Formulare și acte necesare

Documentele necesare emiterii certificatului de urbanism

Formulare model – Urbanism (.pdf)
Anexa 11 – Cerere pt. Eliberarea Actului de Idenitate (.pdf)
Anexa 15 – Cerere pt. Eliberarea Actului de Idenitate ca urmare a schimbării domiciliului din străinătate în RO (.pdf)
Anexa 19 – Cerere pt. Înscrierea în Actul de Idenitate a menţiunii privind Stabilirea Reşedinţei (.pdf)

Pentru emiterea certificatului de urbanism, solicitantul – orice persoană fizică sau juridică interesată – trebuie să depună la emitent o documentaţie cuprinzând:

 1. cererea-tip (formularul-model F.1 «CERERE pentru emiterea certificatului de urbanism»), în conformitate cu precizările privind completarea acesteia, cuprinzând:
  1. elementele de identificare a solicitantului;
  2. elementele de identificare a imobilului pentru care se solicită emiterea certificatului de urbanism, respectiv localitate, număr cadastral şi număr de carte funciară;
  3. elementele care definesc scopul solicitării;
 2. planuri cadastrale/topografice, cu evidenţierea imobilelor în cauză, astfel:
  1. plan de amplasament si plan de încadrare în zonă, la una din scările 1 : 10.000, 1 : 5.000, 1 : 2.000, 1 : 1.000, 1 : 500, după caz, eliberat, la cerere, de către oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară;pentru construire/desfiintare se prezinta plan de situatie elaborate pe suport cadastral;
  2. extras din planul cadastral de pe ortofotoplan şi extras de carte funciară pentru informare actualizat la zi, eliberate, la cerere, de către biroul de cadastru şi publicitate imobiliară;
 3. pentru edificarea emitentului asupra solicitarii , se va prezenta actul de proprietate asupra imobilului;
 4. documentul de plată a taxei de eliberare a certificatului de urbanism, în copie.

Documentele necesare emiterii autorizaţiei de construire/desfiinţare

Documentaţia pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii elaborată în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în temeiul şi cu respectarea prevederilor documentaţiilor de urbanism aprobate, potrivit legii, pe lângă cererea pentru emiterea autorizaţiei de construire, inclusiv anexa – se utilizează formularul-model F.8 «CERERE pentru emiterea autorizaţiei de construire/desfiinţare» obţinut de la emitent – va conţine, în mod obligatoriu, următoarele documente:

 1. certificatul de urbanism, în copie;
 2. dovada titlului asupra imobilului, teren şi/sau construcţii, în copie legalizată, sau, după caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi şi extrasul de carte funciară de informare actualizat la zi, în cazul în care legea nu dispune altfel;
 3. documentaţia tehnică – D.T., în două exemplare, dintre care un exemplar se arhivează la emitent şi un exemplar vizat spre neschimbare se returnează beneficiarului;
 4. avizele, acordurile şi punctul de vedere/actul administrativ al autorităţii pentru protecţia mediului competente, solicitate prin certificatul de urbanism, în copie;
 5. studiile de specialitate, nota tehnică justificativă sau raportul de expertiză tehnică pentru lucrări de intervenţie la construcţii existente şi/sau raportul de audit energetic pentru lucrări de intervenţie în vederea creşterii performanţei energetice la clădiri, solicitate prin certificatul de urbansim, în condiţiile legii, un exemplar;
 6. dovada achitării taxelor legale necesare emiterii autorizaţiei de construire/desfiinţare

Cartea de identitate

Acte necesare eliberării cărţii de identitate

 • la împlinirea vârstei de 14 ani
 • la expirarea termenului de valabilitate, preschimbare, schimbare nume (ca urmare a căsătoriei, divorţului etc.)
 • la pierdere, distrugere, furt
 • la schimbarea domiciliului
 • în cazul aplicării vizei de reşedinţă
 • la stabilirea, restabilirea domiciliului în România
 • procedura schimbării numelui pe cale administrativă
 • înscrierea de menţiuni în actele de stare civilă române privind schimbarea de nume şi/sau prenume efectuate de cetăţenii români în străinătate

la împlinirea vârstei de 14 ani

 • cerere pentru eliberarea cărţii de identitate
 • certificat de naştere în original
 • actul de identitate al unuia dintre părinţi, al tutorelui sau reprezentantului legal, cu care se face dovada domiciliului
 • actul cu care se face dovada spaţiului de locuit (contract de vânzare-cumpărare, contract de închiriere spaţiu etc.)
 • chitanţă reprezentând contravaloarea cărţii de identitate (7 lei)
 • chitanţă reprezentând taxa timbru în valoare de 4 lei

la expirarea termenului de valabilitate, preschimbare, schimbare nume (ca urmare a căsătoriei, divorţului etc.)

