Documente Conform Legii 544

LEGE nr. 52 din 21 ianuarie 2003 (*actualizata*)
privind transparenta decizionala in administratia publica
(actualizata pana la data de 13 decembrie 2010*)
EMITENT: PARLAMENTUL
———–
*) Textul initial a fost publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 3 februarie 2003.
Aceasta este forma actualizata de S.C. „Centrul Teritorial de Calcul Electronic” S.A.
Piatra Neamt pana la data de 13 decembrie 2010, cu modificarile si completarile aduse
de: LEGEA nr. 242 din 7 decembrie 2010.
Data Intrarii in vigoare: 13 Decembrie 2010
————————————————————————-
———–
*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 3 februarie 2003.
Aceasta este forma actualizatã de S.C. „Centrul Teritorial de Calcul Electronic” S.A.
Piatra Neamt pânã la data de 13 decembrie 2010, cu modificãrile şi completãrile aduse
de: LEGEA nr. 242 din 7 decembrie 2010.
Parlamentul României adopta prezenta lege.
CAP. 1
Dispoziţii generale
ART. 1
(1) Prezenta lege stabileşte regulile procedurale minimale aplicabile pentru asigurarea
transparenţei decizionale în cadrul autoritãţilor administraţiei publice centrale şi locale,
alese sau numite, precum şi al altor instituţii publice care utilizeazã resurse financiare
publice, în raporturile stabilite între ele cu cetãţenii şi asociaţiile legal constituite ale
acestora.
(2) Legea are drept scop:
a) sa sporeasca gradul de responsabilitate a administraţiei publice fata de cetãţean, ca
beneficiar al deciziei administrative;
b) sa stimuleze participarea activa a cetãţenilor în procesul de luare a deciziilor
administrative şi în procesul de elaborare a actelor normative;
c) sa sporeasca gradul de transparenta la nivelul întregii administraţii publice.
ART. 2
Principiile care stau la baza prezentei legi sunt urmãtoarele:
a) informarea în prealabil, din oficiu, a persoanelor asupra problemelor de interes
public care urmeazã sa fie dezbãtute de autoritãţile administraţiei publice centrale şi
locale, precum şi asupra proiectelor de acte normative;
b) consultarea cetãţenilor şi a asociaţiilor legal constituite, la initiativa autoritãţilor
publice, în procesul de elaborare a proiectelor de acte normative;
c) participarea activa a cetãţenilor la luarea deciziilor administrative şi în procesul de
elaborare a proiectelor de acte normative, cu respectarea urmãtoarelor reguli:
1. şedinţele autoritãţilor şi instituţiilor publice care fac obiectul prezentei legi sunt
publice, în condiţiile legii;
2. dezbaterile vor fi consemnate şi fãcute publice;
3. minutele acestor şedinţe vor fi înregistrate, arhivate şi fãcute publice, în condiţiile
legii.
ART. 3
In sensul prezentei legi, termenii de mai jos se definesc astfel:
a) act normativ – actul emis sau adoptat de o autoritate publica, cu aplicabilitate
generalã;
b) luarea deciziei – procesul deliberativ desfãşurat de autoritãţile publice;
c) elaborarea de acte normative – procedura de redactare a unui proiect de act normativ
anterior supunerii spre adoptare;
d) recomandare – orice punct de vedere, sugestie, propunere sau opinie, exprimatã
verbal sau în scris, primitã de cãtre autoritãţile publice de la orice persoana interesatã în
procesul de luare a deciziilor şi în procesul de elaborare a actelor normative;
e) obligaţia de transparenta – obligaţia autoritãţilor administraţiei publice de a informa
şi de a supune dezbaterii publice proiectele de acte normative, de a permite accesul la
luarea deciziilor administrative şi la minutele şedinţelor publice;
f) asociaţie legal constituitã – orice organizaţie civicã, sindicala, patronala sau orice alt
grup asociativ de reprezentare civicã;
g) minuta – documentul scris în care se consemneazã în rezumat punctele de vedere
exprimate de participanţi la o şedinţa, precum şi rezultatul dezbaterilor;
h) ordine de precãdere – ordinea care determina prioritatea participãrii la şedinţele
publice, în raport cu interesul manifestat fata de subiectul şedinţei;
i) şedinţa publica – şedinţa desfãşurata în cadrul autoritãţilor administraţiei publice şi la
care are acces orice persoana interesatã.
