şi condiţiile prevăzute la art. 39 din Legea nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare. Angajarea acestuia se face cu respectarea prevederilor art. 40 din Legea nr.333/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

  Art. 10. (1) Instituţiile de specialitate din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor în care se desfăşoară programe de formare iniţială prevăzute la art. 18 alin. (1) şi alin. (2) din Legea nr. 155/2010,numărul cursanţilor şi perioadele în care se realizează aceste programe de formare iniţială, precum şi cuantumul cheltuielilor de şcolarizare/cursant, se stabilesc anual prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor.

  (2) Pentru stabilirea cadrului organizatoric prevăzut la alin. (1), structura Ministerului Administraţiei şi Internelor cu atribuţii în relaţia cu comunităţile locale centralizează propunerile instituţiilor beneficiare şi prezintă la structura centrală de pregătire de la nivelul Ministerului Administraţiei şi Internelor repartizarea numerică şi pe judeţe a acestor solicitări.

  (3) Programele de formare iniţială sunt structurate pe module, parcurse prin cursuri la zi cu durata de trei luni.

  (4) Pentru funcţiile publice de conducere, în programele de studiu, se prevede obligatoriu un modul de management, cu durata de minim 30 de ore.

  (5) Instituţiile de specialitate ale Ministerului Administraţiei şi Internelor nominalizate prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor, constituie seriile de pregătire a cursanţilor, în baza solicitărilor instituţiilor beneficiare transmise acestora, în limita numărului de locuri, în ordinea transmiterii cererilor.

  (6) Pentru a se constitui o grupă de studiu în cadrul seriei de pregătire, este necesar un număr minim de 15 cursanţi. În situaţia în care nu se poate constitui nicio grupă în cadrul seriei de pregătire, precum şi în situaţia în care numărul înscrierilor depăşeşte numărul de locuri aprobat, cei înscrişi se redistribuie la alte instituţii de formare, în limita numărului de locuri prevăzut acestora, cu acordul instituţiilor beneficiare.

  (7) Finalizarea programelor de formare se face prin examen de absolvire, conform planului de învăţământ.

  (8) Examenul de absolvire a programelor de formare iniţială se susţine în faţa unei comisii numită prin dispoziţie a şefului/sau ordin al comandantului instituţiei furnizor de pregătire, după caz. Comisia este constituită din 2 sau 3 specialişti din afara furnizorilor de formare profesională şi 1-3 reprezentanţi ai furnizorilor de formare profesională care au organizat programul de formare profesională. La examen pot asista şi reprezentanţi ai beneficiarilor programelor de formare profesională care au delegaţie solicitată în acest sens şi eliberată de către structura de specialitate din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor.

  (9) În urma promovării examenului, poliţiştii locali obţin un certificat de absolvire eliberat, în condiţiile legii, de către instituţia organizatoare, cu menţionarea competenţelor profesionale dobândite,cuantificate în credite transferabile. Certificatele de absolvire sunt tipărite cu antetul Ministerului Administraţiei şi Internelor şi au regimul prevăzut de lege pentru documentele de studii.

  Art. 11. Poliţiştii locali care promovează examenele de formare iniţială prevăzute la art. 10 :

  (1) încheie un angajament de serviciu prin care se obligă să lucreze în poliţia locală o perioadă de cel puţin 5 ani de la data promovării examenului.

  Art. 12. (1) La numirea în funcţia publică, funcţionarii publici din poliţia locală depun jurământul de credinţă prevăzut de Legea nr. 188/1999, republicată.

  (3) Refuzul depunerii jurământului prevăzut la alin. (1) se consemnează în scris şi atrage revocarea actului administrativ de numire în funcţia publică, în condiţiile legii.

  (4) Jurământul de credinţă este semnat de către funcţionarul public din poliţia locală, în două exemplare, unul păstrându-se la dosarul personal, iar cel de-al doilea se înmânează semnatarului.

  (5) Prevederile alin. (1)-(3) se aplică şi funcţionarilor publici din poliţia locală proveniţi din rândul poliţiştilor comunitari, în măsura în care nu au depus jurământul prevăzut la art. 23 din Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a Poliţiei Comunitare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 2295/2004.

  Art. 13. Dacă funcţionarului public din poliţia locală numit în funcţia publică îi încetează raporturile de serviciu din motive imputabile acestuia, înaintea expirării perioadei prevăzute în angajamentul de serviciu, se aplică prevederile art. 38 alin. (4) din Legea nr. 155/2010.

  CAPITOLUL IV Atribuţiile personalului poliţiei locale

  Art. 14. (1) Şeful Poliţiei locale Snagov îşi îndeplineşte atribuţiile în mod nemijlocit sub autoritatea şi controlul primarului comunei Snagov şi are următoarele atribuţii:

  1. organizează, planifică şi conduce întreaga activitate a poliţiei locale;
  2. întreprinde măsurile necesare pentru încadrarea cu personal corespunzător;
  3. asigură cunoaşterea şi aplicarea întocmai de către întregul personal a prevederilor legale;
  4. răspunde de pregătirea profesională continuă a personalului din subordine;
  5. aprobă planurile de pază întocmite pentru obiectivele din competenţă;
  6. studiază şi propune unităţilor beneficiare de pază introducerea amenajărilor tehnice şi a sistemelor de alarmare împotriva efracţiei;
  7. analizează trimestrial activitatea poliţiei locale şi indicatorii de performanţă stabiliţi de comisia locală de ordine publică;
  8. asigură informarea operativă a consiliului local,a structurii teritoriale corespunzătoare a Poliţiei Române, precum şi a Jandarmeriei Române despre evenimentele deosebite ce au avut loc în cadrul activităţii poliţiei locale;
  9. reprezintă poliţia locală în relaţiile cu alte instituţii ale statului, cu celelalte autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale şi colaborează cu organizaţii neguvernamentale, precum şi cu persoane fizice şi juridice pentru îndeplinirea atribuţiilor stabilite de lege;
  10. asigură ordinea interioară şi disciplina în rândul personalului din subordine, având dreptul să propună acordarea de recompense şi aplicarea de sancţiuni în condiţiile legii;
  11. propune primarului adoptarea de măsuri pentru eficientizarea activităţii;
  12. asigură măsuri pentru rezolvarea operativă a cererilor, a sesizărilor şi a reclamaţiilor cetăţenilor, în conformitate cu prevederile legale;
  13. organizează şi participă la audienţele cu cetăţenii;
  14. întocmeşte sau aprobă aprecierile de serviciu ale personalului, potrivit competenţei;
  15. coordonează activitatea de evidenţă, aprovizionare, de repartizare, de întreţinere şi de păstrare, în condiţii de siguranţă, a armamentului şi a muniţiei din dotare;
  16. urmăreşte modul de echipare a personalului cu uniforme şi însemnele distinctive de ierarhizare, repartizarea şi utilizarea corespunzătoare a acestora;
  17. întreprinde măsuri de aprovizionare şi menţinere în stare de funcţionare a aparaturii de pază şi alarmare, radiocomunicaţii şi a celorlalte amenajări destinate serviciului de pază şi ordine;
  18. menţine legătura permanentă cu beneficiarii privind modul în care se desfăşoară activitatea de pază, semnalează neregulile referitoare la îndeplinirea obligaţiilor contractuale şi propune măsurile necesare pentru creşterea eficienţei pazei;
  19. analizează contribuţia funcţionarilor publici din poliţia locală la menţinerea ordinii şi liniştii publice, la constatarea contravenţiilor în domeniile prevăzute de lege şi ia măsuri de organizare şi îmbunătăţire a acesteia;
  20. organizează şi execută controale tematice şi inopinate asupra modului în care sunt îndeplinite atribuţiile de serviciu de către funcţionarii publici din poliţia locală;
  21. organizează sistemul de alarmare a personalului în cazuri deosebite;
  22. organizează activităţile de protecţie a muncii, de prevenire şi stingere a incendiilor;
  23. îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin lege.

