Regulament de Organizare și Funcționare

REGULAMENTUL de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Snagov

Anexa nr.1 la HCL nr.4 din 31 ianuarie 2012

CAPITOLUL I
DISPOZIȚII GENERALE

Art.1. Primarul, viceprimarul, secretarul, împreună cu aparatul de specialitate al Primarului, constituie o structură funcțională cu activitate permanentă, denumită „Primaria comunei Snagov”, care duce la îndeplinire hotărârile Consiliului Local și dispozițiile Primarului, soluționând în condiții de operativitate și eficiență, problemele curente ale colectivității locale.

Art.2. Primaria comunei Snagov are un Primar și un viceprimar, aleși pe o perioadă de 4 ani, în condițiile Legii nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată.

Art.3. Sediul Primariei comunei Snagov este in sos. Ghermanesti, nr. 49, localitatea Ghermanesti, comuna Snagov, judetul Ilfov.

Art.4. Primarul îndeplinește o funcție de autoritate publică, este șeful administrației publice locale din comuna Snagov și al aparatului de specialitate al Primarului, pe care îl conduce și îl controlează.

Prin delegare de competență, Primarul poate trece exercitarea unora din atribuțiile sale viceprimarului, secretarului sau altor funcționari din serviciile primăriei.

Art.5. În exercitarea atribuțiilor sale, Primarul emite dispoziții cu caracter normativ sau individual, care devin executorii numai după ce sunt aduse la cunoștința publică sau după ce au fost comunicate persoanelor interesate.

Art.6. Viceprimarul este subordonat Primarului și înlocuitorul de drept al acestuia. El exercită, prin delegare de competență, unele din atribuțiile care revin Primarului, conform prevederilor art.57 din Legea nr.215/2001, republicată modificata si completata.

Art.7. Secretarul îndeplinește atribuțiile prevăzute în art.117 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată modificata si completata, precum și alte atribuții prevăzute de lege sau însărcinări date de consiliul local ori de către Primar, prin delegare de competență, poate coordona și alte servicii ale aparatului de specialitate al Primarului, stabilite de Primar.

Art.8. Sefii serviciilor și birourilor răspund în fața Primarului sau in fata persoanei delegate cu atributiile respective, de modul de rezolvare a sarcinilor ce le revin și colaborează permanent în vederea îndeplinirii în termen legal a lucrărilor ce intră în competența lor, precum și a altor sarcini potrivit nevoilor primăriei. Totodată, au obligația de a stabili sarcini de serviciu pentru personalul din subordine, în vederea desfășurării în bune condiții a activității și de a lua măsuri corespunzătoare pentru îmbunătățirea acestei activități.

Art.9. În cadrul Primariei comunei Snagov se interzice discriminarea și asigurarea unui tratament inegal între femei și bărbați.

Personalul de conducere are obligația de a informa sistematic angajații din structura condusă asupra drepturilor pe care le au cu privire la respectarea egalității de șanse și tratament între femei și bărbați în relațiile de muncă.

CAPITOLUL II
STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

Art.10. Structura organizatorică a Aparatului de specialitate a primarului comunei Snagov cuprinde servicii, birouri și compartimente constituite în conformitate cu organigrama aprobată de Consiliul local al comunei Snagov.

Art.11. Serviciile, birourile și compartimentele care compun aparatul de specialitate al primarului comunei Snagov sunt următoarele:

 1. SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENTA A PERSOANELOR
  • Compartiment evidenta persoanelor, regim evidenta, ghiseu unic;
  • Compartiment stare civila;
 2. BIROUL JURIDIC, CONTENCIOS – ADMINISTRATIV, ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA, FOND FUNCIAR, REGISTRU AGRICOL, CADASTRU AGRICOL
  • Compartiment juridic, contencios-administrativ, administratie publica locala;
  • Compartiment fond funciar, registrul agricol, cadastru agricol;
 3. BIROUL RESURSE UMANE, REGISTRATURA SI RELATII PUBLICE ARHIVA, PROTECTIA MUNCII, ASISTENTA SOCIALA SI AUTORITATE TUTELARA
  • Compartiment resurse umane si pregatire profesionala;
  • Compartiment registratura si relatii publice;
  • Compartiment arhiva, protectia muncii;
  • Compartiment asistenta sociala si autoritate tutelara;
 4. COMPARTIMENT IMPLEMENTARE PROIECTE FINANTATE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
 5. BIROU BUGET, CONTABILITATE, SALARIZARE
 6. SERVICIUL PUBLIC – POLITIA LOCALA SNAGOV
  • Compartiment ordine si liniste publica, paza bunurilor;
  • Compartiment circulatie pe drumurile publice;
  • Compartiment disciplina in constructii, afisaj stradal, protectia mediului si gospodarirea localitatii;
  • Compartiment evidenta persoane, control activitate comerciala;
 7. BIROUL IMPOZITE SI TAXE LOCALE, CONSTATARE, URMARIRE, CONTRACTE DOMENIUL PUBLIC SI PRIVAT;
  • Compartiment impozite si taxe locale, constatare, urmarire;
  • Compartiment contracte domeniul public si privat;
 8. COMPARTIMENT URBANISM, AMENAJAREA TERITORIULUI, EVIDENTA STRAZI SI NOMENCLATOR STRADAL

CAPITOLUL III
ATRIBUȚIILE COMPARTIMENTELOR FUNCTIONALE DIN APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI SNAGOV

ATRIBUȚIILE PRIMARULUI COMUNEI SNAGOV

Primarul comunei Snagov este șeful Administrației Publice Locale din comuna Snagov și al aparatului de specialitate al Primarului comunei Snagov, pe care îl conduce și îl controlează.

Primarul comunei Snagov îndeplinește, în conformitate cu prevederile Legii nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, următoarele atribuții:

 1. Atribuții exercitate în calitate de reprezentant al statului, în condițiile legii;
 2. Atribuții referitoare la relația cu Consiliul Local;
 3. Atribuții referitoare la bugetul local;
 4. Atribuții privind serviciile publice asigurate cetățenilor;
 5. Alte atribuții stabilite prin lege.

În temeiul lit.a), Primarul:

 • îndeplinește funcția de ofițer de stare civilă și de autoritate tutelară, monitorizează funcționarea serviciilor publice locale de profil și asigură organizarea și desfășurarea alegerilor, referendumului și a recensământului;
 • îndeplinește și alte atribuții stabilite prin lege.

În exercitarea atribuțiilor prevăzute la lit.b), Primarul:

 • prezintă Consiliului Local, în primul trimestru, raportul pe anul precedent privind starea economică, socială și de mediu a comunei Snagov;
 • prezintă, la solicitarea Consiliului Local, alte rapoarte și informări;
 • elaborează proiectele de strategii privind starea economică, socială și de mediu a comunei Snagov și le supune aprobării Consiliului Local.

În exercitarea atribuțiilor prevăzute la lit.c, Primarul:

 • exercită funcția de ordonator principal de credite;
 • întocmește proiectul bugetului local și contul de încheiere a exercițiului bugetar și le supune spre aprobare Consiliului Local;
 • inițiază, în condițiile legii, negocieri pentru contractarea de împrumuturi și emiterea de titluri de valoare în numele unității administrativ-teritoriale;
 • verifică, prin compartimentele de specialitate, corecta înregistrare fiscală a contribuabililor la organul fiscal al comunei Snagov, atât a sediului social principal, cât și a sediului secundar.

În exercitarea atribuțiilor prevăzute la lit.d), Primarul:

 • coordonează realizarea serviciilor publice de interes local, prestate prin intermediul aparatului de specialitate sau prin intermediul organismelor prestatoare de servicii publice și de utilitate publică de interes local;
 • ia măsuri pentru prevenirea și, după caz, gestionarea situațiilor de urgență;
 • ia măsuri pentru organizarea executării și realizarea în concret a activităților din domeniile prevăzute la art.36 alin.(6) lit.a)-d) din Legea nr.215/2001, republicată, modificata si completata;
 • ia măsuri pentru asigurarea inventarierii, evidenței statistice, inspecției și controlului efectuării serviciilor publice de interes local prevăzute la art.36, alin.(6), lit.a)-d), precum și a bunurilor din patrimoniul public și privat al comunei Snagov;
 • numește, sancționează și dispune suspendarea, modificarea și încetarea raporturilor de serviciu sau, după caz, a raporturilor de muncă, în condițiile legii, pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate, precum și pentru conducătorii instituțiilor și serviciilor publice de interes local;
 • asigură elaborarea planurilor urbanistice prevăzute de lege, le supune aprobării Consiliului Local și acționează pentru respectarea prevederilor acestora;
 • emite avizele, acordurile și autorizațiile date în competența sa prin lege și alte acte normative;
 • asigură realizarea lucrărilor și ia măsurile necesare conformării cu prevederile angajamentelor asumate în procesul de integrare europeană, în domeniul protecției mediului și gospodăririi apelor, pentru serviciile furnizate cetățenilor.

Pentru exercitarea corespunzătoare a atribuțiilor sale, Primarul colaborează cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor și celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale din unitățile administrativ teritoriale, precum și cu Consiliul Local.

În exercitarea atribuțiilor prevăzute la lit.e), Primarul îndeplinește alte atribuții prevăzute de lege sau de alte acte normative, precum și însărcinările date de Consiliul Local al comunei Snagov.

În exercitarea atribuțiilor de autoritate tutelară și de ofițer de stare civilă, a sarcinilor ce îi revin din actele normative privitoare la recensământ, la organizarea și desfășurarea alegerilor, la luarea măsurilor de protecție civilă, precum și a altor atribuții stabilite prin lege, Primarul acționează și ca reprezentant al statului în comuna în care a fost ales.

În această calitate, Primarul poate solicita prefectului, în condițiile legii, sprijinul conducătorilor serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale din unitățile administrativ teritoriale, dacă sarcinile ce îi revin nu pot fi rezolvate prin aparatul de specialitate.

Asigură coordonarea următoarelor servicii, birouri și compartimente aflate în subordinea sa directa:

 • COMPARTIMENT IMPLEMENTARE PROIECTE FINANTATE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
 • BIROU BUGET, CONTABILITATE, SALARIZARE
 • SERVICIUL PUBLIC – POLITIA LOCALA SNAGOV
 • Compartiment ordine si liniste publica, paza bunurilor;
 • Compartiment circulatie pe drumurile publice;
 • Compartiment disciplina in constructii, afisaj stradal, protectia mediului si gospodarirea localitatii;
 • Compartiment evidenta persoane, control activitate comerciala;

ATRIBUȚIILE VICEPRIMARULUI COMUNEI SNAGOV

Primaria comunei Snagov are un viceprimar.

Viceprimarul comunei Snagov poate exercita, prin delegare de competență, unele din atribuțiile care revin Primarului din Legea nr. 215/2001, republicată, și anume:

 • controlează igiena și salubritatea localurilor publice și produselor alimentare puse în vânzare pentru populație, cu sprijinul serviciilor de specialitate;
 • asigură repartizarea locuințelor sociale pe baza hotărârii Consiliului Local;
 • răspunde de inventarierea și administrarea bunurilor care aparțin domeniului public și domeniului privat al comunei Snagov;
 • organizează evidența lucrărilor de construcții din localitate și pune la dispoziție autorităților administrației publice centrale rezultatele acestor evidențe;
 • ia măsuri pentru controlul depozitării deșeurilor menajere, industriale sau de orice fel, pentru asigurarea igienizării malurilor, cursului de apă de pe raza comunei Snagov.
 • asigură coordonarea următoarelor birouri și compartimente aflate în subordinea sa directa:
  • BIROUL IMPOZITE SI TAXE LOCALE, CONSTATARE, URMARIRE, CONTRACTE DOMENIUL PUBLIC SI PRIVAT
  • Compartiment impozite si taxe locale, constatare, urmarire;
  • Compartiment contracte domeniul public si privat;
  • COMPARTIMENT URBANISM, AMENAJAREA TERITORIULUI, EVIDENTA STRAZI SI NOMENCLATOR STRADAL

ATRIBUȚIILE SECRETARULUI COMUNEI SNAGOV

Secretarul comunei Snagov este funcționar public de conducere.

Secretarul îndeplinește, în condițiile legii, următoarele atribuții:

 • avizează, pentru legalitate, dispozițiile Primarului și hotărârile Consiliului Local în ceea ce privește conținutul și forma proiectului prezentat pentru semnare sau adoptare;
 • participă la ședințele Consiliului Local;
 • contrasemneaza hotărârile Consiliului Local;
 • asigură gestionarea procedurilor administrative privind relația dintre Consiliul Local și Primar, precum și între aceștia și prefect;
 • organizează arhiva și evidența statistică a hotărârilor Consiliului Local și a dispozițiilor Primarului;
 • asigură transparența și comunicarea către autoritățile, instituțiile publice și persoanele interesate a actelor prevăzute la lit.a), în condițiile Legii nr.544/2001, privind liberul acces la informația de interes public, cu modificările și completările ulterioare;
 • asigură procedurile de convocare a Consiliului Local și efectuarea lucrărilor de secretariat, comunică ordinea de zi, întocmește procesul verbal al ședințelor Consiliului Local și redactează hotărârile Consiliului Local;
 • pregătește lucrările supuse dezbaterii Consiliului Local și comisiilor de specialitate ale acestuia;
 • asigură secretariatul comisiei locale de aplicare a Legii nr.18/1991;
 • semnează certificatele de urbanism și autorizațiile de construire, conform Legii nr.50/1991;
 • elibereaza copii sau extrase de pe orice act din arhiva, în afara celor cu caracter secret stabilit potrivit legii;
 • îndrumă, controlează activitatea privind Registrul agricol și semnează documentele specifice acestei activități.
 • asigură coordonarea următoarelor birouri și compartimente aflate în subordinea sa directa:
  • SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENTA A PERSOANELOR
  • Compartiment evidenta persoanelor, regim evidenta, ghiseu unic;
  • Compartiment stare civila;
  • BIROUL JURIDIC, CONTENCIOS-ADMINISTRATIV, ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA, FOND FUNCIAR, REGISTRU AGRICOL, CADASTRU AGRICOL
  • Compartiment juridic, contencios-administrativ, administratie publica locala;
  • Compartiment fond funciar, registrul agricol, cadastru agricol;
  • BIROUL RESURSE UMANE, REGISTRATURA, RELATII PUBLICE, ARHIVA, PROTECTIA MUNCII, ASISTENTA SOCIALA SI AUTORITATE TUTELARA
  • Compartiment resurse umane si pregatire profesionala;
  • Compartiment arhiva, protectia muncii;
  • Compartiment registratura si relatii publice;
  • Compartiment asistenta sociala si autoritate tutelara;
 • îndeplinește alte atribuții prevăzute de lege sau însărcinări date de Consiliul Local sau de Primar, după caz;
 • are obligația de a păstra secretul profesional cu privire la toate activitățile sale;
 • în perioadele în care este absent din instituție, deleagă, în condițiile legii, executarea atribuțiilor funcționale șefului Biroului juridic, contencios- administrativ, administrație publică locală, fond funciar, registru, agricol, cadastru agricol sau înlocuitorului legal al acestuia;
 • deleaga din atribuțiile sale personalului de execuție, cu aprobarea primarului.

ATRIBUȚIILE SERVICIILOR, BIROURILOR ȘI COMPARTIMENTELOR DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI SNAGOV

SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENTA A PERSOANELOR

Atributii

Compartiment evidenta persoanelor, regim evidenta, ghiseu unic

 • primeste cererile si documentele necesare in vederea eliberarii cartilor de identitate, cartilor de alegator si le inainteaza serviciilor publice comunitare judetene de evidenta a persoanelor;
 • primeste de la serviciile publice comunitare competente cartile de identitate, cartile de alegator, pe care le elibereaza solicitantilor.
 • inregistreaza actele si faptele de stare civila, precum si mentiunile si modificarile intervenite in statutul civil, in domiciliul si resedinta persoanei, in conditiile legii;
 • actualizeaza, utilizeaza si valorifica Registrul local de evidenta a persoanei, care contine datele de identificare si adresele cetatenilor care au domiciliul in raza de competenta teritoriala a serviciului public comunitar respectiv;
 • furnizeaza, in cadrul Sistemului national informatic de evidenta a populatiei, date necesare pentru actualizarea Registrului permanent de evidenta a populatiei;
 • furnizeaza, in conditiile legii, datele de identificare si de adresa ale persoanei catre autoritatile si institutiile publice centrale, judetene si locale, agentii economici si catre cetateni;
 • intocmesc listele electorale permanente in colaborare cu structurile teritoriale ale Centrului National pentru Administrarea Bazelor de Date de Evidenta a Persoanelor;
 • constata contraventiile si aplica sanctiuni, in conditiile legii;
 • tin registrele de evidenta pentru fiecare categorie de documente eliberate;
 • indeplineste si alte atributii stabilite prin reglementari legale.