j) documente de politici publice – instrumentele de decizie prin intermediul cãrora sunt
identificate posibilele soluţii pentru rezolvarea problemelor de politici publice, astfel cum
acestea sunt definite şi structurate în Hotãrârea Guvernului nr. 870/2006 privind
aprobarea Strategiei pentru îmbunãtãţirea sistemului de elaborare, coordonare şi
planificare a politicilor publice la nivelul administraţiei publice centrale şi în Hotãrârea
Guvernului nr. 775/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile de
elaborare, monitorizare şi evaluare a politicilor publice la nivel central, cu modificãrile
ulterioare.
———–
Lit. j) a art. 3 a fost introdusã de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 242 din 7 decembrie
2010 publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 828 din 10 decembrie 2010.
ART. 4
Autoritãţile administraţiei publice obligate sa respecte dispoziţiile prezentei legi sunt:
a) autoritãţile administraţiei publice centrale: ministerele, alte organe centrale ale
administraţiei publice din subordinea Guvernului sau a ministerelor, serviciile publice
descentralizate ale acestora, precum şi autoritãţile administrative autonome;
b) autoritãţile administraţiei publice locale: consiliile judeţene, consiliile locale,
primãrii, instituţiile şi serviciile publice de interes local sau judeţean.
ART. 4^1
Dispoziţiile prezentei legi se aplicã şi documentelor de politici publice elaborate de
autoritãţile administraţiei publice centrale, aşa cum sunt acestea prevãzute la art. 4 lit. a).
———
Art. 4^1 a fost introdus de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 242 din 7 decembrie 2010
publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 828 din 10 decembrie 2010.
ART. 5
Prevederile prezentei legi nu se aplica procesului de elaborare a actelor normative şi
şedinţelor în care sunt prezentate informaţii privind:
a) apãrarea naţionala, siguranţa naţionala şi ordinea publica, interesele strategice
economice şi politice ale tarii, precum şi deliberãrile autoritãţilor, dacã fac parte din
categoria informaţiilor clasificate, potrivit legii;
b) valorile, termenele de realizare şi datele tehnico-economice ale activitãţilor
comerciale sau financiare, dacã publicarea acestora aduce atingere principiului
concurentei loiale, potrivit legii;
c) datele personale, potrivit legii.
CAP. 2
Proceduri privind participarea cetãţenilor şi a asociaţiilor legal constituite la procesul
de elaborare a actelor normative şi la procesul de luare a deciziilor
SECŢIUNEA 1
Dispoziţii privind participarea la procesul de elaborare a actelor normative
ART. 6
(1) In cadrul procedurilor de elaborare a proiectelor de acte normative autoritatea
administraţiei publice are obligaţia sa publice un anunţ referitor la aceasta acţiune în siteul
propriu, sa-l afişeze la sediul propriu, într-un spaţiu accesibil publicului, şi sa-l
transmitã cãtre mass-media centrala sau localã, dupã caz. Autoritatea administraţiei
publice va transmite proiectele de acte normative tuturor persoanelor care au depus o
cerere pentru primirea acestor informaţii.
(2) Anunţul referitor la elaborarea unui proiect de act normativ va fi adus la cunoştinţa
publicului, în condiţiile alin. (1), cu cel puţin 30 de zile înainte de supunerea spre analiza,
avizare şi adoptare de cãtre autoritãţile publice. Anunţul va cuprinde o nota de
fundamentare, o expunere de motive sau, dupã caz, un referat de aprobare privind
necesitatea adoptãrii actului normativ propus, textul complet al proiectului actului
respectiv, precum şi termenul limita, locul şi modalitatea în care cei interesaţi pot trimite
în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act
normativ.