  Art. 15. Conducătorul structurii de ordine şi linişte publică şi pază a bunurilor se subordoneaza sefului serviciului Politiei locale Snagov şi are următoarele atribuţii specifice, în funcţie de responsabilităţile încredinţate:

  1. organizează, planifică, conduce şi controlează activitatea personalului poliţiei locale cu atribuţii în menţinerea ordinii şi liniştii publice şi asigurarea pazei bunurilor;
  2. întocmeşte planurile de pază ale obiectivelor din competenţă;
  3. asigură cunoaşterea şi aplicarea întocmai de către personalul din subordine, a prevederilor legale ce reglementează activitatea de pază, menţinerea ordinii şi a liniştii publice, regulile de convieţuire socială şi integritatea corporală a persoanelor;
  4. ţine evidenţa sancţiunilor contravenţionale aplicate de personalul din subordine;
  5. conduce pregătirea de specialitate a personalului din subordine, în conformitate cu tematica stabilită;
  6. informează de îndată conducerea poliţiei locale despre toate evenimentele deosebite înregistrate în activitatea de pază şi menţinere a ordinii publice şi tine evidenţa acestora;
  7. analizează lunar activitatea personalului din subordine;
  8. întreprinde măsuri eficiente pentru ca întregul personal să execute corespunzător sarcinile ce îi revin, să aibă o comportare civilizată, să respecte regulile disciplinare stabilite, propunând recompense şi sancţiuni corespunzătoare;
  9. participă, alături de conducerea poliţiei locale, la întocmirea sau reactualizarea planului de ordine şi siguranţă publică al unităţii/ subdiviziunii administrativ-teritoriale;
  10. întocmeşte zilnic nota cu principalele evenimente şi o prezintă sefului politiei locale Snagov.

  Art.16. (1) Conducătorul structurii din domeniul circulaţiei pe drumurile publice se subordonează sefului serviciului Politia locala Snagov si are următoarele atribuţii specifice, în funcţie de responsabilităţile încredinţate:

  1. stabileşte, în colaborare cu şeful serviciului rutier, respectiv al Brigăzii Rutiere, din cadrul Poliţiei Române itinerariile de patrulare şi intervalele orare de patrulare în zonele de competenţă;
  2. organizează, planifică, conduce şi controlează activitatea personalului din subordine cu atribuţii în domeniul circulaţiei pe drumurile publice;
  3. asigură continuitate dispozitivului rutier în zona de competenţă, pe bază de grafice de control, întocmite în colaborare cu şeful serviciului rutier, respectiv al Brigăzii Rutiere, din cadrul Poliţiei Române;
  4. coordonează activitatea personalului din subordine la acţiuni proprii şi participă, conform solicitării,la acţiunile organizate de unităţile/structurile teritoriale ale Poliţiei Române sau de către administratoruldrumului public;
  5. propune şefului serviciului rutier, respectiv al Brigăzii Rutiere, din cadrul Poliţiei Române, în situaţii deosebite, luarea unor măsuri de reglementare, cum ar fi închidere, restricţionare pentru anumite categorii de participanţi la trafic a circulaţiei, în anumite zone sau sectoare ale drumului public;
  6. asigură cunoaşterea şi aplicarea întocmai de către personalul din subordine a prevederilor legislaţiei rutiere;
  7. asigură instruirea, zilnică, a poliţiştilor locali cu privire la cunoaşterea situaţiei operative din zona de competenţă, şi, periodic, instruieşte personalul din subordine cu privire la cunoaşterea şi respectarea regulilor de circulaţie şi, cu precădere, cu privire la modul de poziţionare pe partea carosabilă şi la semnalele pe care trebuie să le adreseze participanţilor la trafic;
  8. ia măsuri pentru ca, în exercitarea atribuţiilor ce le revin, poliţiştii locali care execută activităţi în domeniul circulaţiei pe drumurile publice să poarte uniforma specifică cu înscrisuri şi însemne distinctive, conform prevederilor legale;
  9. ţine evidenţa proceselor-verbale de constatare a contravenţiilor întocmite de personalul din subordine şi asigură punerea în executare a amenzilor contravenţionale, cu respectarea prevederilor legale în domeniu;
  10. organizează şi execută controale asupra activităţii desfăşurate de efectivele din subordine;
  11. analizează, lunar, activitatea desfăşurată de personalul din subordine în domeniul circulaţiei pe drumurile publice;
  12. ia măsuri pentru ca personalul din subordine să execute sarcinile ce îi revin în conformitate cu prevederile legale, să aibă un comportament civilizat, să respecte regulile disciplinare stabilite, propunând recompense sau, după caz, sancţiuni corespunzătoare;
  13. întocmeşte zilnic nota cu principalele evenimente şi o prezintă sefului politiei locale Snagov.

  (2) În exercitarea atribuţiilor ce le revin, poliţiştii locali care desfăşoară activităţi în domeniul circulaţiei pe drumurile publice sunt obligaţi:

  1. să poarte, peste uniforma specifică, în funcţie de anotimp, vestă sau scurtă cu elemente reflectorizante, pe care este imprimată emblema „POLIŢIA LOCALĂ”;
  2. să poarte caschetă cu coafă albă;
  3. să efectueze semnalele adresate participanţilor la trafic numai cu bastonul reflectorizant.

  Art. 17. Conducătorul structurii de disciplină în construcţii şi afişajul stradal se subordoneaza sefului de serviciu Politia locala Snagov şi are următoarele atribuţii specifice, în funcţie de responsabilităţile încredinţate:

  1. organizează, planifică, conduce şi controlează activitatea personalului poliţiei locale cu atribuţii în verificarea şi menţinerea disciplinei în construcţii, respectiv în verificarea respectării normelor legale privind afişajul stradal;
  2. asigură cunoaşterea şi aplicarea întocmai de către subordonaţi a prevederilor legale ce reglementează activitatea compartimentului;
  3. conduce pregătirea de specialitate a personalului din subordine în conformitate cu tematica stabilită;
  4. asigură şi răspunde de utilizarea tehnicii aflate în dotarea compartimentului;
  5. gestionează şi asigură circulaţia şi operarea documentelor, inclusiv arhivarea acestora;
  6. informează de îndată conducerea poliţiei locale despre toate evenimentele survenite în activitatea compartimentului şi ţine evidenţa acestora;
  7. analizează lunar activitatea personalului din subordine;
  8. desfăşoară activităţi pentru ca întregul personal să execute corespunzător sarcinile ce-i revin, să aibă o comportare civilizată, să respecte regulile disciplinare stabilite, propunând recompense şi sancţiuni corespunzătoare;
  9. întocmeşte zilnic nota cu principalele evenimente şi o prezintă sefului politiei locale Snagov.