Atributii specifice:

 • organizeaza activitatea de eliberare a actelor de identitate si a cartilor de alegator, sens in care primeste, analizeaza si solutioneaza cererile pentru schimbarea cartilor de identitate, stabilirea, restabilirea ori schimbarea domiciliului, precum si acordarea vizei de resedinta, in conformitate cu prevederile legale;
 • pentru indeplinirea intocmai a atributiilor si sarcinilor din competenta, raspunde de aplicarea intocmai a dispozitiilor legale, a ordinelor si instructiunilor care reglementeaza activitatea pe linia regimului de evidenta a persoanelor;
 • inregistreaza toate cererile, in registrele corespunzatoare fiecarei categorii de lucrari, in conformitate cu prevederile metodologiei de lucru;
 • raspunde de corectitudinea datelor preluate din documentele primare si inscrise in formularele necesare eliberarii actelor de identitate;
 • colaboreaza cu formatiunile politiei romane si politiei locale organizand in comun actiuni si controale la locuri de cazare in comun, hoteluri, moteluri, campinguri si alte unitati de cazare turistica, in vederea identificarii persoanelor nepuse in legalitate pe linie de evidenta a persoanelor, precum si a celor urmarite in temeiul legii;
 • asigura aplicarea mentiunilor corespunzatoare in actele de identitate ale cetatenilor fata de care s-a luat masura interdictiei de a se afla in anumite localitati sau de a parasi localitatea de domiciliu;
 • identifica pe baza mentiunilor operative elementele urmarite, cele cu interdictia prezentei in anumite localitati, si anunta unitatile de politie in vederea masurilor legale care se impun;
 • inmaneaza actele de identitate titularilor care au solicitat eliberarea acestora;
 • actualizeaza Registrul permanent de evidenta a populatiei cu informatiile din cererile cetatenilor pentru eliberarea actului de identitate, precum si din comunicarile autoritatilor publice prevazute de lege;
 • desfasoara activitati de primire, examinare si rezolvare a petitiilor cetatenilor;
 • asigura colaborarea si schimbul permanent de informatii cu unitatile operative ale M.A.I. in scopul realizarii operative si de calitate a sarcinilor comune ce le revin, in temeiul legii;
 • formuleaza propuneri privind imbunatatirea muncii, modificarea metodologiilor de lucru etc.;
 • intocmeste situatiile statistice, sintezele ce contin activitatile desfasurate lunar, trimestrial si anual, in cadrul serviciului, precum si procesele verbale de scadere din gestiune;
 • raspunde de activitatile de selectionare, creare, folosire si pastrare a arhivei specifice;
 • solutioneaza cererile formatiunilor operative din M.A.I., S.R.I., S.P.P., Ministerul de Justitie si instantele de toate gradele, Ministerul Public si parchetele subordonate, M.Ap.N., Politia Locala, persoane fizice si juridice, privind verificarea si identificarea persoanelor fizice;
 • organizeaza, asigura conservarea si utilizeaza, in procesul muncii, evidentele locale;
 • elibereaza acte de identitate persoanelor internate in unitati sanitare si de protectie sociala, precum si celor aflate in arestul unitatilor de politie ori in unitati de detentie din zona de responsabilitate;
 • acorda sprijin in vederea identificarii operative a persoanelor internate in unitati sanitare, ce nu poseda asupra lor acte de identitate;
 • asigura securitatea documentelor serviciului;

Atributii pe linie informatica:

 • actualizeaza Registrul permanent de evidenta a persoanelor local cu datele privind persoana fizica in baza comunicarilor inaintate de ministere si alte autoritati ale administratiei publice locale, precum si a documentelor prezentate de cetateni cu ocazia solutionarii cererilor acestora;
 • preia din Registrul permanent de evidenta a persoanelor datele privind persoana fizica in baza comunicarilor nominale pentru nascutii vii, cetateni romani, ori cu privire la modificarile intervenite in statutul civil al persoanelor in varsta de 0-14 ani, precum si actele de identitate ale persoanelor decedate ori declaratiile din care rezulta ca persoanele decedate nu au avut acte de identitate;
 • preia imaginea cetatenilor care solicita eliberarea actelor de identitate;
 • actualizeaza datele si pregateste lotul in vederea producerii cartilor de identitate;
 • intocmeste lotul cu cererile pentru producerea cartilor de identitate si completeaza fisa de insotire a lotului si celelalte evidente;
 • opereaza in baza de date locala data inmanarii cartii de identitate;
 • executa activitati pentru intretinerea preventiva a echipamentelor din dotare;
 • evidentiaza incidentele de hard-soft si de aplicatie;
 • clarifica neconcordantele dintre nomenclatorul arterelor de circulatie si situatia din teren, respectiv din documentele cetatenilor;
 • rezolva erorile din baza de date locala (constatate cu ocazia unor verificari sau semnalate de alti utilizatori);
 • furnizeaza in conditiile legii, datele de identificare si de adresa ale persoanei catre autoritatile si institutiile publice centrale, judetene si locale, agenti economici si catre cetateni, in cazul in care sunt necesare prelucrari de date in sistem informatic;
 • intocmeste listele electorale permanente.
 • administreaza reteaua si domeniul sistemului informatic pe probleme de competenta serviciului public comunitar local;
 • desfasoara activitati de studiu si documentare tehnica, in scopul cunoasterii tehnologiilor in domeniul informatic si a posibilitatilor de implementare a acestora in cadrul sistemului informatic local;
 • colaboreaza cu specialistii structurilor informatice interconectate la bazele de date comune ale M.A.I., in vederea asigurarii utilizarii datelor in conformitate cu prevederile legale;
 • asista la instalarea sistemelor de operare a software-ului de baza si de aplicatie pe echipamentele de calcul care compun sistemul informatic local si participa la repunerea in functiune a echipamentelor de calcul, si de comunicatie impreuna cu specialistii autorizati ai serviciului judetean;
 • asigura protectia datelor si informatiilor gestionate si ia masuri de prevenire a scurgerii de informatii clasificate si secrete de serviciu;
 • executa alte sarcini specifice dispuse de conducerea serviciului.

Compartiment Stare Civila

 • intocmeste, la cerere sau din oficiu – potrivit legii, actele de nastere, de casatorie si de deces si elibereaza certificatele doveditoare;
 • inscrie mentiunile, in conditiile legii si ale metodologiilor, pe marginea actelor de stare civila aflate in pastrare si trimite comunicari de mentiuni pentru inscriere in registre, exemplarul I sau II, dupa caz;
 • inregistreaza cererile in registrele corespunzatoare fiecarei categorii de lucrari, in conformitate cu prevederile metodologiei de lucru;
 • elibereaza extrase de pe actele de stare civila, la cererea autoritatilor, precum si dovezi privind inregistrarea unui act de stare civila, la cererea persoanelor fizice;
 • trimite structurii informatice din cadru serviciului, pana la data de 5 a lunii urmatoare inregistrarii, comunicarile nominale pentru nascutii vii, cetateni romani, ori cu privire la modificarile intervenite in statutul civil al persoanelor in varsta de 0-14 ani, precum si actele de identitate ale persoanelor decedate ori declaratiile din care rezulta ca persoanele decedate nu au avut acte de identitate;
 • trimite centrelor militare, pana la data de 5 a lunii urmatoare inregistrarii decesului, livretul militar a persoanei supuse obligatiilor militare;
 • intocmeste buletine statistice de nastere, de casatorie, divort si de deces, in conformitate cu normele Institutului National de Statistica pe care le trimite, lunar Directiei Judetene de Statistica Ilfov;
 • ia masuri de pastrare in conditii corespunzatoare a registrelor si certificatelor de stare civila pentru a evita deteriorarea sau disparitia acestora;
 • atribuie codul numeric personal, pe baza listelor de coduri precalculate, pe care le arhiveaza si le pastreaza in conditii depline de securitate;
 • propune anual, necesarul de registre, certificate de stare civila, formulare, imprimate auxiliare si cerneala speciala, pentru anul urmator, si il comunica serviciului public comunitar judetean de evidenta a persoanelor;
 • inainteaza serviciului public comunitar judetean de evidenta a persoanelor, exemplarul II al registrelor de stare civila, in termen de 30 de zile de Ia data cand toate filele din registru au fost completate, dupa ce au fost operate toate mentiunile din exemplarul I;
 • sesizeaza imediat serviciul judetean de specialitate, in cazul disparitiei unor documente de stare civila cu regim special;
 • primeste cereri si efectueaza verificari cu privire la schimbarea numelui pe cale administrativa si transcrierea certificatelor de stare civila procurate din strainatate;
 • la solicitarea instantelor, efectueaza verificari cu privire la anularea, completarea, rectificarea ori modificarea actelor de stare civila, declararea disparitiei sau a mortii pe cale judecatoreasca si inregistrarea tardiva a nasterii;
 • desfasoara activitati de primire, examinare, evidenta si rezolvare a petitiilor cetatenilor;
 • asigura colaborarea si schimbul permanent de informatii cu unitatile operative ale M.A.I., in scopul realizarii operative si de calitate a sarcinilor comune ce-i revin in temeiul legii;
 • intocmeste situatii statistice, sinteze ce contin activitatile desfasurate lunar, trimestrial si anual, in cadrul serviciului public local, precum si procesele-verbale de scadere din gestiune;
 • executa actiuni si controale cu personalul propriu sau in colaborare cu formatiunile de ordine publica, in unitatile sanitare si de protectie sociala, in vederea depistarii persoanelor a caror nastere nu a fost inregistrata in registrele de stare civila si a persoanelor cu identitate necunoscuta;
 • colaboreaza cu formatiunile de politie pentru identificarea unor cadavre si persoane cu identitate necunoscuta, precum si a parintilor copiilor abandonati;
 • raspunde pentru pastrarea secretului de serviciu in conformitate cu prevederile Legii nr.119/1996 privind actele de stare civila, modificata si Metodologia de aplicare unitara a dispozitiilor Legii nr.119/1996 privind actele de stare civila si art.44 si art.45 din Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici publici si Legea 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date;
 • elibereaza livretele de familie;
 • constata contraventiile conform prevederilor Legii nr.119/1996 privind actele de stare civila, modificata;
 • inregistreaza casatoriile in ambele registre exemplarul I si exemplarul II;
 • intocmeste si elibereaza la cererea persoanelor interesate a formularului anexa nr.24, anexa nr.8;
 • intocmeste dosarul conform Legii nr.117/2006 privind rectificarea actelor de stare civila;
 • indeplineste si alte sarcini reglementate de lege.
BIROUL JURIDIC, CONTENCIOS-ADMINISTRATIV, ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA, FOND FUNCIAR, REGISTRU AGRICOL, CADASTRU AGRICOL

Compartiment juridic, contencios-administrativ, administratie publica locala.

Atributii in domeniul juridic, contencios-administrativ:

 • asigură reprezentarea intereselor autoritătii sau institutiei publice în raporturile acestuia cu persoane fizice sau juridice de drept public sau privat precum si promovarea căilor de atac, luând orice alte măsuri necesare pentru apărarea intereselor acesteia, inclusiv demersurile la organele de cercetare penală;
 • redactează actiunile în justitie la organele de jurisdictie a muncii, la cele de contencios, plângerile către organele de politie sau procuratură, întocmeste răspunsurile la interogatorii, exercită căile de atac si orice alte măsuri necesare pentru apărarea intereselor legale ale autoritătii locale;
 • tine evidenta operativă a tuturor dosarelor sau a proceselor aflate în curs de judecată;
 • avizează legalitatea oricăror acte care pot angaja răspunderea patrimonială a autoritătii locale sau a organelor de specialitate;
 • elaborează proiectele de acte normative si acte individuale si a altor reglementări specifice autoritătii publice asigurând redactarea si promovarea acestora în vederea adoptării lor de către autoritatea locală;
 • se preocupă de informarea si documentarea juridică, de achizitionarea unor lucrări de specialitate, abonarea la revistele si publicatiile cu caracter juridic, de crearea si tinerea la zi a bibliotecii juridice;
 • urmăreste aparitia actelor normative publicate, semnalând serviciilor si birourilor Primăriei sarcinile ce le au pe baza acestora;
 • acorda consultantă de specialitate serviciilor si institutiilor publice aflate în subordinea Consiliului Local;
 • acorda viza de legalitate pe actele întocmite de serviciile si birourile aflate în subordinea autoritătii locale deliberative si autoritătii executive (Consiliul Local si Primar);
 • urmăreste executarea hotărârilor judecătoresti;
 • asigură respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor, a celorlalte acte normative în vigoare;
 • acordă consultanță juridică în cadrul serviciilor, birourilor și compartimentelor din cadrul Primăriei;
 • asigură reprezentarea Comunei, a comisiei de fond funciar, a serviciilor publice infiintate de Consiliul Local, a Primarului si a Consiliului local Snagov în fața instanțelor de judecată, a Colegiului Jurisdicțional al Curții de Conturi, a organelor de urmărire penală, a Notarilor publici, a poliției, arbitrajului si a celorlalte autorități ale administrației de stat;
 • corespondează cu celelalte servicii, birouri, compartimente din cadrul primăriei, în vederea formulării de apărări adecvate în dosarele aflate pe rolul instanței;
 • avizează pentru legalitate contractele economice, contractele de asociere, de concesionare, de închiriere, contractele și convențiile civile, alte contracte, urmareste evidența acestora potrivit competențelor repartizate;
 • întocmește și semnează impreuna cu Primarul, acțiunile, întâmpinările, concluziile scrise, memoriile pentru recursuri în anulare, recursuri, apeluri, actele specifice promovării căilor de atac, adresate instanțelor de judecată și altor autorități jurisdicționale;
 • ține evidența litigiilor și a termenelor stabilite de instanță, pentru dosarele repartizate;
 • comunică și urmărește titlurile executorii obținute;
 • efectuează, sub îndrumarea Secretarului comunei instruirea împuterniciților Primarului și ai Consiliului Local cu privire la constatarea și sancționarea faptelor contravenționale;
 • participă, împreună cu persoanele de specialitate din cadrul Primăriei, la expertizele și la cercetările locale, dispuse de instanță sau alte organe ale statului, în dosarele repartizate;
 • exercită căile de atac extraordinare, ca urmare a dispozițiilor Primarului;
 • ia măsurile necesare pentru realizarea creanțelor și obținerea titlurilor executorii;
 • participa la întocmirea proiectelor de hotărâri și de dispoziții;
 • avizează pentru legalitate referatele de specialitate intocmite de functionarii publici pentru sustinerea unor hotărâri sau dispoziții.

In domeniul administratiei publice locale:

 • întocmește regulamentul privind modalitatea de pregătire a ședințelor Consiliului Local și urmărește aplicarea acestuia;
 • urmărește întocmirea la timp de către serviciile de specialitate a rapoartelor privind problemele ce urmează să fie supuse analizei în ședințele de consiliu;
 • redactează împreună cu compartimentele de specialitate proiectele de hotărâri;
 • întocmește și pune la dispoziția comisiilor de specialitate formularele tip pentru avizarea rapoartelor și proiectelor de hotărâri din ordinea de zi;
 • multiplică și pregătește materialele ce urmează a fi supuse dezbaterii Consiliului Local, pregătește mapele de lucru ale consilierilor;
 • întocmește lucrările necesare convocării Consiliului Local și desfășurării ședințelor;
 • convoacă membrii Consiliului Local pentru ședințele de consiliu;
 • pune la dispoziția comisiilor de specialitate, spre studiu, materialele de ședință, le sprijină în clarificarea problemelor supuse dezbaterii;
 • asigură pregătirea și desfășurarea în bune condiții a ședințelor Consiliului Local;
 • urmărește înregistrarea corectă pe suport magnetic a ședințelor Consiliului Local;
 • urmărește întocmirea stenogramelor de ședință și a proceselor verbale;
 • întocmește fișa de pontaj a consilierilor la ședințe;
 • constituie dosarele de ședință;
 • redactează hotărârile Consiliului Local și ține evidența acestora într-un registru special;
 • distribuie către compartimentele funcționale și persoanelor juridice interesate, hotărârile Consiliului Local;
 • comunică prefectului, în termenul prevăzut de lege, hotărârile Consiliului Local;
 • asigură aducerea la cunoștința publică a hotărârilor Consiliului Local cu caracter normativ prin intermediul mass-media, afișare și ziarul primăriei;
 • urmărește aducerea la îndeplinire a hotărârilor Consiliului Local;
 • ține spre păstrare, în copie, hotărârile Consiliului Local, dispozițiile primarului și regulamentele în baza cărora se desfășoară activitățile Consiliului Local;
 • întocmește proiectele de dispoziții cu ordinea de zi a ședințelor de consiliului;
 • întocmește rapoarte privind modul de realizarea a hotărârilor consiliului;
 • elaborează proiectul regulamentului de funcționare al consiliului;
 • ține la zi baza de date privind hotărârile adoptate de Consiliul Local;
 • urmărește coroborarea hotărârilor Consiliului Local cu actele normative cu putere juridică superioară.
 • primește de la compartimentele funcționale și ține evidența dispozițiilor Primarului, într-un registru special;
 • multiplică și distribuie dispozițiile Primarului pentru ducerea la îndeplinire, către compartimentele funcționale și persoanele interesate;
 • comunică prefectului, în termenul prevăzut de lege, dispozițiile primarului, în vederea exercitării controlului de legalitate;
 • întocmește referate și redactează dispoziții ale Primarului;
 • urmărește ducerea la îndeplinire a acestora;
 • ține la zi baza de date privind dispozițiile Primarului;
 • urmărește coroborarea dispozițiilor Primarului cu actele normative cu putere juridică superioară.