(3) Anunţul referitor la elaborarea unui proiect de act normativ cu relevanta asupra
mediului de afaceri se transmite de cãtre initiator asociaţiilor de afaceri şi altor asociaţii
legal constituite, pe domenii specifice de activitate, în termenul prevãzut la alin. (2).
(4) La publicarea anunţului autoritatea administraţiei publice va stabili o perioada de
cel puţin 10 zile pentru a primi în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la
proiectul de act normativ supus dezbaterii publice.
(5) Conducãtorul autoritãţii publice va desemna o persoana din cadrul instituţiei,
responsabilã pentru relaţia cu societatea civilã, care sa primeascã propunerile, sugestiile
şi opiniile persoanelor interesate cu privire la proiectul de act normativ propus.
(6) Proiectul de act normativ se transmite spre analiza şi avizare autoritãţilor publice
interesate numai dupã definitivare, pe baza observaţiilor şi propunerilor formulate potrivit
alin. (4).
(7) Autoritatea publica în cauza este obligatã sa decidã organizarea unei intalniri în
care sa se dezbata public proiectul de act normativ, dacã acest lucru a fost cerut în scris
de cãtre o asociaţie legal constituitã sau de cãtre o alta autoritate publica.
(8) In toate cazurile în care se organizeazã dezbateri publice, acestea trebuie sa se
desfãşoare în cel mult 10 zile de la publicarea datei şi locului unde urmeazã sa fie
organizate. Autoritatea publica în cauza trebuie sa analizeze toate recomandãrile
referitoare la proiectul de act normativ în discuţie.
(9) In cazul reglementãrii unei situaţii care, din cauza circumstanţelor sale
excepţionale, impune adoptarea de soluţii imediate, în vederea evitãrii unei grave atingeri
aduse interesului public, proiectele de acte normative se supun adoptãrii în procedura de
urgenta prevãzutã de reglementãrile în vigoare.
SECŢIUNEA a 2-a
Dispoziţii privind participarea la procesul de luare a deciziilor
ART. 7
(1) Participarea persoanelor interesate la lucrãrile şedinţelor publice se va face în
urmãtoarele condiţii:
a) anunţul privind şedinţa publica se afişeazã la sediul autoritãţii publice, inserat în
site-ul propriu şi se transmite cãtre mass-media, cu cel puţin 3 zile înainte de desfãşurare;
b) acest anunţ trebuie adus la cunoştinţa cetãţenilor şi a asociaţiilor legal constituite
care au prezentat sugestii şi propuneri în scris, cu valoare de recomandare, referitoare la
unul dintre domeniile de interes public care urmeazã sa fie abordat în şedinţa publica;
c) anunţul va conţine data, ora şi locul de desfãşurare a şedinţei publice, precum şi
ordinea de zi.
(2) Difuzarea anunţului şi invitarea specialã a unor persoane la şedinţa publica sunt în
sarcina responsabilului desemnat pentru relaţia cu societatea civilã.
(3) Participarea persoanelor interesate la şedinţele publice se va face în limita locurilor
disponibile în sala de şedinţe, în ordinea de precãdere data de interesul asociaţiilor legal
constituite în raport cu subiectul şedinţei publice, stabilitã de persoana care prezideazã
şedinţa publica.
(4) Ordinea de precãdere nu poate limita accesul massmedia la şedinţele publice.
ART. 8
Persoana care prezideazã şedinţa publica oferã invitaţilor şi persoanelor care participa
din proprie initiativa posibilitatea de a se exprima cu privire la problemele aflate pe
ordinea de zi.
ART. 9
(1) Adoptarea deciziilor administrative tine de competenta exclusiva a autoritãţilor
publice.
