Dispozitie privind constituirea comisiei in vederea inventarierii materiei impozabile

Dispozitie privind constituirea comisiei in vederea inventarierii materiei impozabile

Primarul comunei Snagov,
Având in vedere :
– referatul Secretarului prin care se propune constituirea comisiei in vederea inventarierii materiei impozabile la nivelul comunei Snagov in conformitate cu prevederile:
– prevederile HG nr. 1/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a legii nr 227/2015 privind Codul Fiscal;
– prevederile legii nr 273/2006 privind finantele publice locale;
In temeiul art 63 și art 68 din legea 215/2001 privind administratia publică locală, republicate, cu modificările și completările ulterioare
DISPUNE
Art. 1. Se constituie comisia in vederea inventarierii materiei impozabile la nivelul comunei Snagov,
Art. 2. Comisia prevăzută la articolul 1 al prezentei dispozitii va avea urmatoarea componență:

Ghinea Cristina Aura – presedinte – membru
Gheorghe Giorgel – membru
Oprescu Nelu – membru
Stanciu Alin Daniel – membru
lonita Tudora – membru
Ghinea Cristina Dana – membru
Streche Aurel – membru
Raduta Victorita – membru
Manolache Florina – membru
Mihai Agurita – membru
Costache Mariana – membru
Popescu Catalina – membru
Eftime llona – membru

Art. 3. Comisia prevăzută la articolul 1 al prezentei dispozitii va efectua inventarierea in perioada 31.05.201 7 – 31.12.2017 .
Inventarierea materiei impozabile se realizeaza, in scopul fundamentarii partii de venituri a
bugetului local, fapt pentru care comisia de inventariere a materiei impozabile, va avea in vedere urmatoarele:
a) identificarea actelor normative prin care sunt instituite impozite si taxe locale, inclusiv a hotararilor consiliului local, prin care s-au instituit/stabilit impozite si taxe locale, pe o perioada de 5 ani anteriori anului fiscal curent;
b) identificarea actelor normative in temeiul carora s-au acordat, pe o perioada de 5 ani anteriori anului fiscal curent ori se pot acorda facilitati fiscale;
c) planul de amenajare a teritoriului, planul urbanistic general, planurile urbanistice zonale, nomenclatura stradala sau orice alte documente asemanatoare, precum si evidentele specifice cadastrului imobiliar-edilitar, acolo unde acestea sunt realizate, care stau la baza fundamentarii proiectelor de hotarari privind delimitarea zonelor in cadrul fiecarei unitati administrativteritoriale;
d) intocmirea si tinerea la zi a registrului agricol care constituie sursa de date privind contribuabilii si totodata obiectele acestora impozabile sau taxabile, dupa caz, din unitatea administrativ-teritoriala respectiva;
e) verificarea, pe perioada de valabilitate a autorizatiei de construire, a gradului de realizare a lucrarilor, in scopul identificarii datei de la care cladirile sunt supuse impozitarii;
f) analiza mentinerii starii de insolvabilitate a contribuabililor inregistrati in evidenta separata si, pe cale de consecinta, identificarea sumelor din evidenta separata, ce pot fi colectate in anul de referinta;
g) intocmirea:
1. matricolei pentru evidenta centralizata a impozitului pe cladiri, a impozitului pe teren si a taxei asupra mijloacelor de transport in cazul persoanelor fizice;
2. matricolei pentru evidenta centralizata a impozitului pe cladiri, a impozitului pe teren, a taxei pe teren si a taxei asupra mijloacelor de transport in cazul persoanelor juridice;
h) intocmirea si tinerea la zi a registrului de rol nominal unic;
i) orice alte documente necuprinse la lit. a)-h), in care sunt consemnate elemente specifice materiei impozabile

Art” 4′ Primarul comunei Snagov, prin aparatul de specialitate, va urmari comunicarea si ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei dispozitii.

Dispozitie privind constituirea comisiei in vederea inventarierii materiei impozabile la nivelul comunei Snagov

Share this post