Compartiment fond funciar, registrul agricol, cadastru agricol

Are în sarcină rezolvarea problemelor de fond funciar rezultate din aplicarea prevederilor Legii nr.18/1991, republicată, a Legii nr.169/1997, a Legii nr.1/2000, așa cum au fost modificate și completate de Legea nr.247/2005, Legii nr.44/1994, Legii nr.341/2004, Legii nr.15/2003, activitatea de înregistrare a terenurilor și a animalelor în Registrul Agricol, conform Ordonanței nr.1/1992 privind Registrul Agricol, H.G.R. nr.1632 din 29 decembrie 2009 privind Registrul Agricol pentru perioada 2010-2014, Ordinul comun al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale, ministrului administratiei si internelor, ministrului finantelor publice si presedintelui Institutului National de Statistica nr.95/1998/153/3241/2010 pentru aprobarea Normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2010-2014 și eliberarea certificatelor de producător agricol, conform H.G.R. nr.661/2001;

 • primește și repartizează catre Comisia de aplicare a legilor fondului funciar cererile privind reconstituirea dreptului de proprietate privată sau orice alte solicitari care se refera la constituirea, modificarea sau contestarea unui drept de proprietate sau care necesita solutionare de catre Comisia de fond funciar;
 • pregateste lucrarile Comisiei de aplicare a legilor fondului funciar prin prezentarea dosarelor si lucrarilor ce urmeaza a fi analizate, pune la dispozitia Comisiei orice alte documente existente in arhiva avand legatura cu dosarele in discutie;
 • pune in aplicare hotararile Comisiei de fond funciar, intocmeste si expediaza corespondenta cu petentii in vederea completarii documentatiilor depuse si înaintează propunerile Comisiei de fond funciar catre Comisia județeană de aplicare a legilor fondului funciar;
 • intocmeste raspunsuri la cererile depuse in legatura cu dosarele si solicitarile analizate de Comisia de fond funciar;
 • furnizeaza date privind situatia cererilor depuse in conformitate cu legile fondului funciar;
 • asigura informarea populatiei in legatura cu legislatia in vigoare privind fondul funciar;
 • elibereaza adeverinte care atesta dreptul de proprietate a terenurilor;
 • aduce la cunostinta Comisiei de fond funciar sentintele judecatoresti transmise de catre Oficiul Juridic care ii sunt opozabile sau in care a fost parte;
 • inainteaza Comisiei Judetene contestatiile cu privire la modul de aplicare a legilor fondului funciar;
 • intocmeste liste-anexe cu persoanele indreptatite sa li se atribuie teren conform legilor fondului funciar;
 • înmânează titlurile de proprietate emise de către Comisia Județeană de aplicare a legilor fondului funciar și eliberează solicitanților procesele verbale de punere în posesie si schitele-anexa la acestea;
 • prezinta Comisiei locale Hotararile Comisiei Judetene de aplicare a legilor fondului funciar;
 • transmite Hotararile Comisiei Judetene catre persoanele indreptatite.
 • desfășoară activitate de inscriere si actualizare a datelor privind gospodariile populatiei, terenurile și animalele in Registrul Agricol;
 • intocmeste certificatele de producător agricol si bonuri de proprietate a animalelor, pe baza evidentelor din Registrul Agricol;
 • eliberează adeverințele de teren pentru șomaj și burse sociale;
 • eliberează adeverințe din registrul agricol conform legii;
 • intocmește centralizatoare referitoare la numărul gospodăriilor populației, terenurile din proprietate pe categorii de folosință, suprafețele cultivate și producția obținută, efectivele de animale (din speciile: bovine, porcine, ovine, cabaline) și familiile de albine, mijloace de transport și mașini agricole;
 • informează cetățenii despre obligațiile ce le revin cu privire la registrul agricol;
 • intocmeste rapoarte statistice pe baza datelor din Registrul Agricol;
 • colaborează cu Direcția Agricolă Ilfov;
 • asigură transmiterea de informații referitoare la subvențiile și primele din agricultură, precum și legislația agricolă în vigoare;
 • centralizează cererile pentru subvenții în baza legislației agricole în vigoare, precum și cererile pentru înscrierea în registrul exploatațiilor agricole și viticole;
 • întocmește și gestionează o bază de date cuprinzătoare cu privire la toate informațiile legate de imobile, străzi, inclusiv cele situate în zone nou înființate, care cuprind parcelări ce s-au format ca urmare a aplicării legilor fondului funciar;
 • are acces la baza de date și informații urbane (hărți, schițe, planuri cadastrale, documentații și planuri de urbanism și amenajarea teritoriului) și contribuie la actualizarea periodică a acestor date;
 • raspunde la cereri, sesizari si reclamatii care intra in competenta compartimentului;
 • indeplineste, in conditiile legii, orice alte atributii repartizate de conducerea institutiei.
BIROUL RESURSE UMANE, REGISTRATURA, RELATII PUBLICE ARHIVA, PROTECTIA MUNCII, ASISTENTA SOCIALA SI AUTORITATE TUTELARA

Atributii

Compartimentul resurse umane si pregatire profesionala

 • răspunde de selecționarea și recrutarea necesarului de personal pe nivele de pregătire, pe funcții și specialități, corespunzător posturilor prevăzute în statul de funcții și organigramă;
 • efectuează lucrările legate de încadrarea, promovarea, detașarea sau încetarea activității și a contractului de muncă pentru personalul aparatului de specialitate al Primarului;
 • răspunde de organizarea și funcționarea potrivit legii, a Comisiei de examinare, organizează concursurile pentru angajare și promovare și verifică îndeplinirea de către participanți a conditiilor prevăzute de lege;
 • întocmește fișele de evaluare a performanțelor profesionale individuale pentru personalul nou încadrat;
 • întocmește formalitățile specifice angajării – dispoziții de angajare, contracte de muncă, adrese către Oficiile Forțelor de Muncă, A.N.F.P. etc., pentru personalul din aparatul de specialitate al Primarului;
 • întocmește și completează, ori de cate ori este necesar, dosarele personale ale salariaților aparatului de specialitate al Institutiei Primăriei și transmite periodic Agenției Naționale a Funcționarilor Publici dările de seamă statistice referitoare la numărul de personal și fluctuațiile acestuia;
 • întocmește și eliberează legitimații de acces în unitate, ecusoane, și eliberează adeverințe privind calitatea de salariat, la cererea personalului;
 • întocmește, actualizează și gestionează baza de date cu privire la cererea și oferta de locuri de muncă, în vederea recrutării de resurse umane;
 • întocmește raportări statistice privind activitatea de personal;
 • întocmește rapoarte de specialitate privind modificarea organigramelor, statelor de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare al aparatului de specialitate al Primarului.
 • ține evidența la zi a vechimii în muncă a salariaților și comunică lunar modificările sporurilor de vechime la Biroul buget – contabilitate pentru întocmirea dispoziției de acordare a sporului de vechime;
 • stabilește nevoile de pregătire și de perfecționare a pregătirii profesionale;
 • primește ofertele pentru cursuri de pregătire profesională de la instituțiile abilitate în domeniu;
 • elaborează strategii si proceduri de lucru;
 • stabileste metodologia de implementare a normelor europene in domeniul instruirii si perfectionarii pregatirii personalului;
 • elaborează instrucțiunile necesare unei bune funcționări a compartimentelor din structura organizatorică a primăriei și a instituțiilor subordonate;
 • intocmește planul managerial al formării profesionale în mod activ și stabilește necesarul pe Servicii, Birouri și avansează propuneri în acest sens formatorilor;
 • stabilește nevoile de pregătire și de perfecționare a pregătirii profesionale;
 • întocmește împreună cu Biroul buget, contabilitate, salarizare, referatele în baza cărora salariații din aparatul propriu urmează cursuri de pregătire profesională;
 • întocmește raportări statistice privind activitatea de personal din aparatul propriu;
 • întocmește pontajele lunare pe care le transmite Biroului buget, contabilitate, salarizare
 • solicita de la sefii de compartimente programarea concediilor de odihnă ale tuturor salariaților, ține evidența efectuării acestora, a rechemărilor, a reținerilor la serviciu, a reprogramărilor, a compensărilor, a concediilor medicale, a concediilor fără plată și a sancțiunilor;
 • întocmește rapoarte de specialitate pentru proiectele de hotărâri referitoare la activități din domeniul resurselor umane inițiate de diverse compartimente din cadrul primăriei;
 • gestionează documentele și corespondența care intră/iese din compartiment;
 • analizează propunerile de structuri organizatorice ale compartimentelor din Primaria comunei Snagov și pregătește documentația necesară în vederea supunerii dezbaterii și aprobării de către Consiliul Local a organigramei aparatului de specialitate al Primarului;
 • întocmește documentația privind plata orelor suplimentare prestate peste programul normal de lucru pentru personalul din aparatul de specialitate al Primarului și urmărește încadrarea în plafonul prevăzut de lege;
 • asigură completarea și eliberarea legitimațiilor de control în baza dispozițiilor Primarului și urmărește recuperarea lor la plecarea din instituție a salariaților care au beneficiat de astfel de legitimații;
 • întocmește documentația necesară acordării premiilor anuale și a celor lunare din fondul de premiere;
 • stabilește cuantumul și urmărește modul de acordare, în conformitate cu prevederile legale, a sporurilor, indemnizațiilor, a altor drepturi acordate de legislația muncii personalului aparatului de specialitate al Primarului;
 • răspunde de rezolvarea reclamațiilor, sesizărilor și conflictelor de muncă care revin în competența compartimentului.

Compartimentul arhiva, protectia muncii

Pe linie de arhiva:

 • elaborează, cu consultarea compartimentelor din cadrul structurii primariei comunei Snagov, nomenclatoarele arhivistice, in conformitate cu prevederile legale;
 • realizează, cu participarea celorlalte compartimente, sistemul de evidență a lucrărilor supuse arhivării, potrivit nomenclatorului aprobat;
 • primește documentele neoperative predate de toate compartimentele din cadrul primariei comunei Snagov si Consiliului Local Snagov și pregătește dosarele pentru arhivare, în conformitate cu Nomenclatorul arhivistic și prevederile legale și asigura pastrarea acestora in bune conditii;
 • conlucrează cu toate compartimentele din cadrul administrației publice locale, în vederea asigurării condițiilor optime de predare, păstrare și transfer al dosarelor de arhivă;
 • verifica si preia dosarele constituite de la compartimente, pe baza de inventare;
 • convoaca Comisia de selectionare in vederea analizarii dosarelor cu termene de pastrare expirate;
 • intocmeste formele prevazute de lege pentru confirmarea lucrarii de catre Arhivele Nationale;
 • asigurara predarea integrala a arhivei selectionate la unitatile de recuperare;
 • cerceteaza documentele din arhiva in vederea eliberarii copiilor si certificatelor solicitate de cetateni pentru dobandirea unor drepturi, in conformitate cu legile in vigoare;
 • pune la dispozitie, pe baza de semnatura, si tine evidenta documentelor imprumutate compartimentelor creatoare;
 • verifica la restituire integritatea documentelor imprumutate;
 • asigura reintegrarea la fond dupa restituirea acestora;
 • comunica raspunsurile catre petenti in termen legal;
 • organizeaza depozitul de arhiva dupa criterii prealabil stabilite, conform Legii Arhivelor Nationale;
 • mentine ordinea si asigura curatenia in depozitul de arhiva;
 • pune la dispozitia reprezentantului Arhivelor Nationale a documentelor solicitate cu prilejul efectuarii actiunii de control privind situatia arhivelor de la creatori;
 • pregateste documentele si inventarele acestora, in vederea predarii la Arhivele Nationale, conform prevederilor Legii Arhivelor Nationale.
 • îndeplinește orice alte sarcini primite de la conducerea instituției;
 • in exercitarea atributiilor specifice colaboreaza cu toate compartimentele din structura organizatorica a primariei comunei Snagov, toate serviciile publice de specialitate, institutiile publice, regiile autonome si societatile comerciale aflate in subordinea Consiliului Local Snagov sau la care acesta este actionar, autoritati ale administratiei centrale si locale, Presedintia si Guvernul Romaniei, Prefectura, Consiliul Judetean Ilfov etc.

Pe linie de protectia muncii:

 • participa la întocmirea planului de prevenire si protectie;
 • elaboreaza instructiuni proprii de securitate si sanatate în munca pentru toate locurile de munca din institutie;
 • împreuna cu reprezentantii angajatilor analizeaza periodic sau atunci cand conditiile de munca sufera modificari, activitatea de securitate si sanatate în munca;
 • participa si îsi da avizul la angajarea personalului, respectiv la modul în care acesta corespunde cerintelor de securitate si sanatate în munca;
 • asigura instruirea si informarea personalului în probleme de securitate si sanatate în munca, atat prin cele trei forme de instructaj (introductiv general, la locul de munca, periodic), cat si prin cursuri de perfectionare;
 • evalueaza cunostintele dobandite în procesul de instruire prin examene, teste, probe practice etc.;
 • elaboreaza lista de dotare a personalului cu echipamente individuale de protectie si de lucru, participa la receptia mijloacelor de protectie colectiva si a echipamentelor tehnice înainte de punerea lor în functiune;
 • participa la cercetarea accidentelor de munca si tine evidenta acestora;
 • colaboreaza cu medicul de medicina a muncii pentru efectuarea controlului medical periodic si pentru identificarea factorilor de risc din institutia primariei si propune masuri corespunzatoare;
 • colaboreaza cu medicul de medicina a muncii pentru fundamentarea planului de prevenire si protectie;
 • colaboreaza cu reprezentantii angajatilor si ai sindicatului pentru îmbunatatirea conditiilor de munca.

Pe linie de protectie civila:

 • asigura coordonarea planificarii si realizarii masurilor de protectie civila;
 • participa la pregatirea Comitetului local pentru situatii de urgenta, Serviciului voluntar pentru situatii de urgenta, salariatilor si populatiei.
 • întocmeste tematica de pregatire si asigura instruirea salariatilor din primarie si activitatile anexe pe linie de situatii de urgenta;
 • propune Primarului planul de asigurare materiala si financiara;
 • întocmeste planurile de prevenire si protectie (planul de analiza si acoperire a riscurilor, planul de aparare la cutremur, planul de evacuare în cazul producerii unei situatii de urgenta, planul la inundatii, planul de dezapezire etc.);
 • întocmeste planurile de pregatire pe linie de situatii de urgenta pentru toate categoriile de personal si le supune aprobarii;
 • tine evidenta pregatirii si informeaza structurile superioare despre aceasta;
 • participa la toate activitatile de instruire organizate (instructaje, sedinte, cursuri, bilanturi etc.);
 • tine evidenta materialelor de protectie civila.
 • participa la sedintele Comitetului local pentru situatii de urgenta, consiliaza membrii comitetului asupra problemelor tehnice si de specialitate, asigura documentatia tehnica de specialitate;
 • studiaza actele normative din domeniu si face propuneri conducatorului primariei pentru aplicarea acestora.
 • îndruma activitatea de prevenire în domeniul situatiilor de urgenta la unitatile de învatamant si cele subordonate primariei;
 • pregateste si desfasoara concursurile cu elevii;
 • participa la elaborarea si aplicarea conceptiei de aparare împotriva incendiilor la nivelul institutiei;
 • controleaza aplicarea normelor de aparare împotriva incendiilor;
 • propune includerea în buget a fondurilor necesare organizarii activitatii de aparare împotriva incendiilor, dotarii cu mijloace tehnice pentru apararea împotriva incendiilor si echipamente de protectie specifice;
 • îndruma si controleaza activitatea de aparare împotriva incendiilor si analizeaza respectarea încadrarii în criteriile de constituire a serviciului voluntar pentru situatii de urgenta;
 • prezinta conducerii ori de cate ori situatia impune raportul de evaluare a capacitatii de aparare împotriva incendiilor;
 • sprijina pregatirea si participarea servicului voluntar la concursurile profesionale;
 • acorda sprijin si asistenta tehnica de specialitate centrelor operative pentru situatii de urgenta în îndeplinirea atributiilor.

Compartimentul registratura si relatii publice

Pe linie de Registratura:

 • primește, înregistrează corespondența adresată Primarului comunei Snagov si Consiliului Local și o prezintă Primarului comunei Snagov, pentru a dispune, prin rezoluție, serviciul, biroul, compartimentul și/sau persoana care va soluționa și va redacta răspunsul;
 • transmite corespondența către compartimentele/birourile de specialitate;
 • expediază corespondența adresată de catre Primarul comunei Snagov/Consiliul Local Snagov, autorităților și instituțiilor publice (Președinție, Parlament, Guvern, ministere, servicii publice descentralizate ale ministerelor, instanțe, departamente naționale), organizații guvernamentale și neguvernamentale, mass-media, regii autonome, unităților subordonate, societati comerciale, persoane fizice si juridice;
 • organizează evidența documentelor primite, întocmite și transmise la nivelul compartimentului;
 • asigura depunerea la timp a corespondentei la oficiul postal;
 • îndeplinește orice alte sarcini primite de la conducerea instituție;
 • in exercitarea atributiilor specifice colaboreaza cu toate compartimentele din structura organizatorica a primariei comunei Snagov, toate serviciile publice de specialitate, institutiile publice, regiile autonome si societatile comerciale aflate in subordinea Consiliului Local Snagov sau la care acesta este actionar, autoritati ale administratiei centrale si locale, Presedintia si Guvernul Romaniei, Prefectura, Consiliul Judetean Ilfov etc.;
 • sigileaza la inceputul fiecarui an calendarisitic registrele si propune anularea numerelor acolo unde este cazul;
 • depune la arhiva registrele completate.

Pe linie de Relații Publice:

 • face tot posibilul pentru scurtarea timpului și a efortului depus de cetățean pentru rezolvarea problemei sale;
 • face tot posibilul pentru a evita stresul cetățeanului, generat de cele mai multe ori de imposibilitatea lui de a depista modalitatea de obținere a unor drepturi legale sau informații utile, îndrumându-l către departamentul (serviciul, compartimentul sau persoana) care îi poate rezolva problema;
 • asigură reprezentarea fiecărui compartiment din cadrul institutiei Primarului, prin funcționarii publici care primesc, verifică cereri și dau informații cetățenilor;
 • asigură expedierea documentațiilor, atunci când este obligatorie înmânarea acestora personal beneficiarului;
 • are obligația de a comunica, telefonic sau în scris, compartimentelor din cadrul primăriei, orice problemă apărută, care ține de competența acestora, urmărind ca informațiile pe care le furnizează să fie corecte și actuale;
 • pune la dispoziția cetățenilor care solicită avizele și acordurile elaborate de serviciile de specialitate ale aparatului executiv al primăriei, date și informații privind documentația necesară obținerii acestora;
 • informează cetățenii asupra stadiului de soluționare a lucrărilor, în termenul stabilit de lege;
 • asigură programarea la audiențele acordate de Primar, Viceprimar și Secretar a cetățenilor, a agenților economici și a reprezentanților diferitelor instituții particulare sau autorități publice, prin întocmirea notelor de audiere;
 • prezintă notele de audiere șefilor de servicii, birouri în vederea informării asupra problemelor semnalate de petenți și asigură asistența la audiențe, ținând evidența acestora;
 • repartizează, pe serviciile de specialitate, toate reclamațiile și sesizările primite de la centrul de informare pentru cetățeni sau de la Consiliul Local, care nu trec prin Registratura Generală;
 • primește, înregistrează și ține evidența reclamațiilor și sesizărilor primite prin linia telefonică a primăriei;
 • verifică conținutul dosarului (pentru diverse solicitări) în momentul depunerii la primărie;
 • are obligația să precizeze, pentru informațiile solicitate verbal, condițiile și formele în care are loc accesul la informațiile de interes public și poate furniza pe loc informațiile solicitate;
 • stabilește un program minim pentru comunicarea informațiilor de interes public solicitate verbal, care va fi afișat la sediul primăriei și la sediile punctelor de informare și consiliere pentru cetățeni; acesta se va desfășura în mod obligatoriu în timpul programului de lucru al primăriei;
 • comunică, imediat daca este posibil sau în cel mult 24 de ore, informațiile de interes public solicitate verbal;
 • răspunde de buna organizare și desfășurare a activității de primire, înregistrare și rezolvare a petițiilor care sunt adresate primăriei, prin îndrumarea acestora către compartimentele de specialitate, cu precizarea termenului de trimitere a răspunsului;
 • întocmește un raport semestrial, pe baza căruia Primarul va analiza activitatea proprie de soluționare a petițiilor;
 • pune gratuit la dispoziție formularele tip de redactare a petițiilor și a reclamațiilor administrative;
 • îndrumă cetățenii care se adresează pentru rezolvarea unor probleme personale, civice sau sociale care nu intră în competența primăriei, către instituțiile în sarcina cărora revin.