(2) Punctele de vedere exprimate în cadrul şedinţelor publice de persoanele menţionate
la art. 8 au valoare de recomandare.
ART. 10
Minuta şedinţei publice, incluzând şi votul fiecãrui membru, cu excepţia cazurilor în
care s-a hotãrât vot secret, va fi afişatã la sediul autoritãţii publice în cauza şi publicatã în
site-ul propriu.
ART. 11
(1) Autoritãţile publice prevãzute la art. 4 sunt obligate sa elaboreze şi sa arhiveze
minutele şedinţelor publice. Atunci când se considera necesar, şedinţele publice pot fi
înregistrate.
(2) Înregistrãrile şedinţelor publice, cu excepţia celor prevãzute la art. 6, vor fi fãcute
publice, la cerere, în condiţiile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de
interes public.
(3) Autoritãţile administraţiei publice prevãzute la art. 4 sunt obligate sã justifice în
scris nepreluarea recomandãrilor formulate şi înaintate în scris de cetãţeni şi asociaţiile
legal constituite ale acestora.
———–
Alin. (3) al art. 11 a fot introdus de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 242 din 7
decembrie 2010 publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 828 din 10 decembrie 2010.
ART. 12
(1) Autoritãţile publice prevãzute la art. 4 sunt obligate sa întocmeascã şi sa facã public
un raport anual privind transparenta decizionala, care va cuprinde cel puţin urmãtoarele
elemente:
a) numãrul total al recomandãrilor primite;
b) numãrul total al recomandãrilor incluse în proiectele de acte normative şi în
conţinutul deciziilor luate;
c) numãrul participanţilor la şedinţele publice;
d) numãrul dezbaterilor publice organizate pe marginea proiectelor de acte normative;
e) situaţia cazurilor în care autoritatea publica a fost acţionatã în justiţie pentru
nerespectarea prevederilor prezentei legi;
f) evaluarea proprie a parteneriatului cu cetãţenii şi asociaţiile legal constituite ale
acestora;
g) numãrul şedinţelor care nu au fost publice şi motivatia restrictionarii accesului.
(2) Raportul anual privind transparenta decizionala va fi fãcut public în site-ul propriu,
prin afişare la sediul propriu într-un spaţiu accesibil publicului sau prin prezentare în
şedinţa publica.
CAP. 3
Sancţiuni
ART. 13
(1) Orice persoana care se considera vãtãmatã în drepturile sale, prevãzute de prezenta
lege, poate face plângere în condiţiile Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990, cu
modificãrile şi completãrile ulterioare.
(2) Plângerea şi recursul se judeca în procedura de urgenta şi sunt scutite de taxa de
timbru.
ART. 14
Constituie abatere disciplinarã şi se sancţioneazã, potrivit prevederilor Legii nr.
188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificãrile şi completãrile
ulterioare, sau, dupã caz, potrivit legislaţiei muncii, fapta funcţionarului care, din motive
contrare legii, nu permite accesul persoanelor la şedinţele publice sau împiedica
implicarea persoanelor interesate în procesul de elaborare a actelor normative de interes
public, în condiţiile prezentei legi.
ART. 15
Persoanele care asista la şedinţele publice, invitate sau din proprie initiativa, trebuie sa
respecte regulamentul de organizare şi funcţionare a autoritãţii publice. In cazul în care
preşedintele de şedinţa constata ca o persoana a încãlcat regulamentul, va dispune
avertizarea si, în ultima instanta, evacuarea acesteia.
CAP. 4
Dispoziţii finale
ART. 16
(1) Prezenta lege intra în vigoare în termen de 60 de zile de la data publicãrii în
Monitorul Oficial al României, Partea I.
(2) La data intrãrii în vigoare a prezentei legi orice dispoziţii contrare se abroga.
ART. 17
In termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, autoritãţile publice şi
celelalte persoane juridice prevãzute la art. 4 sunt obligate sa îşi modifice regulamentul
de organizare şi funcţionare în conformitate cu prevederile prezentei legi.