  Art. 18. Conducătorul structurii de protecţia mediului se subordonează sefului serviciului Politia locala Snagov şi are următoarele atribuţii specifice, în funcţie de responsabilităţile încredinţate:

  1. organizează, planifică, conduce şi controlează activitatea personalului poliţiei locale cu atribuţii în verificarea şi menţinerea protecţiei mediului;
  2. asigură cunoaşterea şi aplicarea întocmai de către subordonaţi a prevederilor legale ce reglementează activitatea compartimentului;
  3. conduce pregătirea de specialitate a personalului din subordine în conformitate cu tematica stabilită;
  4. ţine evidenţa sancţiunilor contravenţionale aplicate de personalul din subordine;
  5. stabileşte măsurile referitoare la utilizarea tehnicii aflate în dotarea compartimentului şi răspunde de modul de îndeplinire a acestora;
  6. gestionează şi asigură circulaţia şi operarea documentelor, inclusiv arhivarea acestora;
  7. informează de îndată conducerea poliţiei locale despre toate evenimentele survenite în activitatea compartimentului şi ţine evidenţa acestora;
  8. analizează lunar activitatea personalului din subordine;
  9. desfăşoară activităţi pentru ca întregul personal să execute corespunzător sarcinile ce-i revin, să aibă o comportare civilizată, să respecte regulile disciplinare stabilite, propunând recompense şi sancţiuni corespunzătoare;
  10. întocmeşte zilnic nota cu principalele evenimente şi o prezintă sefului politiei locale.

  Art. 19. Conducătorul structurii de activitate comercială se subordonează sefului serviciului Politia locala Snagov şi are următoarele atribuţii specifice, în funcţie de responsabilităţile încredinţate:

  1. organizează, planifică, conduce şi controlează activitatea personalului poliţiei locale cu atribuţii în verificarea activităţii comerciale;
  2. asigură cunoaşterea şi aplicarea întocmai de către subordonaţi a prevederilor legale ce reglementează activitatea compartimentului;
  3. conduce pregătirea de specialitate a personalului din subordine în conformitate cu tematica stabilită;
  4. ţine evidenţa sancţiunilor contravenţionale aplicate de personalul din subordine;
  5. stabileşte măsurile referitoare la utilizarea tehnicii aflate în dotarea compartimentului şi răspunde de modul de îndeplinire a acestora;
  6. gestionează şi asigură circulaţia şi operarea documentelor, inclusiv arhivarea acestora;
  7. informează de îndată conducerea poliţiei locale despre toate evenimentele survenite în activitatea compartimentului şi ţine evidenţa acestora;
  8. analizează lunar activitatea personalului din subordine;
  9. desfăşoară activităţi pentru ca întregul personal să execute corespunzător sarcinile ce-i revin, să aibă o comportare civilizată, să respecte regulile disciplinare stabilite, propunând recompense şi sancţiuni corespunzătoare;
  10. întocmeşte zilnic nota cu principalele evenimente şi o prezintă sefului politiei locale Snagov.

  Art. 20. Conducătorul structurii cu atribuţii pe linie de evidenţă a persoanelor se subordonează sefului serviciului Politia locala Snagov şi are următoarele atribuţii specifice, în funcţie de responsabilităţile încredinţate:

  1. organizează, planifică, conduce şi controlează activitatea personalului poliţiei locale cu atribuţii în domeniul evidenţei persoanelor;
  2. asigură cunoaşterea şi aplicarea întocmai de către funcţionarii publici din poliţia locală, din subordine, a actelor normative ce reglementează activitatea de evidenţă a persoanelor;
  3. asigură cunoaşterea şi respectarea întocmai de către întregul personal din poliţia locală, a prevederilor legale ce reglementează prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date;
  4. participă, alături de conducerea poliţiei locale, la încheierea protocoalelor standard de cooperare cu serviciile publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor pe linia distribuirii de cărţi de alegător şi a punerii în legalitate a persoanelor cu acte de identitate expirate şi a minorilor peste 14 ani, care nu au acte de identitate;
  5. colaborează cu şefii serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor în vederea realizării sarcinilor privind distribuirea cărţilor de alegător şi a punerii în legalitate a persoanelor cu acte de identitate expirate şi a minorilor peste 14 ani, care nu au acte de identitate;
  6. urmăreşte şi răspunde de punerea în aplicare de către funcţionarii publici din poliţia locală, din subordine, a prevederilor protocoalelor standard încheiate cu serviciile publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor;
  7. ţine evidenţa sancţiunilor contravenţionale aplicate de personalul din subordine;
  8. întocmeşte zilnic nota cu principalele evenimente şi o prezintă sefului politiei locale Snagov.

  Art. 21. Personalul contractual care execută activităţi de pază are următoarele atribuţii specifice:

  1. să verifice, în timpul serviciului, locurile şi punctele vulnerabile, existenţa şi starea încuietorilor, a amenajărilor tehnice şi a sistemelor de pază şi alarmare şi să ia, în caz de nevoie, măsurile care se impun;
  2. să cunoască prevederile legale privind accesul în obiective şi regulile stabilite în planurile de pază;
  3. să supravegheze ca persoanele cărora li s-a permis accesul în incintă, pe baza documentelor stabilite, să se deplaseze numai în locurile pentru care au primit permisiunea de acces;
  4. să nu părăsească postul încredinţat decât în situaţiile şi condiţiile prevăzute în consemnul postului;
  5. să verifice obiectivul încredinţat spre pază, cu privire la existenţa unor surse care ar putea produce incendii, explozii sau alte evenimente grave. În cazul în care acestea s-au produs, să ia primele măsuri de salvare a persoanelor şi a bunurilor, precum şi pentru limitarea consecinţelor acestor evenimente şi să sesizeze organele competente;
  6. în cazul săvârşirii unei infracţiuni flagrante ia măsuri de conducere şi de predare a făptuitorului structurilor Poliţiei Române competente potrivit legii. Dacă făptuitorul a dispărut, asigură paza bunurilor, nu permite pătrunderea în câmpul infracţional a altor persoane şi anunţă unitatea de poliţie competentă, întocmind totodată proces-verbal cu cele constatate;
  7. să facă uz de armamentul din dotare numai cu respectarea strictă a prevederilor legale.