Compartimentul asistenta sociala si autoritate tutelara

In domeniul protectiei copilului:

 • monitorizează și analizează situația copiilor din unitatea adiministrativ teritorială respectivă, respectarea și realizarea drepturilor lor, asigură centralizarea și sintetizarea acestor date și informații;
 • identifică copiii aflați în dificultate, putând elabora documentația pentru stabilirea măsurilor speciale de protecție a acestora și susține în fața organelor competente măsurile de protecție propuse;
 • realizează și sprijină activitatea de prevenire a abandonului copilului;
 • acționează, in colaborare cu autoritatea tutelara, pentru clarificarea situației juridice a copilului, inclusiv pentru înregistrarea nașterii acestuia, în vederea identificării unei soluții cu caracter permanent pentru protecția copilului;
 • identifică, evaluează și propune acordarea de sprijin material și financiar familiilor cu copii în întreținere în condițiile legii;
 • asigură consiliere și informare familiilor cu copii în întreținere asupra drepturilor și obligațiilor acestora, asupra drepturilor copilului, asupra serviciilor disponibile pe plan local, asupra instituțiilor speciale etc.;
 • urmărește asigurarea și aplicarea măsurilor educative stabilite de organele competente pentru copilul care a săvârșit o faptă prevazută de legea penală, dar care nu răspunde penal;
 • urmărește asigurarea și aplicarea măsurilor de prevenire și combatere a consumului de alcool și droguri, precum și a comportamentului delincvent;
 • colaborează cu serviciile publice descentralizate ale ministerelor și ale celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale în vederea identificării situațiilor deosebite care apar în activitatea de protectie a copilului, a cauzelor apariției acestor situații și a stabilirii măsurilor pentru îmbunătățirea acestei activități;
 • sprijină accesul în instituțiile de asistență socială destinate copilului sau mamei și copilului și evaluează modul în care sunt respectate drepturile acestora;
 • asigură realizarea activităților în domeniul asistenței sociale, în conformitate cu responsabilitățile ce îi revin, stabilite de legislația în vigoare;
 • asigură primirea, verificarea și transmiterea la Agentia judeteana de prestatii sociale – Ilfov a dosarelor de alocații de stat pentru copii, indemnizației de crestere a copilului, alocația pentru susținere a familiei conform reglementărilor legale;
 • realizeaza si alte atributii reglementate de legislatia in domeniu.

În domeniul protecției persoanelor adulte:

 • evaluează situația socio-economică a persoanei, identifică nevoile și resursele acesteia;
 • identifică situațiile de risc și stabilește măsuri de prevenție și de reinserție a persoanelor în mediul familial natural și în comunitate;
 • elaborează planurile individualizate privind măsurile de asistență socială pentru prevenirea sau combaterea situațiilor de risc social, inclusiv intervenții focalizate pentru consumatorii de droguri, de alcool, precum și pentru persoanele cu probleme psihosociale;
 • organizează acordarea drepturilor de asistență socială conform legislatiei in vigoare și asigură gratuit consultanță de specialitate în domeniul asistenței sociale, colaborează cu alte instituții responsabile pentru a facilita accesul persoanelor la aceste drepturi;
 • organizează plasarea persoanei într-o instituție de asistență socială și facilitează accesul acesteia în alte instituții specializate (spitale, instituții de recuperare etc.);
 • evaluează și monitorizează aplicarea măsurilor de asistență socială de care beneficiază persoana, precum și respectarea drepturilor acesteia;
 • asigură consiliere și informații privind problematica socială (probleme familiale, profesionale, psihologice, de locuință, de ordin financiar și juridic etc.);
 • asigură prin instrumente și activități specifice asistenței sociale prevenirea și combaterea situațiilor care implică risc crescut de marginalizare și excludere socială, cu prioritate a situațiilor de urgență;
 • asigură relaționarea cu diversele servicii publice sau alte instituții cu responsabilități în domeniul protecției sociale;
 • realizează evidența beneficiarilor de măsuri in asistență socială;
 • dezvoltă parteneriate și colaborează cu organizații neguvernamentale și cu alți reprezentanți ai societății civile în vederea acordării și diversificării serviciilor sociale, în funcție de realitățile locale, pentru persoanele cu handicap și persoanele vârstnice;
 • colaborează cu serviciile publice descentralizate ale ministerelor în vederea dezvoltării de programe de asistență socială de interes local;
 • asigură sprijin pentru persoanele vârstnice sau persoanele cu handicap prin realizarea unei rețele eficiente de asistenți personali și îngrijitori la domiciliu pentru acestia;
 • sprijină activitatea unităților specializate pentru protectia persoanelor cu handicap;
 • asigură demersurile necesare, astfel încât să fie permis accesul neîngrădit al persoanelor cu handicap;
 • asigură realizarea activităților de asistență socială, în conformitate cu responsabilitățile ce îi revin, stabilite de legislația în vigoare;
 • acordă consiliere socială, juridică și administrativă persoanelor vârstnice;
 • efectuează anchete sociale pentru internarea persoanelor în vârstă în centre specializate;
 • efectuează anchete sociale, la solicitarea instanțelor judecătorești, privitor la eliberarea condiționată a persoanelor ce execută pedepse privative de libertate.

In domeniul autoritatii tutelare:

 • efectuează anchete sociale, la solicitarea instanțelor de tutela pentru: tutele minori, tutele bolnavi, curatele minori, curatele bolnavi, incuviintare vanzare-cumparare bunuri minori si bolnavi, contracte intretinere pentru persoane varstnice, munca neremunerata, nume-prenume copii abandonati;
 • efectuaeaza in teren si intocmeste anchete sociale pentru divorturi, minori infractori, persoane varstnice, alocatii suplimentare, tutele, curatele bolnavi, amanarea sau intreruperea executarii pedepsei condamnatilor care au probleme sociale, pentru curatorii sau tutorii care au domiciliul in Snagov la solicitarea altor institutii;
 • isi asuma raspunderea pentru corectitudinea primirii documentatiilor, pentru respectarea normelor legale in vigoare si pentru corectitudinea si veridicitatea celor constatate in cursul anchetelor sociale;
 • asista persoanele varstnice la incheierea actelor notariale si participarea la audierea minorilor care nu au alti reprezentanti legali, de catre organele de cercetare penala;
 • verifica situatia copiilor abandonati in institutiile sanitare sau de ocrotire;
 • indosarieaza documentele conform nomenclatorului arhivistic si completeaza opisul de evidenta a acestora;
 • asigura operarea si expedierea electronica a corespondentei;
 • intocmeste referate cu propuneri in vederea solutionarii cererilor;
 • îndeplinește orice alte sarcini primite de la conducerea instituției.

In exercitarea atributiilor specifice colaboreaza cu toate compartimentele din structura organizatorica a Primariei comunei Snagov, toate serviciile publice de specialitate, institutiile publice, regiile autonome si societatile comerciale aflate in subordinea Consiliului Local Snagov sau la care acesta este actionar, autoritati ale administratiei centrale si locale, Presedintia si Guvernul Romaniei, Prefectura Ilfov etc.

COMPARTIMENT IMPLEMENTARE PROIECTE FINANTATE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

Atributii:

 • asigura documentarea si monitorizarea oportunitatilor privind programele de finantare ale Uniunii Europene, ale Fondurilor de Coeziune si Structurale destinate administratiei publice locale precum si furnizarea acestor informatii compartimentelor de specialitate si institutiilor din subordinea Consiliului Local Snagov eligibile pentru aceste programe si proiecte;
 • asigura legatura cu Delegatia Comisiei Europene la Bucuresti, cu administratorii Fondurilor de Coeziune si Structurale in domeniul politicilor, cu organismele intermediare care administreaza programele cu finantare europeana si programelor de dezvoltare ale orasului;
 • asigura documentarea si elaborarea unor materiale specifice integrarii europene, precum si pregatirea cererilor de finantare insotite de intreaga documentatie necesara pentru asigurarea eligibilitatii proiectelor promovate de Primaria comunei Snagov, proiecte ce pot beneficia de cofinantare din programe europene nerambursabile;
 • colaboreaza cu entitatile si autoritatile care au atributii in domeniul integrarii europene (Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului, directiile de specialitate ale Agentiilor de Dezvoltare Regionala Bucuresti-Ilfov, institutii de invatamant si ONG-uri) in problematica administratiei publice locale;
 • intocmeste si promoveaza proiecte de programe in vederea realizarii integrarii europene la nivelul comunei;
 • asigura documentarea, analiza si intocmirea bazei de date privind actele normative ale Uniunii Europene in domeniile de interes local;
 • analizeaza si sintetizeaza datele privind organizarea si functionarea administratiei publice locale din statele Uniunii Europene;
 • desfasoara actiuni care au drept scop promovarea normelor comunitare incurajand initiativele locale in ceea ce priveste integrarea europeana;
 • intocmeste chestionare tip care sa permita ordonarea datelor si implementarea pe calculator in vederea prelucrarii lor;
 • asigura activitatea necesara armonizarii si modernizarii structurii si atributiilor administratiei publice locale cu atributii in domeniul utilitatilor publice si infrastructurii locale;
 • asigura documentarea, analiza si monitorizarea reglementarilor Uniunii Europene care trebuie implementate si aplicate de catre autoritatea publica locala, atat in documentele de lucru elaborate de acestea, cat si in activitatea curenta in domeniul utilitatilor publice si infrastructurii locale;
 • elaboreaza norme de aplicare pentru acele documente ale Uniunii Europene (directive sau recomandari) care lasa la latitudinea autoritatilor publice locale elaborarea setului de masuri pentru aplicarea acestora;
 • elaboreaza studii si proiecte privind aplicarea acelor reglementari ale Uniunii Europene pentru care nu au fost intreprinse masuri de implementare pana in prezent si care implica un set de masuri complexe pentru indeplinirea lor, inclusiv largirea cadrului institutional, organizatoric si financiar in acest sens;
 • intocmeste proiecte de hotarari ale Consiliului Local si de dispozitii ale Primarului in domeniul de activitate;
 • asigura traducerea materialelor si documentatiilor privind integrarea europeana in domeniul utilitatilor publice si infrastructurii locale;
 • coordoneaza activitatea de negociere a acordurilor de imprumut sau a celor de finantare externa rambursabila, cu participarea beneficiarilor finali;
 • analizeaza oportunitatile de obtinere a creditelor impreuna cu beneficiarii finali, compartimentele de specialitate din cadrul municipalitatii si prezinta Primarului un punct de vedere privind oportunitatea, necesitatea si eficienta negocierii unor asemenea credite;
 • prezinta Primarului rapoarte privind unele constatari si eventuale nereguli rezultate in urma derularii acordurilor de finantare externa rambursabila;
 • propune Compartimentului Economic includerea in proiectul de buget a fondurilor in valuta sau in lei pentru rambursarea creditelor externe contractate sau garantate de stat, precum si a platilor de dobanzi si comisioane in contul acestora, pentru institutiile publice din subordine si societatile de sub autoritatea Consiliului Local, pentru care rambursarea se asigura din bugetul orasului;
 • participa impreuna cu Compartimentul Economic la fundamentarea sumelor ce se vor inscrie in buget la pozitiile “Rambursari de credite si plati dobanzi si comisioane aferente imprumuturilor externe” si “Contributia comunei Snagov la cofinantarea proiectelor”;
 • coordoneaza activitatea privind derularea acordurilor de imprumut si a acordurilor de asistenta financiara rambursabila, din faza de lansare si pana la finalizarea proiectelor finantate si rambursarea in totalitate a creditelor contractate;
 • coordoneaza procesul de elaborare a propunerilor de proiecte finantabile prin asistenta financiara rambursabila si propune Primarului promovarea lor, in functie de prioritatile strategice;
 • coordoneaza managementul programelor, in conformitate cu prevederile acordurilor de finantare rambursabila, avand drept scop realizarea cu maxima operativitate si eficienta a obiectivelor acestora;
 • coordoneaza relatiile functionale cu institutiile internationale finantatoare, cu institutiile romanesti care participa la realizarea programului, cu bancile romanesti cu care se incheie aranjamente bancare pentru derularea operatiunilor si cu beneficiarii finali ai finantarii externe rambursabile;
 • acorda asistenta Unitatilor de Implementare a Proiectelor constituite pentru pregatirea termenilor de referinta corespunzatori temelor prevazute a se realiza in cadrul finantarii externe rambursabile, asigura monitorizarea contractelor a caror finantare este realizata si din credite externe, urmarind incadrarea in termenele convenite cu finantatorul extern;
 • asigura monitorizarea proiectelor, intocmeste rapoarte periodice si anuale, pe care le transmite finantatorului extern si institutiilor centrale implicate in evaluarea acestor rapoarte, conform prevederilor acordurilor de finantare rambursabila si a legislatiei nationale in vigoare;
 • coordoneaza activitatea de procurare, respectiv de pregatire a documentelor de achizitii (invitatia la licitatie, documentatia standard pentru organizarea licitatiei, termenii de referinta, stabilirea comisiilor de evaluare a ofertelor, intocmirea rapoartelor de evaluare, propunerea castigatorului pentru adjudecarea contractului, transmiterea documentatiei la finantatorul extern pentru aprobarea contractului), obtinerea la timp a aprobarii acestuia, incheierea contractului, coordonarea derularii acestuia;
 • coordoneaza activitatea de negociere a acordurilor de imprumut sau a celor de finantare externa nerambursabila, cu participarea beneficiarilor finali;
 • participa la intocmirea si avizarea mandatelor delegatiilor localitatii sau ale institutiilor publice, societatilor din subordinea care participa la intalniri internationale avand ca scop identificarea de surse de finantare externa nerambursabila, propuneri de proiecte pentru finantare externa nerambursabila, discutarea de oferte de finantare nerambursabila, negocierea sau contractarea unor credite sau fonduri externe nerambursabile si avizeaza rapoartele intocmite de aceste delegatii la intoarcerea din misiune;
 • prezinta Primarului rapoarte privind unele constatari si eventuale nereguli rezultate in urma derularii acordurilor de finantare externa nerambursabila;
 • coordoneaza activitatea privind derularea acordurilor de imprumut si a acordurilor de asistenta financiara nerambursabila, din faza de lansare si pana la finalizarea proiectelor finantate;
 • coordoneaza procesul de elaborare a propunerilor de proiecte finantabile prin asistenta financiara nerambursabila si propune Primarului promovarea lor, in functie de prioritatile strategice;
 • acorda asistenta Unitatilor de Implementare a Proiectelor constituite pentru pregatirea termenilor de referinta corespunzatori temelor prevazute a se realiza in cadrul finantarii externe nerambursabile, asigura monitorizarea contractelor a caror finantare este asigurata si din credite externe, urmarind incadrarea in termenele convenite cu finantatorul extern;
 • organizeaza lunar sau ori de cate ori este nevoie intruniri cu echipele Unitatilor de Implementare a Proiectelor responsabile de realizarea proiectelor specifice, pentru analiza stadiului realizarii obiectivelor din acordurile de finantare nerambursabila si luarea masurilor, dupa caz.
BIROU BUGET, CONTABILITATE, SALARIZARE

Atribuțiile definitorii ale biroului sunt următoarele:

 • asigură evidența și gestionarea patrimoniului primăriei comunei Snagov, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
 • organizează și conduce evidența contabilă privind efectuarea cheltuielilor prevăzute prin bugetul de venituri și cheltuieli, a gestionării valorilor materiale, bunurilor de inventar, mijloacelor bănești, a decontărilor cu debitorii și creditorii;
 • asigură exercitarea controlului financiar preventiv pentru plățile efectuate din bugetul autorității executive;
 • elaborează și supune aprobării Consiliului Local proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al orașului, situația execuției bugetare și contul anual de execuție al bugetului comunei Snagov;
 • ia toate măsurile pentru aprovizionarea ritmică cu materiale solicitate de serviciile primăriei si a serviciilor descentralizate;
 • asigură derularea procesului de licitație și încheierea contractelor pentru bunuri, lucrări, servicii.

Potrivit legii contabilitatii, obligația organizării și conducerii contabilității în cadrul Consiliilor Locale, respectiv primăriilor, revine ordonatorului principal de credite și șefului Compartimentului financiar-contabil.

Documentele justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitate angajează răspunderea persoanelor care le-au întocmit, vizat, aprobat ori înregistrat în contabilitate, după caz.

