Comuna Snagov

Monografie

Comuna Snagov este situată în partea de nord a județului Ilfov, la 28 de km de București, pe D.N. 1 spre Ploiești.

În componența sa are cinci sate: Snagov, Ghermănești, Ciofliceni, Vlădiceasca și Tîncăbești. Satul Vlădiceasca a fost demolat în anul 1988 și a fost refăcut în întregime, după 1990.

Numărul populației stabile, comform detelor statistice, la data de 18.03.2002, era de 6.054 locuitori.

Suprafața comunei este de 8.835 ha, din care teren intravilan peste 1000 ha, teren agricol 2.860 ha și paduri 3.500 ha iar restul ape, stufăriș și drumuri.

Satele Snagov, Ghermănești, Ciofliceni și Vlădiceasca sunt amplasate pe malul sudic al lacului Snagov iar satul Tîncăbești pe malul nordic.

Consiliul local Snagov este format din 15 consilieri.

Clădirea în care funcționează Primaria comunei Snagov, construcție nouă, impunătoare, parter + 2 etaje, realizată în anul 1989 și dată în funcțiune în anul 1992, este situată în satul Ghermănești, din anul 1989, pe Drumul Județean nr.101B – str. Șos. Ghermănești, nr.49.

Lacul Snagov, pe malurile căruia sunt amplasate localitățile componente ale comunei Snagov, are formă alungită, foarte sinuos, cu multe golfulețe, o lungime de 16,5 km, lațime maximă de 400 m, adâncime maxima 9 m, un volum de 17,3 milioane metri cubi iar suprafața sa este de 780 ha din care 650 ha luciu de apă iar restul stuf.

Este cel mai mare și mai important lac din Câmpia Română, cu o bogata faună piscicolă (somn, crap, știucă, plătică, biban, etc.) și unele specii rare relicte ponto-caspice și interesante elemente floristice acvatice printre care amintim otrățelul (relict terțiar), săgeata apei, nufărul alb și nufărul indian (introdus de om). Pe fundul lacului se dezvoltă o bogată vegetație de brădiș iar pe luciul apei plutesc plauri, unii dintre ei atingând grosimi de 1,5 m.

Lacul Snagov face parte din Rezervația Complexă Snagov. În prezent sunt incluse in ariile protejate 100 ha din lacul Snagov si 10 ha padure din fostul Codru al Vlasiei. În zona parcului Snagov, exista și o rezervație stiințifică pentru protejarea fagului de câmpie.

În jurul lacului se dezvoltă întinse și masive păduri de stejar, carpen, tei, frasin, ulm, etc iar fauna este foarte diversificată predominând cervidele, porcii mistreți, păsări și animale de pădure, dar și de baltă.

Comuna Snagov este înfrățită cu orașul Sarkad din Ungaria și are strânse legături de colaborare cu autoconducerea orașului Șarkad, anual având loc schimb de vizite.

Satul Ciofliceni este înfrățit cu orașul Montreaux din Elveția, satul Ghermănești este înfrățit cu orașul Touen din Belgia, satul Snagov este înfrățit cu orașul Le Havre din Franța. Cu aceste localități nu s-au mai pastrat legăturile de colaborareîn ultimii ani.

În comuna Snagov în prezent se execută rețeaua de alimentare cu gaze naturale, deasemenea sunt întocmite documentațiile și înaintate în vederea obținerii finanțării pentru extinderea rețelei de alimentare cu apă și a canalizării în toate localitățile componente ale comunei. A fost modernizat iluminatul publi în toate satele comunei sate.

În subsolul comunei se află un important zăcământ de apă termală cu proprietăți terapeutice. În vederea exploatării acestei bogății, au fost executate 2 foraje. Punerea în valoare și exploatarea acestor ape termale deosebite, din lipsa fondurilor, a fost sistată.

Autoritățile locale, Primăria, Consiliul local Snagov urmăresc permanent ridicarea standardului de viață în comună, sprijinirea micilor intreprinzători din agricultură, turism și industrie, realizarea programelor de protecție a mediului, dezvoltarea turismului, cunoașterea în țară și în străinătate a imensului potențial turistic oferit de Snagov și

Istoric

Întemeierea localității este legată de construirea Mânăstirii Snagov pe Ostrovul din zona de nord a lacului, care s-a făcut de către primii voievozi de după Basarab, poate Vladislav sau succesorul său Radu I.

Nu este însă deloc exclus ca pe locul așezamântului acestui voievodat necunoscut să fi existat altul încă și mai vechi deoarece urmele de locuire de pe Ostrovul Snagovului urcă departe în timp, demostrând o continuitate de viață impresionantă.

Amintim că materialul arheologic studiat, include mărturii din epoca bronzului și până în perioada romană, ceea ce întărește ipoteza unei viețuiri feudale timpurii.

Primele atestări documentare despre satele Snagovului aparțin secolului al XV-lea când aceste sate sunt dăruite Mânăstirii Snagov.

Cel mai vechi documet este cel din 07 noiembrie 1428, emis la Tîrgoviște, capitala Țării Românești, de Dan al II-lea, care cuprinde următorul text: ”Drept aceea după dăruirea pământului soției mele și Doamna mea, am dăruit cu toată cinstea și buna chibzuială Snagovul cu o bună dragoste împreună cu bălțile și satele Fringhisești și Turbați.