 • cerere pentru eliberarea cărţii de identitate
 • actul de identitate
 • decizia de schimbare nume (unde este cazul)
 • certificatul de naştere, căsătorie, sentinţa de divort rămasă definitivă (după caz)
 • certificatul de deces al soţului, soţiei (după caz)
 • actul cu care se face dovada spaţiului de locuit (contract de vânzare-cumpărare, contract de închiriere spaţiu etc.)
 • chitanţă reprezentând contravaloarea cărţii de identitate (7 lei)
 • chitanţă reprezentând taxa timbru în valoare de 4 lei

la pierdere, distrugere, furt

 • cerere pentru eliberarea cărţii de identitate
 • certificatul de naştere, căsătorie, sentinţa de divorţ rămasă definitivă (după caz)
 • certificatul de deces al soţului, soţiei (după caz)
 • actul cu care se face dovada spaţiului de locuit (contract de vânzare-cumpărare, contract de închiriere spaţiu etc.)
 • dovada eliberată de Biroul Poliţiei Judiciare (la furt)
 • document cu poză de dată recentă (legitimaţie, paşaport, permis conducere) pentru stabilirea identităţii
 • chitanţă reprezentând contravaloarea cărţii de identitate (7 lei)
 • chitanţă reprezentând taxa timbru în valoare de 4 lei
 • în cazul în care solicitantul nu poate prezenta certificatele de stare civilă originale sau actul de spaţiu cu care face dovada spaţiului de locuit asigurat, sunt necesare patru fotografii tip act de identitate (30 x 40 mm, cu bandă albă de 7 mm în partea de jos a fotografiei)

la schimbarea domiciliului

 • cerere pentru eliberarea cărţii de identitate
 • actul de identitate deţinut anterior
 • certificatul de naştere, căsătorie, sentinţa de divorţ rămasă definitivă (după caz)
 • certificatul de deces al soţului, soţiei (după caz)
 • actul cu care se face dovada spaţiului de locuit (contract de vânzare-cumpărare, contract de închiriere spaţiu etc.)
 • chitanţă reprezentând contravaloarea cărţii de identitate (7 lei)
 • chitanţă reprezentând taxa timbru în valoare de 8 lei
 • declaraţie tip locuinţă asigurată
 • livretul militar, ori altă dovadă legală cu viza de luare în evidenţă la noul domiciliu, dacă solicitantul este supus obligaţiilor militare
 • declaraţie tip de primire în spaţiu, în cazul în care imobilul nu este proprietate personală, semnată de titularul imobilului în faţa lucrătorului de la ghişeul biroului de evidenţă a populaţiei
 • buletin statistic (doar în cazul schimbării domiciliului dintr-o localitate în alta)

în cazul aplicării vizei de reşedinţă

 • cerere pentru stabilirea reşedinţei
 • actul de identitate al solicitantului
 • certificatul de naştere, căsătorie, sentinţa de divort rămasă definitivă al solicitantului (după caz)
 • certificatele de naştere ale copiilor sub 14 ani, care îşi stabilesc reşedinţa împreună cu solicitantul
 • actul de spaţiu al solicitantului sau găzduitorului
 • găzduitorul îşi va da consimţamântul, prin completarea rubricii corespunzătoare din cererea pentru stabilirea reşedinţei, în faţa lucrătorului de la ghişeu
 • chitanţă reprezentând taxa timbru în valoare de 4 lei

la stabilirea, restabilirea domiciliului în România

 • cerere pentru eliberarea actului de identitate
 • dovadă eliberată de Direcţia Paşapoarte pentru stabilirea/restabilirea domiciliului în România; original + două copii legalizate (dovada va fi vizată de structura de paşapoarte de pe raza judeţului unde îşi stabileşte domiciliul, respectiv judeţul Neamţ)
 • certificatul eliberat de Ministerul Justiţiei ori de Misiunile Diplomatice şi Oficiile Consulare de Carieră ale României în străinătate, care atestă că au depus jurământul de credinţă faţă de România, pentru cetăţenii români sau apatrizii care au dobândit cetăţenia română (original + copie)
 • certificatele de stare civilă ale solicitantului (naştere, căsătorie, precum şi ale copiilor sub 14 ani, care îşi stabilesc/restabilesc domiciliul împreună cu părinţii (original + copie)
 • certificatele de stare civilă ale solicitantului (naştere, căsătorie, precum şi ale copiilor sub 14 ani, care îşi stabilesc/restabilesc domiciliul împreună cu părinţii (original + copie)
 • certificatele de stare civilă eliberate de autorităţile străine (original + traduceri legalizate)
 • hotărâre judecătorească ramasă definitivă şi irevocabilă, din care să rezulte că persoana în cauză este divorţată (original + copie)
 • în cazul în care hotarârea este pronunţată de autorităţile străine, aceasta trebuie să fie recunoscută de tribunalul competent
 • actul cu care se face dovada spaţiului de locuit (original + copie)
 • un document cu fotografie, cu care solicitantul poate face dovada identităţii (paşaport, permis de conducere, etc.)
 • trei fotografii 30 x 40 mm, în cazul persoanelor care nu pot prezenta documentele necesare eliberării cărţii de identitate
 • chitanţă reprezentând contravaloarea cărţii de identitate, dacă persoana prezintă documentele necesare pentru a fi pusă în legalitate cu carte de identitate
 • chitanţă C.E.C. privind achitarea taxei consulare pentru stabilirea domiciliului în Romania (41 lei);
 • timbru fiscal de 1 leu

procedura schimbării numelui pe cale administrativă

Persoana care doreşte schimbarea numelui pe cale administrativă trebuie să se adreseze consiliului local de pe raza de domiciliu cu:

 • cerere-tip;
 • copii legalizate ale certificatelor de stare civilă privind persoanele în ale căror acte urmează să se facă menţiunea de schimbare de nume (naştere, căsătorie, naştere copii);
 • un exemplar din Monitorul Oficial (partea a III-a) în care a fost publicată (pe cheltuiala solicitantului) cererea de schimbare a numelui, exemplar de la publicarea căruia să nu fi trecut mai mult de un an;
 • actul de consimţământ dat în formă autentică, al celuilalt soţ, în cazul schimbării numelui de familie comun purtat în timpul căsătoriei de către soţi
 • orice alte acte pe care solicitantul le consideră necesare pentru motivarea cererii sale.

În cazul minorului

 • cererea de schimbare a numelui se face, după caz, de părinţi sau, cu încuviinţarea autorităţii tutelare, de tutore;
 • când cererea a fost semnată numai de unul din părinţi este necesar şi actul de consimţământ dat în formă autentică, al celuilalt soţ;
 • copia deciziei de aprobare a autorităţii tutelare, în cazurile în care părinţii nu se înţeleg cu privire la schimbarea numelui;
 • schimbarea numelui de familie al minorului se poate cere odată cu schimbarea numelui de familie al părinţilor sau, pentru motive temeinice, şi separat;
 • schimbarea prenumelui minorului se poate cere oricând.

În cazul persoanei puse sub interdicţie cererea de schimbare a numelui se face de către tutore, cu încuviinţarea autorităţii tutelare.

Schimbarea numelui de familie al unuia dintre soţi nu implică schimbarea numelui de familie al celuilalt soţ.

Cererea de schimbare a numelui format din expresii indecente, ridicole ori transformat prin traducere este scutită de publicare în Monitorul Oficial al României. Scutirea se aprobă de către şefii formaţiunilor de evidenţă a populaţiei.

Opoziţia la schimbarea de nume

Orice persoană interesată poate face opoziţie la cererea schimbării numelui, în termen de 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României. Opoziţia se face în scris, motivată şi se depune la consiliul local unde a fost înregistrată cererea de schimbare a numelui.

înscrierea de menţiuni în actele de stare civilă române privind schimbarea de nume şi/sau prenume efectuate de cetăţenii români în străinătate

In situatia in care solicitantul se gaseste atat in posesia pasaportului emis de autoritatile straine, pe noul nume, cat si a actului administrativ (notarial, judecatoresc, dupa caz) prin care s-a aprobat schimbarea numelui si/sau prenumelui in strainatate, se va depune cerere de inscriere a mentiunii la primaria care are in pastrare actul/actele de stare civila sau la sediul Directiei de Evidenta a Populatiei, in nume propriu sau prin imputernicit cu procura speciala.

Cererea va fi insotita de urmatoarele documente:

 • documentul de schimbare a numelui si/sau prenumelui, emis de autoritatile straine, in original si copii xerox (o copie xerox va ramane la cerere si cate o copie la fiecare din certificatele ce urmeaza a fi schimbate);
 • traducerea legalizata a documentului, in original si copii xerox (o copie xerox va ramane la cerere si cate o copie la fiecare din certificatele ce urmeaza a fi schimbate); traducerea se va face la un notar public din tara, la misiunea diplomatica ori oficiul consular de cariera al Romaniei din tara de resedinta a solicitantului sau la un notar strain, in acest din urma caz trebuind sa fie aplicata apostila conform Conventiei de la Haga din 1961;
 • adeverinta emisa de Directia Generala de Evidenta Informatizata a Persoanei – Serviciul Secretariat-Juridic, cu privire la statutul juridic fata de statul roman (in situatia in care nu se poate face dovada cetateniei romane);
 • copia xerox a certificatului de nastere si/sau casatorie al(e) persoanei pentru care se solicita inscrierea mentiunii;
 • copia xerox a pasaportului strain;
 • copia xerox a pasaportului romanesc, daca este cazul;

Cererea de inscriere a mentiunii se poate face in nume propriu sau prin imputernicit cu procura speciala. Procura va fi data in aceleasi conditii ca si la punctul 2. In procura este necesar sa se faca referire, in mod expres, la faptul ca persoana imputernicita ii reprezinta pe solicitanti, atat in vederea depunerii documentelor pentru inscrierea mentiunii, cat si a ridicarii noilor certificate de la oficiile de stare civila unde sunt inregistrate actele de stare civila ale acestora.

DE REŢINUT – taxa şi modalitate de achitare:

chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate (7 lei) sau (4 lei) se obţine la casieria Primariei comunei situata in holul principal la parter.