  Art. 22. În executarea atribuţiilor prevăzute de lege în domeniul ordinii şi liniştii publice,funcţionarii publici desfăşoară următoarele activităţi:

  1. acţionează în zona de competenţă stabilită prin planul de ordine şi siguranţă publică al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale pentru prevenirea şi combaterea faptelor antisociale, cât şi pentru menţinerea ordinii şi liniştii publice;
  2. intervin la solicitările dispeceratului la evenimentele semnalate prin Serviciul de Urgenţă 112, pe principiul „cel mai apropiat poliţist de locul evenimentului intervine”, în funcţie de specificul atribuţiilor de serviciu stabilite prin lege şi în limita competenţei teritoriale;
  3. acţionează pentru depistarea persoanelor şi a bunurilor urmărite în temeiul legii;
  4. participă la executarea măsurilor stabilite în situaţii de urgenţă;
  5. în cazul constatării în flagrant a unei fapte penale, imobilizează făptuitorul, iau măsuri pentru conservarea locului faptei, identifică martorii oculari, sesizează imediat organele competente şi predau făptuitorul structurii Poliţiei Române competente teritorial, pe bază de proces-verbal, în vederea continuării cercetărilor;
  6. conduc la sediul poliţiei locale/structurii Poliţiei Române competente persoanele suspecte identificate pe timpul patrulării, în vederea luării măsurilor ce se impun;
  7. execută mandatele de aducere emise de organele de urmărire penală şi instanţele judecătoreşti;
  8. îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin lege.

  Art. 23. Aspectele referitoare la modul de elaborare a planului de ordine şi siguranţă publică al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale se reglementează prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor, emis în termen de 30 de zile de la data aprobării prezentului regulament-cadru.

  Art. 24. Funcţionarii publici cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului desfăşoară următoarele activităţi:

  1. verifică respectarea programului de lucrări privind asigurarea curăţeniei stradale de către firmele de salubritate;
  2. verifică respectarea graficului de colectare a deşeurilor de către firmele abilitate;
  3. verifică respectarea măsurilor de transportare a resturilor vegetale rezultate de la toaletarea spaţiilor verzi, de către firmele abilitate;
  4. verifică respectarea obligaţiilor privind întreţinerea curăţeniei de către instituţiile publice, agenţii economici, persoanele fizice şi juridice, respectiv curăţenia faţadelor, a locurilor de depozitare a diferitelor materiale, a anexelor gospodăreşti, a terenurilor aferente imobilelor pe care le deţin sau în care funcţionează, a trotuarelor, a rigolelor, a căilor de acces, a parcărilor, a terenurilor din apropierea garajelor şi a spaţiilor verzi.;
  5. veghează la păstrarea curăţeniei în mijloacele de transport în comun, gări, autogări, spaţii de îmbarcare – debarcare a călătorilor şi pe terenurilor aparţinând domeniului public şi privat al statului;
  6. verifică întreţinerea curăţeniei în sălile de spectacole, de cinematografe şi pe terenurile aferente acestora, precum şi pe terase, în pieţe, în locuri de agrement şi la ştranduri;
  7. veghează la menţinerea în stare corespunzătoare a drapelului României sau al Uniunii Europene;
  8. urmăresc păstrarea curăţeniei în locurile de desfăşurare a activităţilor distractive, a concertelor, a adunărilor publice în timpul desfăşurării şi după terminarea acestora;
  9. verifică modul de curăţare a mijloacelor de transport la ieşirea din incinta şantierelor;
  10. supraveghează respectarea de către conducătorii de autovehicule a semnelor de interdicţie a parcării pe spaţiile verzi;
  11. veghează la respectarea standardelor şi a normelor privind nivelul de zgomot şi poluarea sonoră;
  12. verifică respectarea normelor privind păstrarea curăţeniei albiilor râurilor şi a cursurilor de ape ce traversează unitatea administrativ-teritorială;
  13. verifică respectarea normelor privind protejarea şi conservarea spaţiilor verzi;
  14. urmăresc aplicarea legislaţiei în vigoare privind deversarea reziduurilor lichide şi solide pe domeniul public, în ape curgătoare şi în lacuri;
  15. verifică respectarea normelor privind păstrarea curăţeniei în pieţe, în târguri şi în oboare;
  16. urmăresc prevenirea abandonării de bunuri pe domeniul public şi privat al statului;
  17. verifică respectarea prevederilor legale de mediu de către agenţii economici.

  Art. 25. Funcţionarii publici cu atribuţii în domeniul activităţii comerciale desfăşoară următoarele activităţi:

  1. constată contravenţii şi aplică sancţiuni contravenţionale pentru încălcarea regulilor de comerţ stabilite prin lege, prin hotărâre a Guvernului ori prin hotărâre a consiliului local al comunei, oraşului, municipiului sau al sectorului, municipiului Bucureşti;
  2. urmăresc dezvoltarea ordonată a comerţului şi desfăşurarea activităţilor comerciale în locuri autorizate de primar în vederea eliminării oricărei forme privind comerţul ambulant neautorizat;
  3. controlează respectarea normelor legale privind comercializarea produselor agroalimentare şi industriale în pieţe, în târguri şi în oboare;
  4. sprijină organele de control sanitare, sanitar-veterinare şi de protecţie a consumatorilor, în exercitarea atribuţiilor de serviciu;
  5. combat comerţul cu bunuri a căror provenienţă nu poate fi dovedită;
  6. controlează modul de respectare a obligaţiilor ce revin agenţilor economici cu privire la afişarea preţurilor, a categoriei de calitate a produselor şi serviciilor, respectarea standardelor de calitate, exactitatea folosirii cântarelor şi a măsurătorilor produselor vândute;
  7. verifică dacă în incinta unităţilor de învăţământ, a căminelor şi a locurilor de cazare pentru elevi şi studenţi, precum şi pe aleile de acces în aceste instituţii se comercializează sau se expun spre vânzare băuturi alcoolice, tipărituri şi înregistrări audio-video cu caracter obscen;
  8. verifică modul de respectare a normelor legale privind reclamele la tutun şi băuturi alcoolice;
  9. verifică activitatea de comerţ stradal;
  10. verifică respectarea prevederilor legale privind comercializarea tipăriturilor cu caracter obscen;
  11. verifică magazinele alimentare cu program de funcţionare non-stop, privind calitatea produselor comercializate şi preţurile practicate;
  12. verifică şi soluţionează sesizările şi reclamaţiile primite din partea cetăţenilor unităţilor administrativ-teritoriale, legate de problemele specifice compartimentului.

  Art. 26. Funcţionarii publici cu atribuţii în domeniul disciplinei în construcţii şi afişajul stradal desfăşoară următoarele activităţi:

  1. constată şi sancţionează contravenţiile privind executarea lucrărilor de construcţii şi stabilesc măsurile necesare în cazul constatării nerespectării acestora, în condiţiile legii;
  2. verifică existenţa autorizaţiei de construire şi respectarea documentaţiei tehnice autorizate pentru: locuinţe, garaje, extinderi, terase, chioşcuri, parcări;
  3. verifică legalitatea amplasării panotajului publicitar şi a mobilierului urban;
  4. verifică şi identifică imobilele şi împrejmuirile aflate în stadiu avansat de degradare;
  5. verifică modul de respectare şi ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin procesul-verbal de constatare a contravenţiei.

  Art. 27. Funcţionarii publici cu atribuţii în domeniul evidenţei persoanelor desfăşoară următoarele activităţi:

  1. efectuează verificări asupra datelor cu caracter personal, numai la solicitarea autorităţilor competente şi cu respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare;
  2. înmânează cărţile de alegător persoanelor la împlinirea vârstei de 18 ani;
  3. cooperează cu serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor pentru punerea în legalitate a persoanelor cu acte de identitate expirate şi a minorilor cu vârstă peste 14 ani, care nu au acte de identitate;
  4. constată contravenţiile date în competenţă şi aplică sancţiunile, potrivit legii.