Aceasta lege a fost adoptatã de Senat în şedinţa din 19 decembrie 2002, cu respectarea
prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
PREŞEDINTELE SENATULUI
NICOLAE VACAROIU
Aceasta lege a fost adoptatã de Camera Deputaţilor în şedinţa din 19 decembrie 2002,
cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
VIOREL HREBENCIUC
Bucureşti, 21 ianuarie 2003.
Nr. 52.

LEGE nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public
CAPITOLUL I: Dispozitii generale
Art. 1
Accesul liber si neingradit al persoanei la orice informatii de interes public, definite astfel prin prezenta lege, constituie unul dintre principiile fundamentale ale relatiilor dintre persoane si autoritatile publice, in conformitate cu Constitutia Romaniei si cu documentele internationale ratificate de Parlamentul Romaniei.
Art. 2
In sensul prezentei legi:
a) prin autoritate sau institutie publica se intelege orice autoritate ori institutie publica ce utilizeaza sau administreaza resurse financiare publice, orice regie autonoma, companie nationala, precum si orice societate comerciala aflata sub autoritatea unei autoritati publicecentrale ori locale si la care statul roman sau, dupa caz, o unitate administrativ-teritoriala este actionar unic ori majoritar;
b) prin informatie de interes public se intelege orice informatie care priveste activitatile sau rezulta din activitatile unei autoritati publice sau institutii publice, indiferent de suportul ori de forma sau de modul de exprimare a informatiei;
c) prin informatie cu privire la datele personale se intelege orice informatie privind o persoana fizica identificata sau identificabila.

CAPITOLUL II: Organizarea si asigurarea accesului la informatiile de interes public
SECTIUNEA 1: Dispozitii comune privind accesul la informatiile de interes public
Art. 3
Asigurarea de catre autoritatile si institutiile publice a accesului la informatiile de interes public se face din oficiu sau la cerere, prin intermediul compartimentului pentru relatii publice sau al persoanei desemnate in acest scop.
Art. 4
(1) Pentru asigurarea accesului oricarei persoane la informatiile de interes public autoritatile si institutiile publice au obligatia de a organiza compartimente specializate de informare si relatii publice sau de a desemna persoane cu atributii in acest domeniu.
(2) Atributiile, organizarea si functionarea compartimentelor de relatii publice se stabilesc, pe baza dispozitiilor prezentei legi, prin regulamentul de organizare si functionare a autoritatii sau institutiei publice respective.
Art. 5
(1) Fiecare autoritate sau institutie publica are obligatia sa comunice din oficiu urmatoarele informatii de interes public:
a) actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea autoritatii sau institutiei publice;
b) structura organizatorica, atributiile departamentelor, programul de functionare, programul de audiente al autoritatii sau institutiei publice;
c) numele si prenumele persoanelor din conducerea autoritatii sau a institutiei publice si ale functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor publice;
d) coordonatele de contact ale autoritatii sau institutiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail si adresa paginii de Internet;
e) sursele financiare, bugetul si bilantul contabil;
f) programele si strategiile proprii;
g) lista cuprinzand documentele de interes public;
h) lista cuprinzand categoriile de documente produse si/sau gestionate, potrivit legii;
i) modalitatile de contestare a deciziei autoritatii sau a institutiei publice in situatia in care persoana se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate.
(2) Autoritatile si institutiile publice au obligatia sa publice si sa actualizeze anual un buletin informativ care va cuprinde informatiile prevazute la alin. (1) .
(3) Autoritatile publice sunt obligate sa dea din oficiu publicitatii un raport periodic de activitate, cel putin anual, care va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a.
(4) Accesul la informatiile prevazute la alin. (1) se realizeaza prin:
a) afisare la sediul autoritatii sau al institutiei publice ori prin publicare in Monitorul Oficial al Romaniei sau in mijloacele de informare in masa, in publicatii proprii, precum si in pagina de Internet proprie;
b) consultarea lor la sediul autoritatii sau al institutiei publice, in spatii special destinate acestui scop.