Biroul buget, contabilitate, salarizare, asigură respectarea prevederilor legale referitoare la administrarea finanțelor publice și are următoarele atribuții:

Pe linie financiar-contabilă:

 • asigură organizarea și funcționarea în bune condiții a contabilității;
 • urmărește înregistrarea cronologică și sistematică, prelucrarea și păstrarea documentelor contabile;
 • asigură controlul operațiunilor patrimoniale efectuate și al procedeelor de prelucrare utilizate, precum și exactitatea datelor contabile furnizate;
 • asigură respectarea planului de conturi general, modelelor, registrelor și formularelor comune privind activitatea contabilă și normelor metodologice privind întocmirea și utilizarea acestora;
 • avizează angajarea și ordonanțarea cheltuielilor instituției, în conformitate cu legislația în vigoare;
 • efectuează lichidarea și plata cheltuielilor instituției, în conformitate cu legislația în vigoare, prin intermediul persoanelor desemnate prin Dispoziție a Primarului comunei Snagov;
 • organizează, conduce evidența angajamentelor bugetare și legale, raportează angajamentele bugetare și legale, în conformitate cu legislatia in domeniu;
 • întocmește situații financiare privind activitatea din cadrul capitolelor: autoritate executivă, canalizare, apă, salubritate, la termenele stabilite prin legea contabilității și normele Ministerului Economiei și Finanțelor;
 • verifică și centralizează situațiile financiare ale serviciilor publice de sub autoritatea Consiliului Local al comunei Snagov și ale ordonatorilor de credite din învățământul preuniversitar, precum și ale societăților comerciale la care Consiliul Local al comunei Snagov este acționar sau asociat;
 • pe baza informațiilor privind încasarea veniturilor, întocmește situațiile financiare ale Consiliului Local al comunei Snagov și asigură transmiterea acestora în termenul indicat la organele teritoriale ale Ministerului Economiei și Finanțelor;
 • administrează baza de date a patrimoniului comunei Snagov, respectiv bunuri ce aparțin domeniului public și domeniului privat, mijloace fixe, precum și obiecte de inventar aflate în patrimoniul comunei Snagov;
 • gestionează și actualizează periodic baza de date a patrimoniului Primariei comunei Snagov, împreună cu serviciile publice locale, unitățile de învățământ, societățile comerciale aflate sub autoritatea Consiliului Local al comunei Snagov;
 • organizează activitatea de inventariere a patrimoniului Primariei comunei Snagov și prezintă Primarului rezultatele acestei activități;
 • întocmește statele de plată a salariilor personalului primăriei si a indemnizațiilor consilierilor, precum și a altor ajutoare bănești și indemnizații cuvenite unor cetățeni ai comunei Snagov, conform legislației în vigoare;
 • întocmește statele de plată pentru activitatea membrilor unor comisii (de licitații, de concurs, de disciplină, paritară etc.) pe baza unor pontaje sau note de fundamentare întocmite de către compartimentele de specialitate ale Primăriei comunei Snagov;
 • întocmește și distribuie fișele fiscale pentru personalul angajat permanent sau temporar;
 • întocmește ordinele de plată și efectuează viramentele către furnizorii de bunuri, servicii și lucrări și către bugetul public consolidat, pe bază de documente justificative legale, avizate și aprobate de cei în drept;
 • întocmește situații statistice pentru primaria comunei Snagov;
 • centralizează situații statistice pentru serviciile publice aflate în subordinea primăriei și le înaintează instituțiilor care sunt beneficiare ale acestor situații, conform normelor legale;
 • efectuează prin casierie, operațiuni de încasări, plăți în numerar pe baza documentelor aprobate și supuse controlului financiar preventiv, cu respectarea reglementărilor legale;
 • verifică gestiunea magaziei și casieriei lunar, privind numerarul existent, materialele existente în magazie și alte valori (timbre poștale, fiscale sau bonuri valorice de combustibil etc.);
 • întocmește rapoarte de specialitate pentru proiectele de hotărâri referitoare la activități financiar-contabile, inițiate de diverse compartimente din cadrul primăriei, precum și de către serviciile publice din subordinea Consiliului Local;
 • propune proiecte de dispoziții ale Primarului, referitoare la activitatea financiar-contabilă;
 • acordă viza „bun de plată”, potrivit împuternicirii primite prin Dispoziție a Primarului comunei Snagov.

Pe linie de buget local, control financiar preventiv:

 • asigură aplicarea de control financiar preventiv asupra operațiunilor expres prevăzute în normele ministrului finanțelor publice și în dispozițiile Primarului comunei Snagov;
 • asigură, pentru fiecare subdiviziune a bugetului aprobat în exercițiul bugetar curent, informații cu privire la: creditele bugetare disponibile, plățile efectuate în baza angajamentelor legale la un moment dat, datele necesare întocmirii „situației privind execuția cheltuielilor bugetare angajate la finele trimestrului”, situație care este parte componentă din structura „Situației financiare” trimestriale și anuale ale instituției publice;
 • coordonează activitatea de elaborare și stabilire a necesarului de credite bugetare pentru: aparatul de specialitate, acțiuni și activități coordonate și finanțate direct de Primarul comunei Snagov, serviciile publice de interes local; ordonatorii de credite din învățământul preuniversitar de stat din comuna Snagov, societățile comerciale la care este acționar Consiliul Local al comunei Snagov;
 • elaborează și supune spre aprobare Primarului comunei Snagov și Consiliului Local comunei Snagov proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Snagov;
 • întocmește periodic situația execuției bugetare și urmărește încadrarea acesteia în limitele de cheltuieli aprobate prin bugetul Consiliului Local al comunei Snagov, finanțate atât din bugetul local cât și din alte surse de finanțare, pentru aparatul de specialitate, acțiuni, activități coordonate și aflate în directă finanțare a Primarului comunei Snagov;
 • întocmește și prezintă Primarului și Consiliului Local trimestrial contul de execuție al bugetului comunei Snagov;
 • elaborează și supune aprobării Primarului și Consiliului Local proiecte de hotărâri privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei;
 • ține o evidență specifică privind ajutoarele de stat acordate;
 • organizează evidența relațiilor financiare care au loc între Consiliul Local și instituțiile publice;
 • furnizează, la solicitarea Consiliului Concurenței, informații în legătură cu ajutoarele de stat acordate;
 • informează Consiliul Concurenței cu privire la existența oricărui ajutor de stat, ilegal sau interzis, de care au luat la cunoștință;
 • acordă viza „bun de plată”, potrivit împuternicirii primite, prin Dispoziție a Primarului comunei Snagov.

Pe linie de licitații, contracte:

 • elaborează proiectul programului de achiziții publice, precum și rectificări ale acestuia, inclusiv achizițiile din fonduri primite prin programe ale comunității europene, împrumuturi interne și externe, sau din donații și sponsorizări;
 • estimează valoarea fiecărui contract de furnizare de lucrări sau de servicii, ce urmează a fi cuprins în programul anual al achizițiilor publice, pe baza unei note de fundamentare;
 • în vederea întocmirii și/sau rectificării programului anual al achizițiilor publice, solicită date și informații compartimentelor primariei Snagov;
 • centralizează periodic necesarul de materiale consumabile și obiecte de inventar, pe baza estimărilor și referatelor de necesitate aprobate, iar după analiza acestora, stabilește: necesitățile obiective de produse, de lucrări și de servicii, gradul de prioritate ale acestor necesități;
 • elaborează proiectul programului de investiții publice, precum și rectificări ale acestuia, care va fi anexat la bugetul de venituri și cheltuieli, indiferent de sursa de finanțare, pentru acțiunile și activitățile unde Primarul comunei Snagov este ordonator de credite, în conformitate cu prevederile normelor legale privind finanțele publice locale;
 • evaluează, anual, necesarul lucrărilor de investiții și reparații ce urmează a se efectua la clădirile din patrimoniul comunei Snagov;
 • întocmește documentația și face demersurile pentru realizarea reparațiilor și a investițiilor necesare pentru spațiile cu destinație de clădiri administrative;
 • face propuneri pentru efectuarea de studii de prefezabilitate și a studiilor de fezabilitate, în colaborare cu serviciile de specialitate din domeniul în care se solicită acțiunea;
 • îndeplinește rolul de secretariat organizatoric pentru derularea tuturor etapelor procedurilor privind achizițiile de bunuri, servicii, lucrări, în conformitate cu legislația în vigoare;
 • întocmește documentația pentru atribuirea contractelor de achiziții publice, de închiriere, asociere și concesionare și le supune aprobării superiorilor ierarhici;
 • participă la întocmirea specificațiile tehnice (caietele de sarcini) ale bunurilor, lucrărilor și serviciilor ce urmează a fi achiziționate;
 • propune achiziția de servicii de consultanță pentru elaborarea caietelor de sarcini și a documentației de atribuire, în cazul unor achiziții la care primăria nu are specialiști în elaborarea acestor documente;
 • face parte din comisia de evaluare, comisia de negociere;
 • derulează toate procedurile de achiziție publică, necesare aprovizionării ritmice cu materialele solicitate de compartimentele primăriei, precum și pentru asigurarea serviciilor în vederea desfășurării activității curente;
 • întocmește proceduri proprii de achiziție publică atunci când atribuirea contractului de achiziție publică nu se supune prevederilor legale privind atribuțiile publice;
 • are obligația de a întocmi dosarul achiziției publice pentru fiecare procedură de achiziție publică finalizată;
 • are obligația de a întocmi, prezenta spre avizare și transmite către Ministerul Economiei și Finanțelor, Agenția Națională de Reglementare și Monitorizare a Achizițiilor Publice și Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, rapoartele precizate în normele legale privind achizițiile publice;
 • întocmește planul de aprovizionare cu materiale de întreținere, piese de schimb, materiale de uz gospodăresc, rechizite, publicații și documente tipizate, pe baza referatelor de necesitate anuale aprobate și în concordanță cu bugetul aprobat, asigură aprovizionarea ritmică a acestora;
 • centralizează, periodic, necesarul de materiale consumabile și obiecte de inventar, pe baza estimărilor și referatelor de necesitate aprobate, în vederea achiziționării lor;
 • acordă viza „bun de plată” potrivit împuternicii primite prin Dispoziție a Primarului;
 • întocmește rapoarte de specialitate la proiectele de hotărâri inițiate de compartimentele primăriei sau serviciile publice de interes local, care au legătură cu achizițiile publice, programele de investiții publice, documentațiile tehnico-economice sau contractele de achiziție publică;
 • îndeplinește și alte atribuții stabilite de Primarul comunei Snagov, care au legătură cu aprovizionarea, licitațiile publice și contractele publice.

Pe linie de monitorizare contracte:

 • întocmește și semnează contractele și anexele acestora, inclusiv propunerile de angajare a unor cheltuieli și angajamente bugetare, în calitate de compartiment de specialitate;
 • înaintează contractele de achiziție publică spre avizare de legalitate;
 • înaintează contractele de achiziție publică spre semnare către furnizor/prestator/executant sau către concesionar;
 • înaintează contractele de achiziție publică și anexele aferente spre avizare la controlul financiar-preventiv și către ordonatorul principal de credite;
 • înregistrează contractele de achiziție publică;
 • propune eliberarea garanției de participare constituită la procedura de achiziție publică, în urma căreia s-a atribuit contractul;
 • redactează anunțul de atribuire și transmitere a acestuia, după aprobarea de către Primar, către Sistemul Electronic de Achiziție Publică și către Monitorul Oficial al României;
 • urmărește furnizarea/prestarea sau executarea, în conformitate cu clauzele din contractul de achiziție publică;
 • urmărește graficul de realizare a contractelor încheiate, participă la efectuarea recepțiilor, întocmește procesele verbale de predare-primire și de recepție și ia măsurile necesare îndeplinirii clauzelor contractuale, dacă Primarul comunei Snagov nu deleagă această sarcină altui compartiment;
 • întocmește și semnează, dacă este cazul, Nota de fundamentare pentru aprobarea încheierii unor acte adiționale, în condițiile legislației în vigoare;
 • întocmește și semnează, dacă este cazul, acte adiționale și anexele aferente, inclusiv propunerile de angajare a unor cheltuieli și angajamentele bugetare, în calitate de compartiment de specialitate;
 • întocmește dosarul corespondenței dintre autoritatea contractantă și furnizor/prestator/executant, aferente derulării contractului;
 • la finalizarea contractului de achiziție publică, după încheierea procesului verbal de recepție finală va întocmi documentația necesară pentru eliberarea garanției de bună execuție;
 • primește și verifică factura reprezentând contravaloarea produselor/serviciilor/lucrărilor ce fac obiectul contractului de achiziție publică;
 • verifică îndeplinirea prevederilor contractuale și întocmește nota de fundamentare privind acordarea vizei „bun de plată”, potrivit împuternicirii primite prin Dispoziție a Primarului comunei Snagov;
 • întocmește documentația privind suplimentarea cantităților de produse/servicii/lucrări (dacă este cazul) și o înaintează pentru derularea unei proceduri de achiziție;
 • are obligația de a întocmi, înainta spre avizare și transmite către Ministerul Economiei și Finanțelor, Agenția Națională de Reglementare și Monitorizare a Achizițiilor Publice și Ministerul Transportului, Construcțiilor și Turismului, rapoartele precizate în normele legale privind achizițiile publice;
 • îndeplinește și alte atribuții stabilite de Primarul comunei Snagov, care au legătură cu aprovizionarea, achizițiile publice și contractele de achiziție publică și concesiune de lucrări publice și de servicii.

Atributii pe linie de casierie:

 • verifica, numara si împacheteaza corespunzator numerarul încasat, -întocmeste zilnic documentele de casa;
 • conduce evidenta intrarilor si iesirilor de numerar, stabileste soldul de casa zilnic, confrunta soldul zilnic din jurnalul de casa cu cel faptic existent în casierie;
 • asigura integritatea, securitatea numerarului existent în casierie în timpul zilei operative, predarea sub semnatura celor în drept la sfârsitul zilei operative;
 • urmareste circuitul documentelor de încasari în numerar în scopul asigurarii integritatii acestora;
 • indosariaza si arhiveaza toate documentele ce au facut obiectul activitatii;
 • urmareste încadrarea corecta pe surse de venit si bugete componente în conformitate cu legislatia în vigoare cu clasificatia bugetara aprobata si cu conturile deschise în acest sens;
 • intocmeste borderoul de încasari si plati pe destinatii bugetare;
 • completeaza zilnic Registrul de Casa si Foaia de Varsamânt, depunand zilnic sumele încasate, pe destinatii bugetare, la Trezoreria Ilfov;
 • ridica numerar de la Trezorerie pentru plata salariilor, ajutoarele sociale, prestatii sociale si cheltuieli materiale;
 • depune la Trezorerie, conform prevederilor legale, veniturile încasate;
 • indeplineste orice alte atributii prevazute de lege si sarcinile stabilite de conducerea unitatii sau primariei;
 • in indeplinirea atributiilor ce-i revin, conlucreaza cu compartimentele de specialitate ale autoritatilor administrative publice, judetene si locale, cu celelalte directii de specialitate din aparatul propriu si din cadrul institutiilor si agentilor economici de interes judetean si local.
BIROUL IMPOZITE SI TAXE LOCALE, CONSTATARE, URMARIRE, CONTRACTE DOMENIUL PUBLIC SI PRIVAT

Atributii compartiment impozite si taxe locale, constatare, urmarire

Pe linia Constatare, Impunere Persoane Juridice:

 • realizează activitatea de constatare și stabilire a impozitelor și taxelor datorate bugetului local de către persoanele juridice: impozitul pe clădiri și terenuri, taxa pentru folosirea terenurilor proprietate de stat în alte scopuri decât pentru agricultură sau silvicultură, impozit asupra mijloacelor de transport, taxa pentru folosirea mijloacelor de publicitate, afișaj și reclamă, impozitul pe spectacole, taxe speciale etc.;
 • introduce în baza de date actele de impunere, de modificare a masei impozabile și de scoatere din evidență a bunurilor impozabile sau taxabile;
 • analizează și soluționează cererile contribuabililor persoane juridice privind restituirea sau compensarea unor sume nedatorate, plătite în plus sau eronat la bugetul local;
 • gestionează toate documentele referitoare la impunerea contribuabililor persoane juridice;
 • efectuează controlul fiscal, verificând persoane juridice din punct de vedere al masei impozabile, precum și calculul impozitelor și taxelor datorate bugetului local;
 • analizează și verifică corectitudinea documentelor și declarațiilor privitoare la impunere;
 • analizează cererile de eliberare a certificatelor de atestare fiscală pentru persoane juridice și intocmeste certificate de atestare fiscală pentru persoane juridice;
 • solicită și verifică documente, înscrisuri, registre sau evidențe contabile ale persoanelor juridice controlate, necesare realizării obiectului controlului;
 • stabilește în sarcina contribuabililor, persoane juridice, diferențe de impozite și taxe pentru nerespectarea obligațiilor față de bugetul local și calculează, potrivit legii, majorări de întârziere pentru neplata, în termenele legale, a impozitelor datorate;
 • verifică persoanele juridice, din punct de vedere al încadrării în perioadele de scutire, conform prevederilor actului normativ în baza căruia au fost aprobate;
 • asigură aplicarea unitară a legislației cu privire la impozitele și taxele locale datorate de persoanele juridice;
 • efectuează acțiuni de control în vederea verificării modului de declarare, stabilire, constatare, impunere și achitare a obligațiillor de plată către bugetul local, a identificării și impunerii cazurilor de evaziune fiscală;
 • constată contravențiile și infracțiunile din punct de vedere al obligațiilor către bugetul local și ia măsuri, conform legislației în vigoare;
 • analizează aspectele și fenomenele rezultate din aplicarea legislației fiscale și informează operativ conducerea asupra problemelor deosebite constatate, luând sau propunând măsurile care se impun;
 • ia măsuri pentru verificarea constatărilor făcute de către organele de specialitate, prin stabilirea sau, după caz, modificarea impunerilor desemnate în sarcina contribuabililor, persoane juridice;
 • analizează și prezintă organelor competente avize sau propuneri în legătură cu acordarea de amânări, eșalonări, reduceri, scutiri și restituiri de impozite și taxe, precum și majorări de întârziere;
 • efectuează analize și întocmește informări în legătură cu verificarea, constatarea și stabilirea impozitelor și taxelor în sarcina persoanelor juridice, rezultatele acțiunilor de verificare și impunere, măsurile luate pentru nerespectarea legislației fiscale, cauzele care generează fenomenele de evaziune fiscală și propune măsuri pentru îmbunătățirea legislației de impozite și taxe locale;
 • transmite Biroului buget, contabilitate situatia lunara privind creantele nou create.

Pe linia Constatare Impunere Persoane Fizice:

 • realizează activitatea de constatare, stabilire și operare în baza de date a impozitelor și taxelor datorate bugetului local de către contribuabilii persoane fizice: impozitul pe clădiri, impozitul pe terenuri, impozitul asupra mijloacelor de transport etc.;
 • exercită controlul fiscal, verificând persoanele fizice posesoare de bunuri impozabile asupra veridicității declarației de impunere, asupra modificărilor intervenite, actualizând unde este cazul impunerile inițiale și luând măsuri pentru încasarea diferențelor de impozite stabilite;
 • analizează, soluționează și operează în baza de date cererile de scutire de la plata impozitelor și taxelor locale, în conformitate cu prevederile legale în domeniu;
 • constată contravențiile și aplică sancțiunile prevăzute de actele normative pentru nedepunerea declarațiilor de impunere sau depunerea acestora peste termen;
 • efectuează rectificări de rol, impuneri și încetări de rol, analize și informări în legătură cu verificarea, constatarea și stabilirea impozitelor și taxelor în sarcina persoanelor fizice;
 • colaborează cu Biroul juridic și sprijină activitatea acestuia, în vederea urmăririi și recuperării debitelor;
 • verifică cererile de restituire în numerar și documentele privind existența plusului de încasări la unele debite din impozite și taxe, la care nu mai apar termene de plată și operează în baza de date aceste restituiri;
 • întocmește referatul de restituire pentru sumele plătite de către contribuabil, în plus sau eronat, la bugetul local;
 • analizează cererile de eliberare a certificatelor de atestare fiscală pentru persoane fizice și intocmeste certificate de atestare fiscală pentru persoane fizice;
 • analizează și soluționează contestațiile la impozitele și taxele stabilite;
 • vizează autorizațiile eliberate de Primarie și calculează majorările de întârziere pentru neplata în termenele legale a taxelor datorate;
 • consiliază contribuabilii în vederea întocmirii declarațiilor de impunere și în orice alte probleme în legătură cu impozitele și taxele locale;
 • transmite Biroului buget-contabilitate situatia lunara privind creantele nou create.