  Art. 28. Personalul contractual din cadrul poliţiei locale asigură paza bunurilor şi obiectivelor stabilite de consiliul local al comunei Snagov, prin hotărâri, cu respectarea prevederilor legale în domeniu.

  Art. 29. Poliţia locală poate asigura, în condiţiile stabilite de cadrul legal privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor referitoare la paza proprie, paza transporturilor bunurilor şi a valorilor, constând în sume de bani, titluri de credite, cecuri sau alte înscrisuri de valoare, bijuterii, metale şi pietre preţioase, aparţinând comunei.

  Art. 30. (1) Pe timpul desfăşurării activităţilor de serviciu, pe raza comunei Snagov, personalul poliţiei locale poate folosi autovehicule cu însemnul distinctiv „POLIŢIA LOCALĂ”, urmată de denumirea unităţii administrativ-teritorială din care face parte. Literele care compun inscripţia trebuie să fie de culoare neagră şi să aibă aceleaşi dimensiuni.

  (2) Însemnele nu trebuie să creeze confuzii cu denumirea altor instituţii sau autorităţi publice şi sunt amplasate pe toate laturile autovehiculului, portiere, portbagaj şi capotă, pentru a fi vizibile din orice poziţie.

  (3) Autovehiculele de patrulare sunt echipate, în mod obligatoriu, cu dispozitive de iluminare pentru emiterea de semnale speciale de avertizare luminoasă, de culoare albastră şi cu mijloace speciale de avertizare sonoră.

  Art. 31. (1) Personalul poliţiei locale care a făcut uz de armă este obligat să acţioneze imediat pentru a se acorda primul ajutor şi asistenţă medicală persoanelor rănite.

  (2) Personalul poliţiei locale care a făcut uz de armă este obligat să anunţe de îndată cel mai apropiat organ de poliţie din cadrul Poliţiei Române, indiferent dacă au rezultat sau nu victime ori pagube materiale, conform prevederilor Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor, cu modificările şi completările ulterioare.

  (3) Fiecare situaţie în care s-a făcut uz de armă se raportează de urgenţă ierarhic. De îndată ce este posibil, raportul se întocmeşte în scris.

  (4) Dacă în urma uzului de armă se produce moartea sau vătămarea unei persoane, fapta se comunică de îndată procurorului competent, potrivit legii.

  Art. 32. – Atribuţiile personalului încadrat pe funcţii tehnico-economice şi în alte specialităţi administrative se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare aprobat de către consiliul Local al comunei Snagov.

  CAPITOLUL V Înfiinţarea şi funcţionarea dispeceratelor în cadrul poliţiei locale

  Art. 33. Poliţia locală poate înfiinţa dispecerate pentru:

  1. coordonarea activităţii personalului propriu şi intervenţia la evenimente;
  2. intervenţia la obiectivele asigurate cu pază aflate în proprietatea unităţii/subdiviziunii administrativteritoriale şi/sau în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale sau a altor servicii/instituţii publice de interes local.

  Art. 34. (1) Proiectarea, modificarea, instalarea, conectarea şi întreţinerea sistemelor de alarmare la obiectivele asigurate cu pază de către poliţia locală, se realizează de către societăţi licenţiate în domeniul sistemelor de alarmare împotriva efracţiei, în condiţiile stabilite de cadrul legal privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor.

  (2) În funcţionare, dispeceratele de monitorizare ale poliţiei locale prevăzute la art. 33 lit.b) asigură preluarea directă a semnalelor de la sistemele conectate, verificarea şi alertarea echipajelor de intervenţie astfel încât să fie respectaţi timpii contractuali asumaţi şi cei maximali stabiliţi de cadrul legal privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor.

  (3) La dispeceratele de monitorizare ale poliţiei locale prevăzute la art. 33 lit. b) se conectează doar obiectivele asigurate cu pază de poliţia locală.

  Art. 35. (1) Poliţia locală poate monitoriza sistemele de alarmare la obiectivele asigurate cu pază de către aceasta, dacă îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

  1. deţine tehnica necesară recepţionării semnalelor de la sistemele abonaţilor, în conformitate cu standardele europene sau naţionale în vigoare;
  2. deţine personal angajat şi avizat, necesar pentru asigurarea programului permanent al dispeceratului;
  3. dispune de un sediu corespunzător standardelor europene sau naţionale în vigoare;
  4. deţine echipamente de comunicaţii pentru alertarea echipajelor mobile de intervenţie cu posibilitatea asigurării timpilor stabiliţi.

  (2) Convorbirile dispecerului se înregistrează şi se arhivează pe o perioadă de 30 zile.

  (3) Dispozitivul echipelor de intervenţie se dimensionează în funcţie de numărul de abonaţi, repartizarea şi dispersia acestora, pentru asigurarea timpilor stabiliţi.

  Art. 36. (1) Regulamentul de organizare şi funcţionare a dispeceratului prevăzut la art. 33 lit. b) face parte integrantă din regulamentul de organizare şi funcţionare a poliţiei locale şi cuprinde organigrama, repartizarea echipajelor mobile de intervenţie pe abonaţi şi zone, precum şi procedurile de lucru.

  (2) Intervenţia la obiectivele asigurate cu pază de către poliţia locală se realizează prin personalul contractual care îndeplineşte atribuţiile prevăzute la art. 6 lit. h) din Legea nr. 155/2010 precum şi prin poliţişti locali.

  CAPITOLUL VI Mijloacele din dotare

  Art. 37. (1) Poliţiştii locali şi personalul contractual din poliţia locală cu atribuţii în domeniul pazei bunurilor şi obiectivelor de interes local au dreptul la uniformă de serviciu de protecţie specifică locului şi condiţiilor de desfăşurare a serviciului, care se acordă gratuit din resursele financiare ale unităţilor administrativ-teritoriale/subdiviziunilor acestora sau, din veniturile poliţiei locale, cu personalitate juridică, după caz.

  (2) Articolele din care se compune uniforma şi durata maximă de uzură sunt prevăzute în anexa nr.1.

  (3) Descrierea uniformei de serviciu, a legitimaţiei de serviciu şi a însemnelor distinctive de ierarhizare ale poliţiştilor locali şi ale personalului contractual sunt prevăzute în anexa nr. 2.

  (4) Uniforma şi însemnele distinctive se poartă în timpul executării serviciului, precum şi pe timpul deplasării până la serviciu şi de la serviciu la domiciliu sau la reşedinţă, după caz.

  Art. 38. În vederea procurării de arme şi muniţii pentru dotarea personalului propriu, poliţia locală trebuie să obţină, în prealabil, autorizaţiile pentru procurarea, deţinerea şi folosirea armelor şi a muniţiilor, în condiţiile art. 74 din Legea nr. 295/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

  Art. 39. Evidenţele şi modul de păstrare şi asigurare a securităţii armelor şi a muniţiilor deţinute de poliţia locală se realizează în condiţiile art. 68 din Legea nr. 295/2004, cu modificările şi completările ulterioare şi a prezentului regulament-cadru.