(5) Autoritatile si institutiile publice au obligatia sa puna la dispozitia persoanelor interesate contractele de privatizare incheiate dupa intrarea in vigoare a prezentei legi, prin consultarea la sediul acestora. Prevederile de mai sus nu se aplica in cazul contractelor de privatizare care se incadreaza in sfera de aplicare a dispozitiilor art. 12 alin. (1) .
Art. 6
(1) Orice persoana are dreptul sa solicite si sa obtina de la autoritatile si institutiile publice, in conditiile prezentei legi, informatiile de interes public.
(2) Autoritatile si institutiile publice sunt obligate sa asigure persoanelor, la cererea acestora, informatiile de interes public solicitate in scris sau verbal.
(3) Solicitarea in scris a informatiilor de interes public cuprinde urmatoarele elemente:
a) autoritatea sau institutia publica la care se adreseaza cererea;
b) informatia solicitata, astfel incat sa permita autoritatii sau institutiei publice identificarea informatiei de interes public;
c) numele, prenumele si semnatura solicitantului, precum si adresa la care se solicita primirea raspunsului.
Art. 7
(1) Autoritatile si institutiile publice au obligatia sa raspunda in scris la solicitarea informatiilor de interes public in termen de 10 zile sau, dupa caz, in cel mult 30 de zile de la inregistrarea solicitarii, in functie de dificultatea, complexitatea, volumul lucrarilor documentare si de urgenta solicitarii. In cazul in care durata necesara pentru identificarea si difuzarea informatiei solicitate depaseste 10 zile, raspunsul va fi comunicat solicitantului in maximum 30 de zile, cu conditia instiintarii acestuia in scris despre acest fapt in termen de 10 zile.
(2) Refuzul comunicarii informatiilor solicitate se motiveaza si se comunica in termen de 5 zile de la primirea petitiilor.
(3) Solicitarea si obtinerea informatiilor de interes public se pot realiza, daca sunt intrunite conditiile tehnice necesare, si in format electronic.
Art. 8
(1) Pentru informatiile solicitate verbal functionarii din cadrul compartimentelor de informare si relatii publice au obligatia sa precizeze conditiile si formele in care are loc accesul la informatiile de interes public si pot furniza pe loc informatiile solicitate.
(2) In cazul in care informatiile solicitate nu sunt disponibile pe loc, persoana este indrumata sa solicite in scris informatia de interes public, urmand ca cererea sa ii fie rezolvata in termenele prevazute la art. 7.
(3) Informatiile de interes public solicitate verbal se comunica in cadrul unui program minim stabilit de conducerea autoritatii sau institutiei publice, care va fi afisat la sediul acesteia si care se va desfasura in mod obligatoriu in timpul functionarii institutiei, incluzand si o zi pe saptamana, dupa programul de functionare.
(4) Activitatile de registratura privind petitiile nu se pot include in acest program si se desfasoara separat.
(5) Informatiile de interes public solicitate verbal de catre mijloacele de informare in masa vor fi comunicate, de regula, imediat sau in cel mult 24 de ore.
Art. 9
(1) In cazul in care solicitarea de informatii implica realizarea de copii de pe documentele detinute de autoritatea sau institutia publica, costul serviciilor de copiere este suportat de solicitant, in conditiile legii.
(2) Daca in urma informatiilor primite petentul solicita informatii noi privind documentele aflate in posesia autoritatii sau a institutiei publice, aceasta solicitare va fi tratata ca o noua petitie, raspunsul fiind trimis in termenele prevazute la art. 7 si 8.
Art. 10
Nu este supusa prevederilor art. 7-9 activitatea autoritatilor si institutiilor publice de raspunsuri la petitii si de audiente, desfasurata potrivit specificului competentelor acestora, daca aceasta priveste alte aprobari, autorizari, prestari de servicii si orice alte solicitari in afara informatiilor de interes public.