Exista deasemenea documentele din 30 iunie 1441 emis tot la Tîrgoviște de Vlad Dracula, 28 octombrie 1464 emis la București de Radu cel Frumos și cel emis de Basarab cel Tânăr la 23 martie 1482, adăugându-se ca dar Mânăstirii Snagov satele Dobroșești, Ghermănești, Izvorani și Tîncăbești.

Pe ostrovul – insula, în suprafață de 4,8 ha, situată în extremitatea nordică a lacului Snagov este amplasată Mânăstirea Snagov, important monument istoric si de artă, atestată din anul 1408, veche ctitorie probabil a lui Mircea cel Batrân, refăcută și restaurată de mai multe ori de domnitorii ce iau urmat, Vlad Țepeș, Mircea Ciobanu, important centru de cultură aici funcționând una din tipografiile înfiițate de domnitorul Constantin Brâncoveanu, având în frunte pe cărturarul Antim Ivireanul, care a tipărit aici primele cărți cu litere latine.

După 1990 s-a început restaurarea Mânăstirii. Astfel a fost reastaurat turnul clopotniței, refăcut acoperișul, consolidată fundația și restaurată zidăria din cărămidă exterioară. Au început lucrările de restaurare a picturii interioare, dar acestea sunt lucrări costisitoare și de lungă durată.

Mănăstirea Snagov este legată de domnia lui Vlad Țepeș, aici în incinta Mânăstirii, în fața altarului se vorbește că este înmormântat marele Voievod al Țării Românești – Vlad Țepeș.

Mânăstirea Snagov, protejată de apele lacului Snagov și ascunsă în întinsul Codru al Vlăsiei, a fost dealungul vremii, important loc de refugiu din calea dușmanilor.

După înăbușirea Revoluției de la 1848, Mănăstirea Snagov a fost loc de surghiun pentru capii Revoluției în frunte cuNicolae Bălcescu.

Aici a fost un puternic centru al răscoalelor din anii 1888, 1892, 1898, 1907.

Pe plan local, o personalitate a comunei a fost scriitorul Contantin Georgescu, membru al Uniunii Scriitorilor, fiul preotului din satul Snagov.

De Snagov este legată și întreaga activitate a marelui kanoist deasemenea muntiplu campion Olimpic și Mondial Ivan Patzachin, stabilit acum în satul Tîncăbești.

Și în trecut și în prezent pulte personalități au fost sau sunt legate de zona Snagovului.

Monumente

În satul Tîncăbești pe partea dreaptă a D.N.1 se află monumentul ridicat în cinstea ostașilor din comună, căzuți în primului Război mondial, operă a scluptorului D. Mățăoanu.

În satul Ghermănești, în parcul din fața Primăriei și a Casei de cultură, este amplasat bustul Domnitorului Vlad Țepeș, operă a scluptorului Ion Ladea.

La Școala generală “Mihai Eminescu” din satul Ghermănești este amplasat un bust al Marelui poet Mihai Eminescu, deasemenea operă a scluptorului Ion Ladea.

Iar în satul Snagov, în parcul Liceului teoretic “Mihail Kogâlniceanu” este amplasat bustul cărturarului Antim Ivireanul, deasemenea operă a scluptorului Ion Ladea.

În satul Snagov se află biserica având hramul “Buna Vestire”, în satul Ghermănești biserica cu hramul “Sfântul Niculae” sfințită în anul 1947, în satul Ciofliceni biserica cu hramul “Sfântul Niculae” ce datează din secolul 19, iar în satul Tîncăbești biserica cu hramul “Sfinții Împărați Constantin și Elena”, ridicată de Consantin Băicoianudupă primul război mondial.

Sănătate

În comuna Snagov funcționează un număr de trei dispensare umane, în care funcționează un număr de cinci medici de familie, care dispun de condiții și aparatură medicală adecvată profilului, trei cabinete stomatologice din care unul particular și trei farmacii.

Învățământ

În comuna Snagov funcționează:

  • patru școli generale din învățământul primar și gimnazial cu un numar de 22 sali de clase si cabinete școlare, osală de gimnastică și un atelier școlar;
  • patru grădinițe;
  • Liceul teoretic “Mihail Kogălniceanu” cu un număr de 16 săli de clasă și cabinete școlare, o sală de gimnastică, 3 ateliere școlare.

Elevii din aceste școli participă anual la olimpiadele naționale ajungând până în etapele finale.

Populația

2011 — Recensământul populației și locuințelor din România

Date provizorii

Numărul clădirilor, locuințelor și gospodăriilor, în comuna Snagov, județul Ilfov

Județul Ilfov
Număr clădiri
Total: 111463
din care: clădiri în care se află locuințe1: 111244
Număr locuințe
Total: 142582
din care: locuințe convenționale: 142325
Numărul gospodăriilor populației
Total: 116325
Snagov
Număr clădiri
Total: 3021
din care: clădiri în care se află locuințe: 2998
Număr locuințe
Total: 4142
din care: locuințe convenționale: 4132
Numărul gospodăriilor populației
Total: 2471
Populație stabilă după etnie Județul Ilfov Snagov
Total: 364241 6773
Română 343730 6727
Maghiară 303 4
Romă 15372 12
Germană 105 *
Turcă 517
Macedoneană 152
Greacă 113 3
Evreiască 106 *
Alte etnii1 2367 17
Etnie nedeclarată 1476 6