  Art. 40. (1) Poliţiştii locali cu atribuţii în domeniul asigurării ordinii şi liniştii publice care au obţinut certificatul de absolvire a programului de formare iniţială prevăzut la art. 10 alin. (9) , pot fi dotaţi cu arme letale de apărare şi pază sau cu arme neletale destinate pentru autoapărare, în vederea desfăşurării activităţilor specifice, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 69 şi art. 70 din Legea nr. 295/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

  (2) Personalul contractual care desfăşoară activităţi de pază şi care a fost atestat profesional potrivit prevederilor Legii nr. 333/2003, cu modificările şi completările ulterioare poate fi dotat cu arme letale de apărare şi pază sau cu arme neletale destinate pentru autoapărare, în vederea desfăşurării activităţilor specifice, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 69, art. 70 şi art. 79 alin. (2) din Legea nr. 295/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

  Art. 41. (1) În exercitarea atribuţiilor de serviciu, poliţiştii locali şi personalul contractual cu atribuţii în domeniul pazei bunurilor şi a obiectivelor de interes local, pot purta în timpul serviciului o singură armă din dotare precum şi cantitatea de cel mult 12 cartuşe.

  (2) Arma prevăzută la alin. (1) poate fi purtată numai de către titular, cu îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 33 alin. (3) din Legea nr. 295/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

  Art. 42. În vederea asigurării manipulării armamentului din dotare, în condiţii de securitate, structurile de poliţie locală sunt obligate:

  1. să desfăşoare activităţi de verificare a personalului dotat cu arme şi muniţii, precum şi a stării tehnice a armelor şi a muniţiilor, în condiţiile art. 71 din Legea nr. 295/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
  2. să prezinte la solicitarea inspectoratului de poliţie judeţean, respectiv Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti pe raza căruia aceasta funcţionează, fiecare armă letală de apărare şi pază deţinută, împreună cu câte 5 cartuşe corespunzătoare calibrului fiecărei arme, în vederea înregistrării proiectilului şi a tubului-martor în evidenţele operative ale Inspectoratului General al Poliţiei Române.

  Art. 43. Conducerea poliţiei locale trebuie să ia măsurile ce se impun pentru organizarea unei evidenţe riguroase a armamentului, a muniţiilor şi a mijloacelor cu acţiune iritant – lacrimogenă din dotarea personalului şi a structurilor proprii, păstrarea în condiţii de deplină siguranţă, portul, manipularea şi folosirea lor în strictă conformitate cu dispoziţiile legale, în scopul prevenirii pierderii, sustragerii, înstrăinării, degradării şi producerii de accidente sau orice alte evenimente negative, potrivit legilor, ordinelor şi instrucţiunilor de specialitate în vigoare.

  Art. 44. (1) Locurile de păstrare a armamentului, a muniţiilor şi a mijloacelor cu acţiune iritant – lacrimogenă din dotarea personalului şi a structurilor proprii, precum şi gestionarea materialelor respective se stabilesc la începutul fiecărui an calendaristic şi ori de câte ori este necesar, prin dispoziţia primarului.

  (2) Dotarea individuală a personalului şi asigurarea cu armament, muniţii şi mijloace cu acţiune iritant – lacrimogenă se stabilesc în strictă conformitate cu prevederile normelor, al tabelelor de înzestrare şi cu dispoziţiile tehnice de aplicare a acestora.

  Art. 45. (1) O dată cu primirea armamentului, a muniţiei şi a mijloacelor cu acţiune iritant – lacrimogenă, personalul se instruieşte de către şefii nemijlociţi asupra modului de predare-primire, purtare şi păstrare, funcţionare, asupra regulilor de mânuire, a condiţiilor legale în care se poate face uz de armă şi a măsurilor de prevenire şi limitare a accidentelor.

  (2) Înaintea şi după executarea misiunilor, a şedinţelor de pregătire şi tragere, de instrucţie şi a altor activităţi la care se folosesc armamentul şi muniţiile, se verifică existenţa şi starea tehnică a acestora precum şi modul cum sunt cunoscute şi respectate regulile de păstrare, purtare şi manipulare a lor.

  Art. 46. Personalul care are în dotare armament, muniţii şi mijloace cu acţiune iritant – lacrimogenă, precum şi cel care participă la exploatarea acestor categorii de bunuri materiale, este obligat să respecte regulile prevăzute în precizările şi dispoziţiile tehnice specifice, precum şi pe cele stabilite în documentaţia tehnică a fiecărui mijloc în parte. Pe timpul îndeplinirii misiunilor personalul este obligat să manifeste maximum de vigilenţă în scopul înlăturării oricărei posibilităţi de sustragere, înstrăinare sau folosire de către persoane neautorizate, ori de producere a unor accidente sau alte evenimente negative.

  Art. 47. (1) Armamentul, muniţiile şi mijloacele cu acţiune iritant – lacrimogenă se păstrează în încăperi special destinate, care prezintă o deplină siguranţă şi au amenajate dulapuri rastel, fişete sau lăzi din metal, prevăzute cu un sistem de închidere sigură, încuiate şi sigilate.

  (2) Un rând de chei de la sistemul de închidere ale acestor încăperi se păstrează permanent, în plicuri sau cutii sigilate la ofiţerul de serviciu.

  Art. 48. (1) Încăperile destinate păstrării armamentului, muniţiilor şi mijloacelor cu acţiune iritant – lacrimogenă trebuie prevăzute cu gratii şi grilaje, montate la toate ferestrele şi uşile de acces, iar gurile de aerisire cu plase sau site metalice. În situaţia în care uşile de acces sunt confecţionate din metal de cel puţin 5 mm grosime, nu este obligatorie montarea grilajelor.

  (2) Uşile şi grilajele sunt prevăzute cu câte două încuietori sigure.

  (3) Grosimea barelor gratiilor şi a grilajelor trebuie să fie de minim 10 mm, iar dimensiunile maxime ale ochiurilor acestora de 150×150 mm. Gratiile şi grilajele trebuie să fie încastrate în zid, iar balamalele se montează astfel încât să nu permită scoaterea lor.

  (4) Zilnic la începutul şi la terminarea programului de lucru, gestionarii bunurilor materiale verifică starea sigiliilor şi a sistemului de alarmă.

  (5) Şefii poliţiilor locale unde nu sunt asigurate condiţii de păstrare regulamentare pentru armament şi muniţii sunt obligaţi să facă demersurile legale, conform competenţelor, pentru asigurarea acestora.

  Art. 49. (1) Uşile de acces în depozitele, magaziile şi încăperile unde se păstrează armament, muniţii şi mijloace cu acţiune iritant-lacrimogenă, precum şi ferestrele acestora, trebuie prevăzute cu sisteme de alarmă contra efracţiei.

  (2) Sistemele de alarmare trebuie cuplate la camera ofiţerului de serviciu.

  Art. 50. (1) Pe timpul cât nu se află asupra poliţiştilor locali şi asupra personalului contractual cu atribuţii în domeniul pazei bunurilor şi a obiectivelor de interes local, armamentul şi muniţia din dotarea individuală, precum şi mijloacele cu acţiune iritant-lacrimogenă, se păstrează în încăperi special amenajate sau la ofiţerul de serviciu. Armamentul se păstrează în rastele, fişete sau lăzi metalice prevăzute cu tabele aprobate de şefii poliţiilor locale ce cuprind seria armamentului şi deţinătorul.