Art. 11
(1) Persoanele care efectueaza studii si cercetari in folos propriu sau in interes de serviciu au acces la fondul documentaristic al autoritatii sau al institutiei publice pe baza solicitarii personale, in conditiile legii.
(2) Copiile de pe documentele detinute de autoritatea sau de institutia publica se realizeaza in conditiile art. 9.
Art. 111
Orice autoritate contractanta, astfel cum este definita prin lege, are obligatia sa puna la dispozitia persoanei fizice sau juridice interesate, in conditiile prevazute la art. 7, contractele de achizitii publice.
Art. 12
(1) Se excepteaza de la accesul liber al cetatenilor, prevazut la art. 1 si, respectiv, la art. 111, urmatoarele informatii:
a) informatiile din domeniul apararii nationale, sigurantei si ordinii publice, daca fac parte din categoriile informatiilor clasificate, potrivit legii;
b) informatiile privind deliberarile autoritatilor, precum si cele care privesc interesele economice si politice ale Romaniei, daca fac parte din categoria informatiilor clasificate, potrivit legii;
c) informatiile privind activitatile comerciale sau financiare, daca publicitatea acestora aduce atingere dreptului de proprietate intelectuala ori industriala, precum si principiului concurentei loiale, potrivit legii;
d) informatiile cu privire la datele personale, potrivit legii;
e) informatiile privind procedura in timpul anchetei penale sau disciplinare, daca se pericliteaza rezultatul anchetei, se dezvaluie surse confidentiale ori se pun in pericol viata, integritatea corporala, sanatatea unei persoane in urma anchetei efectuate sau in curs de desfasurare;
f) informatiile privind procedurile judiciare, daca publicitatea acestora aduce atingere asigurarii unui proces echitabil ori interesului legitim al oricareia dintre partile implicate in proces;
g) informatiile a caror publicare prejudiciaza masurile de protectie a tinerilor.
(2) Raspunderea pentru aplicarea masurilor de protejare a informatiilor apartinand categoriilor prevazute la alin. (1) revine persoanelor si autoritatilor publice care detin astfel de informatii, precum si institutiilor publice abilitate prin lege sa asigure securitatea informatiilor.
Art. 13
Informatiile care favorizeaza sau ascund incalcarea legii de catre o autoritate sau o institutie publica nu pot fi incluse in categoria informatiilor clasificate si constituie informatii de interes public.
Art. 14
(1) Informatiile cu privire la datele personale ale cetateanului pot deveni informatii de interes public numai in masura in care afecteaza capacitatea de exercitare a unei functii publice.
(2) Informatiile publice de interes personal nu pot fi transferate intre autoritatile publice decat in temeiul unei obligatii legale ori cu acordul prealabil in scris al persoanei care are acces la acele informatii potrivit art. 2.
SECTIUNEA 2: Dispozitii speciale privind accesul mijloacelor de informare in masa la informatiile de interes public
Art. 15
(1) Accesul mijloacelor de informare in masa la informatiile de interes public este garantat.
(2) Activitatea de culegere si de difuzare a informatiilor de interes public, desfasurata de mijloacele de informare in masa, constituie o concretizare a dreptului cetatenilor de a avea acces la orice informatie de interes public.
Art. 16
Pentru asigurarea accesului mijloacelor de informare in masa la informatiile de interes public autoritatile si institutiile publice au obligatia sa desemneze un purtator de cuvant, de regula din cadrul compartimentelor de informare si relatii publice.
Art. 17
(1) Autoritatile publice au obligatia sa organizeze periodic, de regula o data pe luna, conferinte de presa pentru aducerea la cunostinta a informatiilor de interes public.
(2) In cadrul conferintelor de presa autoritatile publice sunt obligate sa raspunda cu privire la orice informatii de interes public.
Art. 18
(1) Autoritatile publice au obligatia sa acorde fara discriminare acreditare ziaristilor si reprezentantilor mijloacelor de informare in masa.