Pe linia urmarire:

 • urmărește achitarea în termen de către contribuabili a tuturor debitelor primite pentru a fi înscrise în evidență, reprezentând impozite, taxe, amenzi etc;
 • înștiințează debitorii, persoane fizice sau juridice, asupra obligațiilor existente și solicită efectuarea plăților în termenul legal;
 • în situația neachitării creanțelor bugetare la termenele de plată, se trece la executarea silită a debitelor, cu respectarea dispozițiilor legale; în acest sens, întocmește dosarele de urmărire pentru debitele restante, care vor cuprinde toate actele în legătură cu urmărirea;
 • urmareste aplicarea prevederilor legale de executare a creanțelor bugetare, în caz contrar intervenind răspunderea prevăzută de actele normative în vigoare;
 • verifică efectuarea plății debitelor aflate în evidență;
 • întocmește titlurile executorii pentru contribuabilii persoane fizice și persoane juridice, în conformitate cu prevederile legale;
 • inregistreaza si tine evidenta tuturor proceselor verbale de amenda primite prin posta sau registratura apartinand persoanelor fizice destinate, institutiei in vederea urmaririi acestora;
 • intocmeste borderourile cu procesele verbale de amenda care nu indeplinesc conditiile legale pentru a putea fi urmarite, in vederea restituirii lor catre organele emitente;
 • introduce in baza de date a programului de impozite si taxe procesele verbale de amenda, apartinand persoanelor fizice;
 • pastreaza confidentialitatea informatiilor gestionate si raspund pentru legalitatea actiunilor intreprinse;
 • arhiveaza documentele specifice biroului la sfarsitul anului;
 • indeplineste, in conditiile legii, orice alte atributii repartizate de conducerea institutiei;
 • transmite Biroului buget-contabilitate situatia lunara a debitorilor insolvabil constatati;
 • raspunde la cereri, sesizari si reclamatii care intra in competenta serviciului;
 • insusirea si aplicarea tuturor actelor normative de referinta in specialitate si in domeniul administratiei publice locale;
 • participă la audiențele ținute de primar, viceprimar, asigura detalii specifice problemelor solicitate de persoana audiată;
 • colaborează la redactarea proiectelor de hotărari specifice serviciului;
 • intocmește rapoarte de specialitate și colaborează cu celelalte servicii in vederea elaborării proiectelor de dispoziții ale Primarului și de hotărari ale Consiliului Local Snagov specifice activității serviciului;
 • asigură arhivarea documentelor în funcție de specificul acestora;
 • întocmește diferite situații statistice specifice obiectului de activitate.

Compartiment contracte domeniul public si privat

 • desfășoară activitățile de evidență și urmărire a încasării veniturilor bugetului local;
 • ține evidența taxelor locale și a chiriilor datorate, a penalităților și dobânzilor pentru încasările cuprinse în fișele analitice de urmărire, care au următoarele surse;
 • ține evidența taxelor locale sau chirii datorate ocupării domeniului public cu chioșcuri, comerț de întâmpinare, organizări de șantier, comerț ocazional, tonete, măsuțe, rulote, amplasarea firmelor și reclamelor etc.;
 • ține evidența taxelor locale datorate ocupării cu garaje a domeniului public sau privat al comunei Snagov;
 • urmareste incasarea oricaror alte venituri la bugetul local, conform prevederilor legale;
 • efectuează un punctaj periodic cu serviciile de specialitate ale Primăriei comunei Snagov privind agenții economici care ocupă domeniul public și privat, de pe raza comunei Snagov;
 • întocmește fișele de urmărire privind sumele datorate de către agenții economici, precum și calculul dobânzilor și penalităților, responsabilitatea corectitudinii înregistrărilor revenind persoanei care întocmește fișa respectivă;
 • încadrează taxele în cuantumul aprobat de către Consiliul Local al comunei Snagov;
 • calculează taxele locale de la deținătorii de construcții provizorii, garaje-autoturisme, conform zonării stabilite de către compartimentele de specialitate;
 • întocmește până la termenele stabilite prin hotărâri ale Consiliului Local, borderourile cu sumele neachitate de către agenții economici care ocupă domeniul public și privat al comunei Snagov și le transmite compartimentului de specialitate din cadrul Biroului Taxe și Impozite;
 • efectuează, pe bază de program aprobat de către seful ierarhic superior, control în teren cu privire la materia impozabilă;
 • întocmește documentația, după verificarea propunerilor privind scăderea unor debite eronate și înaintează referatul pentru aprobare conducerii instituției;
 • aduce la cunoștința persoanelor interesate orice modificări ale nivelului taxelor datorate și a termenelor de plată;
 • informează conducerea și serviciile de specialitate asupra deficiențelor din dosare;
 • răspunde pentru legalitatea și eficiența operațiunilor prezentate prin documente;
 • transmite Biroului buget, contabilitate situatia lunara privind creantele nou create;
 • executa si alte atributii in domeniu reglementate prin lege.
COMPARTIMENT URBANISM, AMENAJAREA TERITORIULUI, EVIDENTA STRAZI SI NOMENCLATURA STRADALA

Atributii

In domeniul urbanism si amenajarea teritoriului:

 • asigură structurile de execuție în vederea avizării și aprobării documentației de urbanism;
 • face propuneri pentru proiectul regulamentului local de urbanism și a documentațiilor de urbanism și amenajare a teritoriului;
 • asigură menținerea aspectului urban și modernizarea arhitecturală a comunei;
 • verifică scriptic și pe teren impreuna cu Serviciul Public – Politia Locala Snagov respectarea prevederilor legale și a regulamentului de urbanism privind construcțiile (noi, extinderi, reparații capitale, demolări) de pe raza comunei;
 • analizează, verifică, întocmește și eliberează certificate de urbanism, lucrări de construire și demolare pentru construcțiile și amenajările urbanistice din cadrul comunei Snagov;
 • întocmește autorizații de construire imobile noi, consolidări, supraetajări, recompartimentări interioare, construcții și amenajări urbanistice aflate pe teritoriul comunei Snagov;
 • întocmește autorizații de desființare construcții existente;
 • autorizațiile și certificatele de urbanism sunt semnate de Primar, Secretarul comunei si responsabilul cu urbanismul;
 • întocmește invitații în vederea completării documentațiilor și retururi;
 • eliberează și întocmește corespondența specifică prin care se precizează prevederile legale în care se încadrează lucrările de construcție propuse de solicitanți pe raza comunei Snagov;
 • desfășoară program cu publicul: verificare documentații, primire completări, eliberare certificate de urbanism și autorizații, inclusiv planșele anexe vizate spre neschimbare;
 • întocmește situațiile statistice privind autorizațiile și certificatele de urbanism eliberate de către Primarul comunei Snagov;
 • colaborează cu Serviciul public – Politia locala Snagov pe linie de Disciplina în Construcții în vederea rezolvării sesizărilor privind lucrări de construcții efectuate pe raza comunei Snagov;
 • colaborează cu Biroul juridic în vederea instrumentării dosarelor care fac obiectul unor litigii aflate pe rolul instanțelor judecătorești, privind lucrări de construire;
 • colaborează cu compartimentul fond funciar, registru agricol si cadastru agricol, în vederea obținerii datelor privind regimul juridic al terenurilor, necesare la întocmirea certificatelor de urbanism;
 • colaborează cu compartimentele registratură, arhivă și relații cu publicul, în vederea transmiterii către beneficiarii interesați sau către proiectanți a tuturor informațiilor necesare pentru întocmirea unor documentații complete și corecte, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
 • întocmește răspunsuri pentru audiențele la Primar;
 • arhivează documentele eliberate, clasează corespondența și eliberează duplicate ale documentației din arhiva serviciului;
 • verifică documentațiile de urbanism (PUZ și PUD), intrate în serviciu pentru avizare-aprobare, din punct de vedere al respectării legislației în vigoare și încadrării în prevederile PUG;
 • întocmește avize tehnice și referate de înaintare spre aprobare;
 • eliberează și întocmește corespondența specifică în vederea completării documentațiilor de urbanism înaintate spre aprobare;
 • colaborează cu elaboratorii documentațiilor de urbanism pe parcursul procesului de avizare-aprobare a acestora;
 • programează și prezintă documentațiile de urbanism în faza de proiect, spre consultare și avizare, la Comisia tehnică de urbanism și amenajare a teritoriului;
 • redactează și emite avizele de urbanism;
 • întocmește și înaintează proiectele de hotărâre către Consiliul Local al comunei Snagov, în vederea aprobării documentațiilor de urbanism;
 • susține în comisiile Consiliului Local al comunei Snagov, proiectele de hotărâre înaintate spre avizare;
 • emite, la cerere, puncte de vedere asupra încadrării în zone urbanistice a unor amplasamente;
 • colaborează cu alte compartimente din Primăria comunei Snagov pe probleme legate de activitatea de avizare a documentațiilor de urbanism;
 • participă la diverse comisii din cadrul Consiliului Local, la solicitarea acestora, în vederea susținerii documentațiilor de urbanism avizate tehnic în cadrul serviciului;
 • participă la consultări cu proiectanții elaboratori de documentații de urbanism, în conformitate cu recomandările Uniunii Europene;
 • ține evidența scrisă a tuturor lucrărilor care au fost repartizate compartimentului;
 • întocmește borderouri și situații privind stadiul lucrărilor de la momentul înregistrării până în momentul eliberării acestora;
 • întocmește rapoarte de specialitate pentru proiectele de hotărâri referitoare la activități din domeniul de specializare al compartimentului, inițiate de alte compartimente din cadrul Primăriei, precum și de către serviciile publice din subordinea Consiliului Local;
 • verifică pe teren impreuna cu Politia Locala Snagov lucrările pentru care se eliberează certificate de urbanism, autorizații de construire/desființare etc.;
 • analizează, verifică, întocmește și eliberează certificate de urbanism, pentru lucrări de extinderi rețele de utilități, branșamente și racorduri, reabilitări sistem rutier, modernizări și reparații străzi;
 • analizează, verifică, întocmește și eliberează autorizații de construire pentru lucrări de extinderi rețele de utilități branșamente și racorduri, reabilitări sistem rutier, modernizări și reparații străzi aflate pe teritoriul comunei Snagov;
 • întocmește certificate de urbanism și autorizații de construire pentru utilități (electrica, apă, canal, gaze), conform competențelor legale;
 • analizează documentațiile pentru certificate de urbanism și autorizații de construire pentru corpuri și panouri de afișaj, firme și reclame, întocmește și eliberează certificate de urbanism și autorizații de construire;
 • analizează documentațiile pentru avize de amplasare panouri publicitare mobile/pliante, bannere publicitare, ceasuri publice, panouri montate pe vehicule special echipate, întocmește și eliberează avizele sus-amintite;
 • eliberează corespondența către solicitanți, prin care se precizează prevederile legale în care se pot încadra lucrările de construcții în domeniul publicității;
 • analizează oportunitatea și legalitatea propunerilor de amplasament solicitate (activitate de teren și de birou);
 • participa in comisiile de receptie la terminarea lucrarilor si intocmeste regularizarea taxei de autorizatie;
 • colaborează cu alte compartimente din Primăria comunei Snagov pe probleme legate de activitatea de publicitate.

In domeniul evidenta strazi si nomenclatura stradala:

 • întocmește și gestionează o bază de date cuprinzătoare cu privire la toate informațiile legate de imobile, străzi, inclusiv cele situate în zone nou înființate, care cuprind parcelări ce s-au format ca urmare a aplicării Legilor fondului funciar;
 • propune denumiri (schimbarea denumirii) de străzi;
 • atribuie numere poștale noi;
 • inventariază numerele poștale pe străzi și propune renumerotarea în cazul în care există erori de atribuire a acestor numere;
 • are acces la baza de date și informații urbane (hărți, schițe, planuri cadastrale, documentații și planuri de urbanism și amenajarea teritoriului) și contribuie la actualizarea periodică a acestor date;
 • propune întocmirea PUZ-urilor pentru constituiri de străzi noi;
 • îndeplinește orice alte sarcini dispuse de seful ierarhic;
 • ia in evidenta si comunica institutiilor si serviciilor publice Hotararile Consiliului Local privind modificarea denumirii strazilor;
 • îndeplinește orice alte sarcini dispuse de conducerea direcției;
SERVICIUL PUBLIC — POLITIA LOCALA SNAGOV

Atributii:

Serviciul Public-Poliția Locală Snagov este constituit și funcționează potrivit prevederilor Legii nr.155/2010 a Poliției Locale, Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a poliției locale aprobat prin H.G. nr.1332/2010, organigramei și a statului de funcții aprobate de Consiliul Local al comunei Snagov

Serviciul Public-Poliția Locală Snagov este un compartiment functional fără personalitate juridică, in cadrul aparatului de specialiatate al Primarului, sub directa coordonare a Primarului comunei Snagov, destinată să apere drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei, a proprietății private și publice, să prevină și să descopere infracțiunile pe raza de competență, în următoarele domenii:

 • ordinea și liniștea publică, precum și paza bunurilor;
 • circulația pe drumurile publice;
 • disciplina în construcții și afișajul stradal;
 • protecția mediului;
 • activitatea comercială;
 • evidența persoanelor;
 • alte domenii stabilite prin lege.

Sediul Serviciului Public-Poliția Locală Snagov este in cladirea administrativa a Primariei comunei Snagov (etaj 2) din localitatea Ghermanesti, strada Sos. Ghermanesti nr. 49, comuna Snagov, județul Ilfov.

Întreaga activitate a Serviciului Public-Poliția Locală Snagov se desfășoară exclusiv pe baza și în executarea legii, precum și a actelor autorității deliberative și ale celei executive ale administrației publice locale în interesul comunității locale, în conformitate cu reglementările specifice fiecărui domeniu de activitate, cu respectarea principiilor legalității, încrederii, previzibilității, proximității și proporționalității, deschiderii și transparenței, eficienței și eficacității, răspunderii și responsabilității, imparțialității și nediscriminării.

Modul de organizare, structura organizatorica, sistemul de relații și funcționarea Serviciului Public-Poliția Locală Snagov sunt reglementate prin Regulamentul de Organizare si Functionare al Serviciului Public – Politia Locala Snagov aprobat de Consiliul Local al comunei Snagov prin H.C.L. nr.16 din 31 martie 2011.

Șeful Serviciului de Poliție Locală Snagov îndeplinește o funcție de autoritate publică și este șef al personalului propriu pe care îl conduce și îl controlează. Acesta își îndeplinește atribuțiile în mod nemijlocit sub autoritatea și controlul Primarului.

În îndeplinirea atribuțiilor și sarcinilor specifice, Serviciul de Poliție Locală Snagov cooperează cu unitățile, respectiv cu structurile teritoriale ale Poliției Române, ale Jandarmeriei Române, ale Poliției de Frontieră Române și ale Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, cu celelalte autorități ale administrației publice centrale și locale și colaborează cu organizații neguvernamentale, precum și cu persoane fizice și juridice, în condițiile legii.

În relațiile cu acestea, Poliția Locală Snagov este reprezentată de Seful serviciului sau de un reprezentatnt desemnat de acesta.

CAPITOLUL IV
REGULI ȘI PROCEDURI DE LUCRU GENERALE

Pentru a se asigura bunul mers al activității tuturor compartimentelor din cadrul Primariei comunei Snagov se stabilesc reguli generale de funcționare, care trebuie respectate de către toți salariații.

Procedurile de lucru generale stabilesc modalitatea în care mai multe compartimente din primărie conlucrează în vederea aducerii la îndeplinire a unor sarcini stabilite de conducerea executivului.

Procedura de efectuare a achizițiilor de produse, servicii sau lucrări

Serviciul, biroul sau compartimentul emitent va întocmi un referat de necesitate și oportunitate pentru orice achiziție de servicii sau produse, care va cuprinde:

 • denumirea serviciului sau a produsului;
 • cantitatea de produse solicitată sau lucrarea vizată;
 • valoarea estimată în lei și euro, fără TVA, pe bucată și valoarea totală a achiziției, cumulată pe 12 luni, pentru produsele similare;
 • capitolul din prevederea bugetară pe anul în curs, unde există prevăzute fondurile pentru achiziție.

Referatul va fi semnat de către șeful compartimentului care solicită achiziția, și va purta viza Biroului buget, contabilitate, salarizare.

Referatul va fi semnat de Primar sau Viceprimar în limita delegațiilor de competență și va fi transmis Biroului buget, contabilitate, salarizare în vederea stabilirii modalității de achiziție în conformitate cu prevederile legale.

Biroului buget, contabilitate va constitui un registru special și va nominaliza o persoană de specialitate din cadrul biroului care să urmărească și să țină evidența achizițiilor de produse similare.

Procedura urmăririi contractelor de achiziții publice

Contractele încheiate de Primaria comunei Snagov, cu persoane fizice sau juridice vor fi elaborate și redactate de un reprezentant al primăriei, consilier juridic, care va semna pe fiecare contract elaborat și va răspunde din punct de vedere juridic de corectitudinea datelor, precum si de legalitatea clauzelor.

Contractele propuse de părțile contractante vor avea doar un caracter consultativ.

Contractele se semnează, din partea primăriei, de către Primar, seful compartimentului care a inițiat procedura de achiziție (prin întocmirea referatului de necesitate și oportunitate) sau un împuternicit legal al acestuia, seful Biroului buget, contabilitate, salarizare sau un împuternicit legal al acestuia și va purta viza de control financiar preventiv. Contractele vor fi semnate pe fiecare pagină, de către ambele părți.