  (2) Muniţia se păstrează în încăperi separate de armament, în lăzi metalice prevăzute cu încuietori adecvate. În documentul de predare-primire a serviciului de zi se consemnează cantitativ, armamentul şi muniţia existente la ofiţerul de serviciu.

  (3) Acolo unde nu se pot asigura încăperi separate, muniţia şi mijloacele cu acţiune iritant lacrimogenă se păstrează în aceeaşi cameră cu armamentul, în lăzi metalice separate, având grosimea pereţilor de cel puţin 3 mm, prevăzute cu încuietori sigure. Mijloacele cu acţiune iritant-lacrimogenă se păstrează în ambalajele originale.

  Art. 51. Pistoalele şi muniţia aferentă din dotarea structurilor poliţiei locale care nu au organizat serviciul de zi permanent, se păstrează în spaţii special amenajate, unde este organizat serviciu de zi permanent şi sunt asigurate condiţii pentru păstrarea în deplină siguranţă.

  Art. 52. Distribuirea armamentului, a muniţiilor şi a mijloacelor cu acţiune iritant-lacrimogenă din dotarea personalului poliţiei locale cu drept de utilizare a acestor mijloace de apărare, precum şi retragerea acestora se fac, indiferent de situaţie, pe bază de tichet înlocuitor, semnătură în registrul special destinat şi/sau documente justificative.

  Art. 53. Predarea armamentului şi a muniţiilor se face numai personalului nominalizat sau înlocuitorilor de drept ai acestora.

  Art. 54. (1) Tichetele înlocuitoare pentru predarea – primirea armamentului şi a muniţiilor din dotarea individuală a personalului, se iau în evidenţă în registrele special destinate lucrului cu documente clasificate.

  (2) Tichetele înlocuitoare se eliberează separat pentru predarea – primirea armamentului, respectiv a muniţiilor din dotare şi cuprind următoarele menţiuni: denumirea poliţiei locale, gradul, numele şi prenumele poliţiştilor locali şi a personalului contractual cu atribuţii în domeniul pazei bunurilor şi a obiectivelor de interes local, tipul şi seria armei, respectiv numărul de cartuşe, semnătura şefului poliţiei locale cu ştampila unităţii, precum şi semnătura de primire a posesorului.

  (3) Cu ocazia inventarierii documentelor clasificate, la controale, convocări şi alte asemenea activităţi, se verifică existenţa şi starea tichetelor şi se iau măsuri de înlocuire a celor necorespunzătoare.

  Art. 55. (1) Portul armamentului, a muniţiilor şi a mijloacelor cu acţiune iritant – lacrimogenă din dotarea individuală a personalului este permis numai în interes de serviciu, cu aprobarea şefilor poliţiei locale din care fac parte.

  (2) La terminarea misiunii sau a serviciului, armamentul, muniţiile şi mijloacele cu acţiune iritant – lacrimogenă se predau ofiţerilor de serviciu, de la care au fost primite.

  Art. 56. (1) La uniforma de serviciu, pistolul se poartă, în mod obligatoriu, numai în toc, pe centură.

  (2) Încărcătoarele cu cartuşe se păstrează, unul introdus în pistol, iar celălalt în locaşul prevăzut din tocul de purtare.

  Art. 57. (1) Pierderea, sustragerea, înstrăinarea, degradarea sau folosirea abuzivă a armamentului, a muniţiilor şi a mijloacelor cu acţiune iritant – lacrimogenă din dotare, constituie evenimente deosebite, abateri de la normele legale, ordinea interioară şi disciplină, care atrag, potrivit legii, după caz, răspunderea materială, disciplinară sau penală.

  (2) Cazurile de pierdere, sustragere, înstrăinare, degradare sau folosire abuzivă a armamentului, a muniţiilor şi a mijloacelor cu acţiune iritant-lacrimogenă, se raportează imediat, pe cale ierarhică, iar şefii compartimentelor funcţionale, împreună cu persoanele desemnate dispun măsuri de cercetare pentru elucidarea completă a cazurilor şi sancţionarea celor vinovaţi, potrivit competenţelor.

  Art. 58. Şeful poliţiei locale dispune retragerea armamentului şi a muniţiilor din dotarea personalului care se află în cercetare penală, dacă se constată că prezintă pericol pentru siguranţa proprie sau a altor persoane ori în alte situaţii care impun această măsură.

  Art. 59. Poliţia locală care deţine bunuri, valori, suporturi de stocare a documentelor, a datelor şi a informaţiilor secret de stat, trebuie să asigure paza, mijloacele mecano-fizice de protecţie şi sistemele de alarmă împotriva efracţiei în locurile de păstrare, depozitare şi manipulare a acestora.

  Art. 60. Normele de dotare cu armament şi mijloace specifice de protecţie a personalului poliţiei locale sunt prevăzute în anexa nr. 3.

  CAPITOLUL VII Recompensele care se pot acorda poliţiştilor locali şi condiţiile acordării asistenţei juridice şi despăgubirilor de viaţă, de sănătate şi de bunuri

  Art. 61. (1) Recompensarea poliţiştilor locali se realizează în scopul recunoaşterii publice în cadrul comunităţii profesionale şi în societate, dacă este cazul, a meritelor celor care se evidenţiază în îndeplinirea atribuţiilor, a misiunilor sau pe timpul acţiunilor organizate în zona de competenţă de poliţie.

  (2) Recompensele au caracter moral sau material, după caz.

  (3) Recompensarea poliţiştilor locali, trebuie să se bazeze pe principii care vizează obiectivitatea, echitatea şi principialitatea acordării recompenselor.

  Art. 62. La stabilirea şi acordarea de recompense sau la formularea de propuneri în acest sens se au în vedere următoarele elemente:

  1. comportamentul poliţistului local;
  2. prestaţia profesională generală a poliţistului local şi modul de îndeplinire a atribuţiilor/misiunilor;
  3. efectul motivator pe care recompensarea îl poate produce asupra celorlalţi poliţişti locali;
  4. posibilitatea ca recompensa acordată să determine eficientizarea activităţii poliţistului local.