(2) Acreditarea se acorda la cerere, in termen de doua zile de la inregistrarea acesteia.
(3) Autoritatile publice pot refuza acordarea acreditarii sau pot retrage acreditarea unui ziarist numai pentru fapte care impiedica desfasurarea normala a activitatii autoritatii publice si care nu privesc opiniile exprimate in presa de respectivul ziarist, in conditiile si in limitele legii.
(4) Refuzul acordarii acreditarii si retragerea acreditarii unui ziarist se comunica in scris si nu afecteaza dreptul organismului de presa de a obtine acreditarea pentru un alt ziarist.
Art. 19
(1) Autoritatile si institutiile publice au obligatia sa informeze in timp util mijloacele de informare in masa asupra conferintelor de presa sau oricaror alte actiuni publice organizate de acestea.
(2) Autoritatile si institutiile publice nu pot interzice in nici un fel accesul mijloacelor de informare in masa la actiunile publice organizate de acestea.
(3) Autoritatile publice care sunt obligate prin legea proprie de organizare si functionare sa desfasoare activitati specifice in prezenta publicului sunt obligate sa permita accesul presei la acele activitati, in difuzarea materialelor obtinute de ziaristi urmand sa se tina seama doar de deontologia profesionala.
Art. 20
Mijloacele de informare in masa nu au obligatia sa publice informatiile furnizate de autoritatile sau de institutiile publice.

CAPITOLUL III: Sanctiuni
Art. 21
(1) Refuzul explicit sau tacit al angajatului desemnat al unei autoritati ori institutii publice pentru aplicarea prevederilor prezentei legi constituie abatere si atrage raspunderea disciplinara a celui vinovat.
(2) Impotriva refuzului prevazut la alin. (1) se poate depune reclamatie la conducatorul autoritatii sau al institutiei publice respective in termen de 30 de zile de la luarea la cunostinta de catre persoana lezata.
(3) Daca dupa cercetarea administrativa reclamatia se dovedeste intemeiata, raspunsul se transmite persoanei lezate in termen de 15 zile de la depunerea reclamatiei si va contine atat informatiile de interes public solicitate initial, cat si mentionarea sanctiunilor disciplinare luate impotriva celui vinovat.
Art. 22
(1) In cazul in care o persoana se considera vatamata in drepturile sale, prevazute in prezenta lege, aceasta poate face plangere la sectia de contencios administrativ a tribunalului in a carei raza teritoriala domiciliaza sau in a carei raza teritoriala se afla sediul autoritatii ori al institutiei publice. Plingerea se face in termen de 30 de zile de la data expirarii termenului prevazut la art. 7.
(2) Instanta poate obliga autoritatea sau institutia publica sa furnizeze informatiile de interes public solicitate si sa plateasca daune morale si/sau patrimoniale.
(3) Hotararea tribunalului este supusa recursului.
(4) Decizia Curtii de apel este definitiva si irevocabila.
(5) Atat plangerea, cat si recursul se judeca in instanta, in procedura de urgenta, si sunt scutite de taxa de timbru.

CAPITOLUL IV: Dispozitii tranzitorii si finale
Art. 23
(1) Prezenta lege va intra in vigoare la 60 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(2) In termen de 60 de zile de la data publicarii prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Guvernul va elabora, la initiativa Ministerului Informatiilor Publice, normele metodologice de aplicare a acesteia.
Art. 24
(1) In termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi Ministerul Informatiilor Publice, Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei si Ministerul Finantelor Publice vor inainta Guvernului propuneri privind masurile necesare pentru ca informatiile de interes public sa devina disponibile in mod progresiv prin intermediul unor baze de date informatizate accesibile publicului la nivel national.
(2) Masurile prevazute la alin. (1) vor privi inclusiv dotarea autoritatilor si institutiilor publice cu echipamentele de tehnica de calcul adecvate.
Art. 25
Pe data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga orice prevederi contrare.