După semnare, contractul nu va putea fi propus spre modificare fără a fi însoțit de un referat, în care să se stipuleze natura modificărilor intervenite și numele funcționarului care se face vinovat de redactarea defectuoasă a conținutului contractului respectiv.

Biroul buget, contabilitate, salarizare va transmite o copie după contract, spre urmărire și gestionare, însoțit de o adresă, structurii care a inițiat achiziția respectivă iar seful acesteia va desemna o persoană din subordinea sa care, va urmări modul de îndeplinire a clauzelor contractului.

Procesul-verbal de recepție a serviciului sau produsului care face obiectul contractului va fi semnat de către seful structurii inițiatoare, persoana desemnată să urmărească contractul și celelalte părți contractante.

Facturile emise de către partea contractantă vor purta viza „bun de plata”, plata se va efectua numai dupa acordarea controlului financiar preventiv.

Procedura gestionării și comunicării informațiilor de interes public

În conformitate cu prevederile Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, prin informații de interes public se înțelege orice informație care privește activitățile unei autorități publice sau instituții publice, indiferent de suportul ori de forma sau de modul de exprimare a informației.

Pentru a se asigura informarea eficientă și corectă a cetățenilor care se adresează primăriei, prin intermediul compartimentelor care desfășoară activități de relații cu publicul, din aparatul de specialitate al Primarului au obligația de a comunica acestora, din oficiu, toate informațiile de interes public, pentru a fi puse la dispoziția cetățenilor, precum și toate modificările care apar pe parcursul timpului.

Vor fi comunicate din oficiu următoarele informații de interes public:

 • actele normative care reglementează organizarea și funcționarea primăriei;
 • structura organizatorică, atribuțiile compartimentelor, programul de funcționare, programul de audiențe al primariei comunei Snagov, numele și prenumele persoanelor din conducerea primăriei și ale funcționarului responsabil cu difuzarea informațiilor publice;
 • coordonatele de contact ale primariei comunei Snagov, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail și adresa paginii de internet;
 • sursele financiare, bugetul și bilanțul contabil;
 • lista cuprinzând documentele de interes public;
 • lista cuprinzând categoriile de documente, produse și/sau servicii, gestionate potrivit legii;
 • modalitățile de contestare a deciziei autorității sau a instituției publice în situația în care persoana se consideră vătămată în privința dreptului de acces la informațiile de interes public solicitate.

Aceste informații vor fi comunicate si persoanei desemnate pentru actualizarea paginii de web a primariei comunei Snagov.

Conducătorii compartimentelor care desfășoară relații cu publicul au obligația de a sesiza, în scris, sefii structurilor din cadrul primăriei, cu privire la neregulile apărute în ceea ce privește comunicarea corectă și la timp a informațiilor de interes public, în vederea remedierii cât mai urgente a acestora.

Procedura privind audiențele

După înregistrarea formularelor de audiență de către funcționarii desemnați, acestea vor fi trimise la secretariatul Primarului sau Viceprimarului și la serviciile, birourile (compartimentele) din cadrul primăriei, după caz.

Formularele de audiență vor fi distribuite spre completare, compartimentelor de resort și vor fi returnate după completarea lor corectă.

Secretariatul Primarului sau Viceprimarului, precum si serviciile, birourile, (compartimentele independente) vor întocmi (conform precizărilor primite de la Primar, Viceprimar), programarea persoanelor care vor fi primite în audiență și vor asigura înscrierea lor într-un registru special destinat acestui scop; totodată, vor anunța telefonic sau în scris, persoanele programate asupra datei și locului ținerii audiențelor; cu o zi înaintea ținerii audiențelor vor comunica funcționarilor desemnați din cadrul Compartimentului relații publice, data, ora și lista persoanelor programate. În timpul audiențelor, persoanele desemnate, menționate anterior, se vor îngriji de completarea corespunzătoare a formularelor.

Procedura privind comunicarea modului de soluționare a sesizărilor telefonice primite de la populație

Compartimentele din cadrul primăriei, care au primit spre soluționare sesizări telefonice înregistrate și distribuite de către Compartimentul relații publice au obligația de a comunica în scris, sau de a completa într-un program informatic special destinat acestui scop, modul de soluționare a sesizărilor, conform prevederilor legale.

Procedura privind publicarea anunțurilor în mijloacele mass-media

Pentru orice anunț care trebuie publicat în mass-media este necesar un referat al compartimentului emitent, aprobat de Primar, în care să se specifice clar data apariției, publicațiile, numărul de apariții și zilele aparițiilor, precum și alte detalii referitoare la modul de mediatizare (dimensiunile pentru machetarea paginii). În cazul anunțurilor de televiziune și radio se va indica data apariției, numărul de apariții și tronsonul de timp în care se dorește a fi emis, întrucât acesta depinde de orele de audiență.

Referatul aprobat, împreună cu textul în clar al anunțului, semnat de emitent, se va trimite catre cabinetul Primarului cu cel puțin două zile înainte de data primei apariții, pentru a avea timpul minim necesar în vederea pregătirii publicării.

Reguli generale privind utilizarea tehnicii de calcul

Salariații Primariei comunei Snagov au obligația de a utiliza tehnica de calcul (calculatoare, imprimante, copiatoare) din dotare numai în interes de serviciu, în scopul îndeplinirii sarcinilor ce le-au fost atribuite.

Este interzis accesul la tehnica de calcul a persoanelor din afara aparatului de specialitate al Primarului comunei Snagov.

În cazul apariției unor defecțiuni în funcționarea aparaturii, salariații au obligația de a anunța telefonic sau în scris personalul desemnat pentru remedierea defectiunilor.

Este interzisă intervenția din proprie inițiativă asupra aparaturii sau modificarea setărilor stabilite de persoana sau firma desemnata.

Este interzisă instalarea oricăror programe sau aplicații fără înștiințarea și/sau acordul specialiștilor.

Este interzisă instalarea programelor pentru care Primaria comunei Snagov nu a achiziționat licențe.

Este interzisă instalarea și utilizarea jocurilor pe calculator.

Este interzis accesul neautorizat la bazele de date, sau folosirea altui nume de utilizator și parolă fără acceptul utilizatorului care are drept de acces.

Salariații au obligația de a păstra confidențialitatea propriilor parole de acces la diferite aplicații.

Este interzis accesul în camera serverelor, pe cât posibil, comunicarea problemelor sau defecțiunilor apărute se va face telefonic.

Se interzice accesul direct pe server oricărei persoane, în afara salariaților desemnați.

Este interzisă listarea sau copierea de documente în interes personal; în cazul documentelor de serviciu, se vor lista/copia minimum de pagini necesare, pentru a evita consumurile inutile de materiale (hârtie, toner) și suprasolicitarea aparaturii. Un act normativ se va lista o singură dată și va fi pus la dispoziția tuturor salariaților unui compartiment, sau se va consulta direct pe calculator.

Reguli generale privind utilizarea telefoanelor mobile, fixe și a autoturismelor din dotare

Telefoanele mobile, fixe, precum și autoturismele din dotare se vor utiliza numai în interes de serviciu.

Contravaloarea depășirilor telefonice se va suporta de către fiecare salariat în parte (în cazul telefoanelor mobile) sau de către toți membrii unui compartiment, care au acces la un telefon fix, prin grija Biroului buget, contabilitate, salarizare.

Toate convorbirile internaționale se vor consemna într-un registru special destinat acestui scop, în care se va trece numele, funcția, data, numărul de telefon și scopul convorbirii efectuate.

Autoturismele din dotare se vor folosi numai cu acceptul șefului de compartiment.

Reguli generale privind circulația și operarea documentelor in cadrul primariei comunei Snagov

Toate documentele care circulă în și între diferitele compartimente ale Primariei comunei Snagov vor primi un număr de înregistrare. Salariații primăriei care au sarcina de a opera în programul de urmărire a cererilor au obligația de a respecta întocmai instrucțiunile cu privire la înregistrarea, circulația și expedierea documentelor primite în scris.

Între diferitele compartimente, documentele vor circula pe bază de semnătură de predare/primire, într-un registru sau borderou, în care se va specifica numărul și data înregistrării documentului, data primirii/predării, numele și semnătura în clar a celui care a primit documentul.

Fiecare compartiment sau direcție în parte va stabili care este circuitul normal al fiecărui tip de document, astfel încât să se elimine pe cât posibil întârzierea nejustificată a rezolvării unei probleme, cu respectarea reglementărilor legale în vigoare.

Circuitul unui tip de document se poate modifica, în funcție de necesități, de către fiecare compartiment sau direcție în parte, prin stabilirea unor reguli interne, care vor fi aduse la cunoștința tuturor celor implicați în rezolvarea problemei respective.

Salariații Primariei comunei Snagov au obligația de a rezolva problemele specifice și de a răspunde solicitărilor petenților, în termenele de rezolvare precizate prin dispozițiile legale.

Notele interne, transmise între diferite compartimente, au termen de răspuns 24 de ore de la data primirii.

Înregistrarea documentelor se va face numai de către salariații special desemnați și instruiți în acest scop.

Mânuirea și păstrarea ștampilelor care se aplică pe documente, folosite de Consiliul Local al comunei Snagov, Primarul comunei Snagov, serviciile si birourilor de specialitate din cadrul primăriei se va face numai de către funcționarii publici desemnați.

Procedura privind participarea cetățenilor și a asociațiilor legal constituite la procesul de elaborare a actelor normative și la procesul de luare a deciziilor, în conformitate cu prevederile privind transparența decizională în administrația publică

În scopul aplicării prevederilor privind transparența decizională, compartimentele de specialitate din cadrul primariei comunei Snagov, vor întocmi anunțul referitor la elaborarea unui proiect de act normativ, care va cuprinde o notă de fundamentare, o expunere de motive sau, după caz, un referat de aprobare privind necesitatea adoptării actului normativ propus, precum și textul complet al proiectului respectiv.

Persoana desemnată va înainta anunțurile în format electronic, pentru a fi publicate pe pagina de web a primăriei. Totodată, persoana desemnată se va ocupa de afișarea anunțurilor la avizierul primăriei, va transmite proiectele de acte normative tuturor persoanelor care au depus o cerere pentru primirea acestor informații și se va ocupa cu centralizarea propunerilor venite din partea cetățenilor, referitoare la proiectele de acte normative, propuneri pe care le va înainta apoi compartimentelor de specialitate din cadrul primăriei.

Anunțul referitor la elaborarea unui proiect de act normativ trebuie să fie adus la cunoștința publicului cu cel puțin 30 de zile înainte de supunerea spre analiză, avizare și adoptare de către autoritățile publice.

Norme de conduită profesională ale funcționarilor publici

Normele de conduită profesională sunt obligatorii pentru funcționarii publici, precum și pentru persoanele care ocupă temporar o funcție publică. Aceste norme urmăresc creșterea calității serviciului public, eliminarea birocrației și a faptelor de corupție, crearea unui climat de încredere și respect reciproc între cetățeni și funcționarii publici.

Principiile care guvernează conduita profesională a funcționarilor publici sunt următoarele:

 • supremația Constituției și a legii, principiu conform căruia funcționarii publici au îndatorirea de a respecta Constituția și legile țării, principiu conform căruia funcționarii publici au îndatorirea de a considera interesul public mai presus decât interesul personal, în exercitarea funcției publice;
 • asigurarea egalității de tratament a cetățenilor în fața autorităților și instituțiilor publice, principiu conform căruia funcționarii publici au îndatorirea de a aplica același regim juridic în situații identice sau similare;
 • profesionalismul, principiu conform căruia funcționarii publici au obligația de a îndeplini atribuțiile de serviciu cu responsabilitate, competență, eficiență, corectitudine și conștiinciozitate;
 • imparțialitatea și independența, principiu conform căruia funcționarii publici sunt obligați să aibă o atitudine obiectivă, neutră față de orice interes politic, economic, religios sau de altă natură, în exercitarea funcției publice;
 • integritatea morală, principiu conform căruia funcționarilor publici le este interzis să solicite sau să accepte, direct ori indirect, pentru ei sau pentru alții, vreun avantaj ori beneficiu în considerarea funcției publice pe care o dețin sau să abuzeze în vreun fel de această funcție;
 • libertatea gândirii și a exprimării, conform căreia funcționarii publici pot să-și exprime și să-și fundamenteze principiile, cu respectarea ordinii de drept și a bunelor moravuri;
 • cinstea și corectitudinea, principiu conform căruia în exercitarea funcției publice și în îndeplinirea atribuțiunilor de serviciu, funcționarii publici trebuie să fie de bună credință;
 • deschiderea și transparența, principiu conform căruia activitățile desfășurate de funcționarii publici în exercitarea funcției lor sunt publice și pot fi supuse monitorizării cetățenilor.

Normele generale de conduită profesională a funcționarilor publici sunt următoarele:

 • funcționarii publici au obligația de a asigura un serviciu public de calitate în beneficiul cetățenilor, prin participarea activă la luarea deciziilor și la transpunerea lor în practică, în scopul realizării competențelor autorităților și ale instituțiilor publice;
 • in exercitarea funcției publice, funcționarii publici au obligația de a avea un comportament profesionist, precum și de a asigura, în condițiile legii, transparența administrativă, pentru a caștiga și a menține încrederea cetățenilor în integritatea, imparțialitatea și eficacitatea autorităților și instituțiilor publice;
 • funcționarii publici au obligația ca, prin actele și faptele lor, să respecte Constituția, legile țării și să acționeze pentru punerea în aplicare a dispozițiilor legale, în conformitate cu atribuțiile ce le revin, cu respectarea eticii profesionale;
 • funcționarii publici trebuie să se conformeze dispozițiilor legale privind restrângerea exercițiului unor drepturi, datorată naturii funcțiilor publice deținute;
 • funcționarii publici au obligația de a apăra în mod loial prestigiul autorității sau instituției publice în care își desfășoară activitatea, precum și de a se abține de la orice act ori fapt care poate produce prejudicii imaginii sau intereselor legale ale primăriei.

Funcționarilor publici le este interzis:

 • să exprime public aprecieri neconforme cu realitatea în legătură cu activitatea autorităților sau instituțiilor publice în care își desfășoară activitatea, cu politicile și strategiile acesteia ori cu proiectele de acte cu caracter normativ sau individual;
 • să facă aprecieri neautorizate în legătură cu litigile aflate în curs de soluționare și în care autoritatea sau instituția publică în care își desfășoară activitatea are calitatea de parte;
 • să dezvăluie informații care nu au caracter public, în alte condiții decât cele prevăzute de lege;
 • să dezvăluie informațiile la care au acces în exercitarea funcției publice, dacă această dezvăluire este de natură să atragă avantaje necuvenite ori -să prejudicieze imaginea sau drepturile instituției ori ale unor funcționari publici, precum și ale persoanelor fizice sau juridice;
 • să acorde asistență și consultanță persoanelor fizice sau juridice în vederea promovării de acțiuni juridice ori de altă natură împotriva statului sau autorității ori instituției publice în care își desfășoară activitatea.

Prevederile se aplică și după încetarea raportului de serviciu, pe o perioadă de doi ani, dacă dispozițiile din legi speciale nu prevăd alte termene.

Dezvăluirea informațiilor care nu au caracter public sau remiterea documentelor care conțin asemenea informații, la solicitarea reprezentanților unei alte autorități ori instituții publice, este permisă numai cu acordul conducătorului autorității sau instituției publice în care funcționarul public respectiv își desfășoară activitatea.

Prevederile prezentului cod de conduită nu pot fi interpretate ca o derogare de la obligația legală a funcționarilor publici de a furniza informații de interes public celor interesați, în condițiile legii.

În îndeplinirea atribuțiilor de serviciu, funcționarii publici au obligația de a respecta demnitatea funcției publice deținute, corelând libertatea dialogului cu promovarea intereselor autorității sau instituției publice în care își desfășoară activitatea.

În activitatea lor, funcționarii publici au obligația de a respecta libertatea opiniilor și de a nu se lăsa influențați de considerente personale sau de popularitate. În exprimarea opiniilor, funcționarii publici trebuie să aibă o atitudine conciliantă și să evite generarea conflictelor datorate schimbului de păreri.

Relațiile cu mass-media se asigură de către funcționarii publici desemnați în acest sens de conducătorul unității sau instituției publice, în condițiile legii.

Funcționarii publici desemnați să participe la activități sau dezbateri publice, în calitate oficială, trebuie să respecte limitele mandatului de reprezentare încredințat de conducătorul autorității ori instituției publice în care își desfășoară activitatea.

În cazul în care nu sunt desemnați în acest mod, funcționarii publici pot participa la activități sau dezbateri publice, având obligația de a face cunoscut faptul că opinia exprimată nu reprezintă punctul de vedere oficial al autorității ori instituției publice în cadrul căreia își desfășoară activitatea.

În exercitarea funcției publice, funcționarilor publici le este interzis:

 • să participe la colectarea de fonduri pentru activitatea partidelor politice;
 • să furnizeze sprijin logistic candidaților la funcții de demnitate publică;
 • să colaboreze, în afara relațiilor de serviciu, cu persoanele fizice sau juridice care fac donații ori sponsorizări partidelor politice;
 • să afișeze, în cadrul autorităților sau instituțiilor publice, însemne ori obiecte inscripționate cu sigla sau denumirea partidelor politice ori a candidaților acestora.

În considerarea funcției publice deținute, funcționarilor publici le este interzis să permită utilizarea numelui sau imaginii proprii în acțiuni publicitare pentru promovarea unei activități comerciale, precum și în scopuri electorale.

În relațiile cu personalul din cadrul autorității sau instituției publice în care își desfășoară activitatea, precum și cu persoanele fizice sau juridice, funcționarii publici sunt obligați să aibă un comportament bazat pe respect, bună credință, corectitudine și amabilitate.

Funcționarii publici au obligația de a nu aduce atingere onoarei, reputației și demnității persoanelor din cadrul autorității sau instituției publice în care își desfășoară activitatea, precum și persoanelor cu care intră în legătură în exercitarea funcției publice, prin:

 • întrebuințarea unor expresii jignitoare;
 • dezvăluirea unor aspecte ale vieții private;
 • formularea unor sesizări sau plângeri calomnioase.