  Art. 63. Recompensele care se pot acorda poliţiştilor locali sunt următoarele:

  1. ridicarea unei sancţiuni disciplinare aplicate anterior, precede acordarea unei alte recompense.
   Se acordă, pe timpul perioadei cât sancţiunea îşi produce efectele şi determină încetarea imediată a acestora.
   Se acordă de şeful care a aplicat sancţiunea disciplinară ce urmează a fi ridicată sau de către noul şef care îndeplineşte atribuţiile aceleiaşi funcţii. În situaţia în care poliţistul local a fost mutat, ridicarea sancţiunii se acordă ca recompensă de către şeful care îndeplineşte funcţia similară celui care a aplicat sancţiunea disciplinară;
  2. felicitările – pot fi scrise sau verbale, se acordă pentru îndeplinirea deosebită a atribuţiilor şi a misiunilor şi se aduc la cunoştinţă individual sau în faţa personalului;
  3. titlurile de onoare – se conferă poliţiştilor locali pentru acte de eroism, curaj deosebit, devotament şi pentru merite deosebite în îndeplinirea unor atribuţii sau a unor misiuni;
  4. însemnele onorifice, de tipul ecusoanelor, a insignelor sau altele şi diplomele de merit – se acordă pentru obţinerea de rezultate foarte bune la absolvirea unor cursuri, competiţii sportive, manifestări cultural-artistice şi sociale cu prilejul unor aniversări şi la finalizarea unor acţiuni/misiuni;
  5. premiile în bani sau obiecte – se acordă poliţiştilor locali care s-au evidenţiat prin obţinerea de rezultate exemplare în activitate. În situaţia în care prin acţiuni deosebite întreprinse de poliţistul local se aduc venituri la bugetul de stat, sau la bugetul local, acesta poate fi recompensat cu până la 1% din cuantumul acestora, dar nu mai mult decât venitul său brut anual;

  Art. 64. Modalitatea de acordare a asistenţei juridice precum şi cuantumul, modul şi condiţiile de acordare a despăgubirilor se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare aprobat prin hotărâre a autorităţii deliberative, la propunerea primarului.

  Art. 65. (1) Poliţiştii locali au dreptul la despăgubiri de viaţă, de sănătate şi de bunuri, pentru daunele suferite în exercitarea atribuţiilor de serviciu.

  (2) Asigurarea despăgubirilor prevăzute la alin. (1) implică acordarea unor sume de bani pentru poliţiştii locali sau, în cazul decesului, pentru familiile acestora, în situaţia producerii riscurilor specifice activităţii de poliţie locală.

  Art. 66. (1) Despăgubirile se acordă, în limita bugetului aprobat de consiliul local, pentru următoarele categorii de riscuri:

  1. rănirea poliţistului local;
  2. invaliditate de gradul I;
  3. invaliditate de gradul II;
  4. invaliditate de gradul III;
  5. deces;
  6. prejudicii aduse bunurilor.

  (2) În sensul alin.(1), termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

  1. poliţist local rănit – poliţistul local supus în timpul sau în legătură cu exercitarea atribuţiilor de serviciu, independent de voinţa lui, efectelor unor cauze vătămătoare, în urma cărora îi este afectată integritatea anatomică şi/sau funcţională a organismului;
  2. poliţist local invalid – poliţistul local rănit clasat inapt pentru îndeplinirea atribuţiilor de serviciu de către comisiile de expertiză medicală şi evaluare a capacităţii de muncă;
  3. poliţist local decedat – poliţistul local care şi-a pierdut viaţa, în urma unui accident, în timpul sau în legătură cu exercitarea atribuţiilor de serviciu;
  4. bun – construcţii cu destinaţia de locuit pentru poliţist şi familia sa, precum şi anexele acestora, vehicule aflate în proprietatea sau folosinţa poliţistului.

  Art. 67. (1) Despăgubirile acordate în situaţia producerii riscului prevăzut la art. 66 alin.(1) lit. a) acoperă toate cheltuielile legate de:

  1. tratamentul în ţară sau în străinătate, în cazul în care acesta nu poate fi efectuat în ţară;
  2. tratamentul de recuperare în unităţi medicale din ţară sau străinătate;
  3. protezele, ortezele şi alte dispozitive medicale de profil din ţară sau străinătate;
  4. transportul dus-întors până la/de la unitatea medicală care va asigura efectuarea tratamentului, atât pentru poliţistul local, cât şi pentru însoţitor, când situaţia impune.

  (2) În situaţia producerii unuia dintre riscurile prevăzute la art. 66 alin.(1) lit. b) – d), poliţistului local i se acordă despăgubiri în sumă de:

  1. pentru invaliditate de gradul I – 10.000 euro, echivalent în lei la data plăţii;
  2. pentru invaliditate de gradul al II-lea – 8.000 euro, echivalent în lei la data plăţii;
  3. pentru invaliditate de gradul al III-lea – 6.000 euro, echivalent în lei la data plăţii.

  (3) Despăgubirea acordată în situaţia producerii riscului prevăzut la art.66 alin.(1) lit. e) constă într-o sumă de 20.000 euro, echivalent în lei la data plăţii, şi se plăteşte familiei poliţistului local decedat.

  (4) Despăgubirea acordată în situaţia producerii riscului prevăzut la art. 66 alin.(1) lit. f) nu poate depăşi suma necesară pentru aducerea bunului în starea iniţială sau înlocuirii acestuia în caz de distrugere.

  Art. 68. (1) Despăgubirile acordate în baza prezentului Regulament – cadru constituie forme de sprijin cu destinaţie specială.

  (2) Despăgubirile prevăzute la art. 67 alin. (1) – (4) se acordă pentru fiecare eveniment asigurat în parte.

  (3) Despăgubirile prevăzute la art. 67 alin. (4) nu se acordă în cazul în care prejudiciul prevăzut la art. 68 lit. f) este acoperit parţial sau în totalitate ca urmare a existenţei unei asigurări în sistemul privat.

  Art. 69. Pentru toate sumele de bani plătite ca despăgubiri în temeiul prezentei hotărâri, autorităţile publice locale vor iniţia demersuri pentru recuperarea sumelor plătite de la persoanele care se fac vinovate de producerea prejudiciilor.

  CAPITOLUL VII Patrimoniul, soluţionarea drepturilor şi obligaţiilor născute din contracte

  Art. 70. În vederea preluării, de către poliţia locală din unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale în care aceasta se organizează ca instituţie publică de interes local cu personalitate juridică, a patrimoniului structurilor de poliţie comunitară, se constituie, în termen de 10 zile de la intrarea în vigoare a prezentului Regulament-cadru, comisii de inventariere constituite prin dispoziţia primarului .

  Art. 71. (1) Comisiile constituite conform art. 70 analizează drepturile şi obligaţiile rezultate din contractele încheiate de poliţia comunitară şi prezintă primarului o informare cu privire la acestea, precum şi eventuale propuneri de amendare, ca urmare a intrării în vigoare a Legii nr. 155/2010.

  (2) Drepturile şi obligaţiile menţionate la alin. (1) se preiau de către poliţia locală, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului Regulament-cadru, în limita efectivului existent.

  (3) În situaţia în care efectivele poliţiei locale sunt insuficiente, obiectivele asigurate cu pază de personalul poliţiei comunitare vor fi asigurate cu alte sisteme de securitate, conform legii.

  Art. 72. Asigurarea tehnico-materială a poliţiei locale la nivelul unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale se realizează conform reglementărilor proprii, stabilite prin hotărâri ale consiliilor locale.

  CAPITOLUL VIII Dispoziţii finale

  Art. 73. În vederea preluării personalului poliţiei comunitare, precum şi a personalului din structurile aparatului de specialitate al primarului responsabil cu controlul privind disciplina în construcţii, protecţia mediului şi comerţ, în conformitate cu prevederile art.4 alin.(6) din Legea nr.155/2010, autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia încadrării în clase şi pe grade profesionale a funcţiei publice specifice de poliţist local, conform prevederilor referitoare la funcţiile publice generale din Legea nr.188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

  Art. 74. Anexele nr. 1 -3 fac parte integrantă din prezentul regulament-cadru.