Funcționarii publici trebuie să adopte o atitudine imparțială și justificată pentru rezolvarea clară și eficientă a problemelor cetățenilor. Au obligația să respecte principiul egalității cetățenilor în fața legii și a autorităților publice, prin:

 • promovarea unor soluții similare sau identice, raportate la aceeași categorie de situații de fapt;
 • eliminarea oricărei forme de discriminare, bazate pe aspecte privind naționalitatea, convingerile religioase și politice, starea materială, sănătatea, vârsta, sexul sau alte aspecte.

Funcționarii publici care reprezintă autoritatea sau instituția publică în cadrul unor activități cu caracter internațional au obligația să promoveze o imagine favorabilă țării și autorității sau instituției publice pe care o reprezintă.

În relațiile cu reprezentanții autorităților publice din alte state, funcționarilor publici le este interzis să exprime opinii personale privind aspecte naționale sau dispute internaționale.

În deplasările externe, funcționarii publici sunt obligați să aibă o conduită conformă cu regulile de protocol și le este interzisă încălcarea legilor și obiceiurilor din țara gazdă.

Funcționarii publici nu trebuie să solicite ori să accepte cadouri, servicii, favoruri, invitații sau orice alt avantaj, care le sunt destinate personal, familiei, părinților, prietenilor ori persoanelor cu care au avut relații de afaceri sau de natură politică, care le pot influența imparțialitatea în exercitarea funcțiilor publice deținute, ori pot constitui o recompensă în raport cu aceste funcții.

În procesul de luare a deciziilor, funcționarii publici au obligația să acționeze conform prevederilor legale și să-și exercite capacitatea de apreciere în mod fundamentat și imparțial.

Funcționarilor publici le este interzis să promită luarea unei decizii de către autoritatea sau instituția publică, de către alți funcționari publici, precum și îndeplinirea atribuțiilor în mod privilegiat.

În exercitarea atribuțiunilor specifice funcțiilor publice de conducere, funcționarii publici au obligația să asigure egalitatea de șanse și tratament cu privire la dezvoltarea carierei în funcția publică pentru toți funcționarii publici din subordine.

Funcționarii publici de conducere au obligația să examineze și să aplice cu obiectivitate criteriile de evaluare a competenței profesionale, pentru personalul din subordine, atunci când propun ori aprobă avansări, promovări, transferuri, numiri sau eliberări din funcții ori acordarea de stimulente materiale sau morale, excluzând orice formă de favoritism ori discriminare.

Se interzice funcționarilor publici de conducere să favorizeze sau să defavorizeze accesul ori promovarea în funcția publică, pe criterii discriminatorii, de rudenie, afinitate sau alte criterii neconforme cu principiile legale, prevăzute anterior.

Este interzisă folosirea de către funcționarii publici, în alte scopuri decât cele prevăzute de lege, a prerogativelor funcției publice deținute.

Prin activitatea de luare a deciziilor, de consiliere, de elaborare a proiectelor de acte normative, de evaluare sau de participare la acțiuni de control, funcționarilor publici le este interzisă urmărirea obținerii de foloase sau avantaje în interes personal ori producerea de prejudicii materiale sau moral altor persoane.

Funcționarilor publici le este interzis să folosească poziția oficială pe care o dețin sau relațiile pe care le-au stabilit în exercitarea funcției publice, pentru a influența anchetele interne ori externe, sau pentru a determina luarea unei anumite măsuri.

Funcționarilor publici le este interzis să impună altor funcționari publici să se înscrie în organizații sau asociații, indiferent de natura acestora, ori să le sugereze acest lucru, promițându-le acordarea unor avantaje materiale sau profesionale.

Funcționarii publici sunt obligați să asigure ocrotirea proprietății publice și private a statului și a unităților administrativ teritoriale, să evite producerea oricărui prejudiciu, acționând în orice situație ca un bun proprietar.

Funcționarii publici au obligația să folosească timpul de lucru, precum și bunurile aparținând autorității sau instituției publice numai pentru desfășurarea activităților aferente funcției publice deținute.

Funcționarii publici trebuie să propună și să asigure, potrivit atribuțiilor care le revin, folosirea utilă și eficientă a banilor publici, în conformitate cu prevederile legale.

Funcționarilor publici care desfășoară activități publicistice în interes personal sau activități didactice le este interzis să folosească timpul de lucru sau logistica autorității sau a instituției publice pentru realizarea acestora.

Orice funcționar public poate achiziționa un bun aflat în proprietatea privată a statului sau a unităților administrativ teritoriale, supus vânzării în condițiile legii, cu excepția următoarelor cazuri:

 • când a luat cunoștință, în cursul sau ca urmare a îndeplinirii atribuțiilor de serviciu, despre valoarea ori calitatea bunurilor care urmează să fie vândute;
 • când a participat, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, la organizarea vânzării bunului respectiv;
 • când poate influența operațiunile de vânzare sau când a obținut informații la care persoanele interesate de cumpărare a bunului nu au avut acces.

Dispozițiile se aplică în mod corespunzător și în cazul concesionării sau închirierii unui bun aflat în proprietatea publică ori privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale.

Funcționarilor publici le este interzisă furnizarea informațiilor referitoare la bunurile proprietate publică sau privată a statului, ori a unităților administrativ-teritoriale, supuse operațiunilor de vânzare, concesionare sau închiriere, în alte condiții decât cele prevăzute de lege.

Norme de conduită profesională pentru personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Snagov

Normele de conduită prevăzute mai jos sunt obligatorii pentru personalul contractual din aparatul de specialitate al Primarului comunei Snagov

Principiile care guvernează conduita profesională a personalului contractual sunt următoarele:

 • prioritatea interesului public – principiu conform căruia personalul contractual are îndatorirea de a considera interesul public mai presus decât interesul personal, în exercitarea atribuțiilor funcției;
 • asigurarea egalității de tratament al cetățenilor în fața autorităților și instituției publice – principiu conform căruia personalul contractual are îndatorirea de a aplica același regim juridic în situații identice sau similare;
 • profesionalismul – principiu conform căruia personalul contractual are obligația de a îndeplini atribuțiile de serviciu cu responsabilitate, competență, eficiență, corectitudine și conștiinciozitate;
 • imparțialitate și nediscriminarea – principiu conform căruia angajații contractuali sunt obligați să aibă o atitudine obiectivă, neutră față de orice interes public, economic, religios sau de altă natură, în exercitarea atribuțiilor funcției;
 • integritatea morală – principiu conform căruia personalului cotractual îi este interzis să solicite sau să accepte, direct ori indirect, pentru el sau pentru altul, vreun avantaj ori beneficiu moral sau material;
 • libertatea gândirii și a exprimării – principiu conform căruia personalul contractual poate să-și exprime și să-și fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii de drept și a bunelor moravuri;
 • cinstea și corectitudinea – principiu conform căruia, în exercitarea funcției și în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu, personalul contractual trebuie să fie de bună-credință și să acționeze pentru îndeplinirea conformă a atribuțiilor de serviciu;
 • deschiderea și transparența – principiu conform căruia activitățile desfășurate de angajații contractuali în exercitarea atribuțiilor funcțiilor lor sunt publice și pot fi supuse monitorizării cetățenilor.

Normele generale de conduită profesională pentru personalul contractual din cadrul instituției sunt cele referitoare la asigurarea unui serviciu public de calitate.

Personalul contractual are obligația de a asigura un serviciu public de calitate în beneficiul cetățenilor, prin participarea activă la luarea deciziilor și la transpunerea lor în practică, în scopul realizării competențelor autorităților și ale instituțiilor publice, în limitele atribuțiilor stabilite prin fișa postului.

În exercitarea funcției, personalul contractual are obligația de a avea un comportament profesionist, precum și de a asigura, în condițiile legii, transparența administrativă, pentru a câștiga și a menține încrederea publicului în integritatea, imparțialitatea și eficacitatea autorităților și instituțiilor publice.

Respectarea Constituției și a legilor

Angajații contractuali au obligația ca, prin actele și faptele lor, să respecte Constituția, legile țării și să acționeze pentru punerea în aplicare a dispozițiilor legale, în conformitate cu atribuțiile care le revin, cu respectarea eticii profesionale.

Personalul contractual trebuie să se conformeze dispozițiilor legale privind restrângerea exercițiului unor drepturi, datorată naturii funcțiilor deținute.

Loialitatea față de autoritățile și instituțiile publice

Personalul contractual are obligația de a apăra, cu loialitate, prestigiul autorității și instituției publice în care își desfășoară activitatea, precum și de a se abține de la orice act ori fapt care poate produce prejudicii imaginii sau intereselor legale ale acestuia.

Angajaților contractuali le este interzis:

 • să exprime în public aprecieri neconforme cu realitatea în legătură cu activitatea autorității sau instituției publice în care își desfășoară activitatea, cu politicile și strategiile acesteia ori cu proiectele de acte cu caracter normativ sau individual;
 • să facă aprecieri în legătură cu litigiile aflate în curs de soluționare și în care autoritatea sau instituția publică în care își desfășoară activitatea are calitatea de parte, dacă nu sunt abilitați în acest sens;
 • să dezvăluie informații care nu au caracter public, în alte condiții decât cele prevăzute de lege;
 • să dezvăluie informațiile la care au acces în exercitarea funcției, dacă această dezvăluire este de natură să atragă avantaje necuvenite ori să prejudicieze imaginea sau drepturile instituției ori ale unor funcționari publici sau angajați contractuali, precum și ale persoanelor fizice sau juridice;
 • să acorde asistență și consultanță persoanelor fizice sau juridice, în vederea promovării de acțiuni juridice ori de altă natură împotriva statului sau autorității ori instituției publice în care își desfășoară activitatea.

Prevederile se aplică și după încetarea raportului de muncă, pentru o perioadă de doi ani, dacă dispozițiile din legi speciale nu prevăd alte termene.

Prevederile prezentului cod de conduită nu pot fi interpretate ca o derogare de la obligația legală a personalului contractual de a furniza informații de interes public celor interesați, în condițiile legii.

În îndeplinirea atribuțiilor de serviciu angajații contractuali au obligația de a respecta demnitatea funcției deținute, corelând libertatea dialogului cu promovarea intereselor autorității sau instituției publice în care își desfășoară activitatea.

În activitatea lor angajații contractuali au obligația de a respecta libertatea opiniilor și de a nu se lăsa influențați de considerente personale.

În exprimarea opiniilor, personalul contractual trebuie să aibă o atitudine conciliantă și să evite generarea conflictelor datorate schimbului de păreri.

Relațiile cu mijloacele de informare în masă se asigură de către persoanele desemnate în acest sens de conducătorul autorității sau instituției publice, în condițiile legii.

Angajații contractuali desemnați să participe la activități sau dezbateri publice, în calitate oficială, trebuie să respecte limitele mandatului de reprezentare încredințat de conducătorul autorității ori instituției publice în care își desfășoară activitatea sau mandatul dat de demnitarul în cabinetul căruia sunt încadrați.

În cazul în care nu sunt desemnați în acest sens, angajații contractuali pot participa la activități sau dezbateri publice, având obligația de a face cunoscut faptul că opinia exprimată nu reprezintă punctul de vedere oficial al autorității ori instituției publice în cadrul căreia își desfășoară activitatea.

În exercitarea funcției deținute, personalului contractual îi este interzis:

 • să participe la colectarea de fonduri pentru activitatea partidelor politice;
 • să furnizeze sprijin logistic candidaților la funcții de demnitate publică;
 • să colaboreze, atât în cadrul relațiilor de serviciu, cât și în afara acestora, cu persoanele fizice sau juridice care fac donații ori sponsorizări partidelor politice;
 • să afișeze în cadrul autorităților sau instituțiilor publice însemne ori obiecte inscripționate cu sigla sau denumirea partidelor politice ori a candidaților acestora.

În considerarea funcției pe care o deține, personalul contractual are obligația de a nu permite utilizarea numelui sau a imaginii proprii în acțiuni publicitare pentru promovarea unei activități comerciale, precum și în scopuri electorale.

În relațiile cu personalul contractual și funcționarii publici din cadrul autorității sau instituției publice în care își desfășoară activitatea, precum și cu persoanele fizice sau juridice, angajații contractuali sunt obligați să aibă un comportament bazat pe respect, bună-credință, corectitudine și amabilitate.

Personalul contractual are obligația de a nu aduce atingere onoarei, reputației și demnității persoanelor din cadrul autorității sau instituției publice în care își desfășoară activitatea, precum și ale persoanelor cu care intră în legătură în exercitarea funcției, prin:

 • întrebuințarea unor expresii jignitoare;
 • dezvăluirea aspectelor vieții private;
 • formularea unor sesizări sau plângeri calomnioase.

Personalul contractual trebuie să adopte o atitudine imparțială și justificată pentru rezolvarea clară și eficientă a problemelor cetățenilor. Personalul contractual are obligația să respecte principiul egalității cetățenilor în fața legii și a autorității publice, prin:

 • promovarea unor soluții coerente, conform principiului tratamentului nediferențiat, raportate la aceeași categorie de situații de fapt;
 • eliminarea oricărei forme de discriminare bazate pe aspecte privind naționalitatea, convingerile religioase și politice, starea materială, sănătatea, vârsta, sexul sau alte aspecte.

Personalul contractual care reprezintă autoritatea sau instituția publică în cadrul unor organizații internaționale, instituții de învățământ, conferințe, seminarii și alte activități cu caracter internațional are obligația să promoveze o imagine favorabilă țării și autorității sau instituției publice pe care o reprezintă.

În relațiile cu reprezentanții altor state, angajații contractuali au obligația de a nu exprima opinii personale privind aspecte naționale sau dispute internaționale.

În deplasările în afara țării, personalul contractual este obligat să aibă o conduită corespunzătoare regulilor de protocol și să respecte legile și obiceiurile țării gazdă.

Angajații contractuali nu trebuie să solicite ori să accepte cadouri, servicii, favoruri, invitații sau orice alt avantaj, care le sunt destinate personal, familiei, părinților, prietenilor ori persoanelor cu care au avut relații de afaceri sau de natură politică, care le pot influența imparțialitatea în exercitarea funcțiilor publice deținute, ori pot constitui o recompensă în raport cu aceste funcții.

În procesul de luare a deciziilor, angajații contractuali au obligația să acționeze conform prevederilor legale și să își exercite capacitatea de apreciere în mod fundamentat și imparțial.

Angajații contractuali au obligația de a nu promite luarea unei decizii de către autoritatea sau instituția publică, de către alți funcționari publici, precum și îndeplinirea atribuțiilor în mod privilegiat.

În exercitarea atribuțiilor specifice funcțiilor de conducere, angajații contractuali au obligația să asigure egalitatea de șanse și tratament cu privire la dezvoltarea carierei pentru personalul contractual din subordine.

Personalul contractual de conducere are obligația să examineze și să aplice cu obiectivitate criteriile de evaluare a competenței profesionale pentru personalul din subordine, atunci când propune ori aprobă avansări, promovări, transferuri, numiri sau eliberări din funcții ori acordarea de stimulente materiale sau morale, excluzând orice formă de favoritism ori discriminare.

Personalul contractual de conducere are obligația de a nu favoriza sau defavoriza accesul ori promovarea în funcțiile contractuale pe criterii discriminatorii, de rudenie, afinitate sau alte criterii neconforme cu principiile prevăzute la art.3.

Personalul contractual are obligația de a nu folosi atribuțiile funcției deținute în alte scopuri decât cele prevăzute de lege.

Prin activitatea de luare a deciziilor, de consiliere, de evaluare sau de participare la anchete ori acțiuni de control, personalul contractual nu poate urmări obținerea de foloase sau avantaje în interes personal ori producerea de prejudicii materiale sau morale altor persoane.

Angajații contractuali au obligația de a nu interveni sau influența vreo anchetă de orice natură, din cadrul instituției sau din afara acesteia, în considerarea funcției pe care o dețin.

Angajații contractuali au obligația de a nu impune altor angajați contractuali sau funcționari publici să se înscrie în organizații sau asociații, indiferent de natura acestora, ori de a le sugera acest lucru, promițându-le acordarea unor avantaje materiale sau profesionale.

Personalul contractual este obligat să asigure ocrotirea proprietății publice și private a statului și a unităților administrativ-teritoriale, să evite producerea oricărui prejudiciu, acționând în orice situație ca un bun proprietar.

Personalul contractual are obligația să folosească timpul de lucru, precum și bunurile aparținând autorității sau instituției publice numai pentru desfășurarea activităților aferente funcției deținute.

Personalul contractual trebuie să propună și să asigure, potrivit atribuțiilor care îi revin, folosirea utilă și eficientă a banilor publici, în conformitate cu prevederile legale.

Personalului contractual care desfășoară activități publicistice în interes personal sau activități didactice îi este interzis să folosească timpul de lucru ori logistica autorității sau a instituției publice pentru realizarea acestora.

Orice angajat contractual poate achiziționa un bun aflat în proprietatea privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale, supus vânzării în condițiile legii, cu excepția următoarelor cazuri:

 • când a luat cunoștință, în cursul sau ca urmare a îndeplinirii atribuțiilor de serviciu, despre valoarea ori calitatea bunurilor care urmează să fie vândute;
 • când a participat, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, la organizarea vânzării bunului respectiv;
 • când poate influența operațiunile de vânzare sau când a obținut informații la care persoanele interesate de cumpărarea bunului nu au avut acces.

Dispozițiile se aplică în mod corespunzător și în cazul concesionării sau închirierii unui bun aflat în proprietatea publică ori privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale.

Angajaților contractuali le este interzisă furnizarea informațiilor referitoare la bunurile proprietate publică sau privată a statului ori a unităților administrativ-teritoriale, supuse operațiunilor de vânzare, concesionare sau închiriere, în alte condiții decât cele prevăzute de lege.

Prevederile se aplică și în cazul realizării tranzacțiilor prin interpus sau în situația conflictului de interese.

Durata timpului de lucru

Durata normală a timpului de lucru pentru personalul Primariei comunei Snagov angajat cu normă întreagă este de 40 ore pe săptămână, repartizate astfel:

Luni, marți, miercuri, joi:
08.00–16.30
Vineri:
08.00–14.00

Cu un repaus săptămânal de două zile, respectiv sâmbătă și duminică.

Excepție de la acest program fac Polițiștii Locali cu atribuții în domeniul ordinii si linistii publice si a circulației pe drumurile publice, care funcționează în schimburi de 12 ore/zi și 24 ore libere, urmate de 12 ore tura de noapte și 48 ore libere.